ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Мисия
Основна цел и задачи
Агрономическият факултет е утвърдена структура на ЛТУ, което е резултат от повече от 20-годишни усилия на преподавателския и административен персонал. Години наред поддържаме високо ниво на учебно-преподавателска и изследователска дейност, показател за което са резултатите от рейтинговата система и акредитационните оценки.
Мисията на Агрономическия факултет е да изгражда висококвалифицирани специалисти с перспективно мислене и етично поведение и да осъществява фундаментални и приложни научни изследвания. АФ насърчава свободата на творчеството, отговорното отношение към света, творческия принос за повишаване качеството на живот. Чрез обучение, изследователска и научно-приложна дейност се стремим да откриваме решения на проблеми свързани с устойчивото управление на земеделски стопанства, да направим подбор на опазващи почвеното плодородие и щадящи околната среда практики, както и да разпространяваме тези знания. Факултетът разполага със съвременна материално-техническа база и високо квалифициран научно-преподавателски състав.

История
Началото на висшето земеделско образование в България е поставено с откриването през 1921 г. на Агрономически факултет към Софийския университет с Декан проф. Янаки Моллов. През учебната 1923/24 г. започва строежа на нова сграда за Агрономическия факултет на бул. „Драган Цанков" № 8 със средства предоставени от Рокфелеровата фондация и държавата.
През 1925 г., Академичния съвет на СУ взема решение за откриване на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет, а с Указ № 287/07.09.1925 г. Агрономическия факултет е преименуван в Агрономо-лесовъден факултет.
Агрономическият факултет успява до 1975 г. да запази целостта си и провежда обучение до дипломирането на випуск 1977/78 г., след което е закрит и преместен във Висшия селскостопански институт в гр. Пловдив.
На 14.09.1994 г., с решение на Академичния състав на Висшия лесотехнически институт в гр. София, се възстановява Агрономическият факултет. В края на 1999 г., поради изискванията на ЗВО за структура и състав на факултетите и катедрите, Агрономическият факултет се слива с Факултета по екология и ландшафтна архитектура под наименованието Факултет по екология, ландшафтна архитектура и агрономство (ФЕЛАА).
От 2004 г., с решение на Академичния съвет, Агрономическия факултет е утвърден като самостоятелно, основно звено в състава на Лесотехническия университет.
Първият избран Декан е доц. д-р Георги Тренчев (1995-1999 на АФ; 1999-2003 на ФЕЛАА). Следващите Декани на АФ са: доц. д-р Кирил Попов (2004-2011) и доц. д-р Живко Живков (2012-2015). От 2016 г. за Декан на АФ е избрана доц. д-р Ивона Димитрова.

Акредитация
В Агрономическия факултет се обучават студенти в следните акредитирани от НАОА специалности:

Професионално направление 6.1. Растениевъдство:
ОКС “Бакалавър”

 • Специалност “Агрономство”, форма на обучение – редовна и задочна;

ОКС “Магистър”

 • Специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”, форма на обучение – редовна и задочна;
 • Специалност „Трайни насаждения и градинарство“, форма на обучение – редовна и задочна;
 • Специалност „Устойчиво управление на почвените ресурси“, форма на обучение – редовна и задочна;
 • Специалност „Растениевъдство”, форма на обучение – редовна и задочна;

Професионално направление 6.2. Растителна защита:
ОКС “Бакалавър”

 • Специалност “Растителна защита”, форма на обучение – редовна;

ОКС “Магистър”

 • Специалност “Растителна защита”, форма на обучение – редовна и задочна;

ОНС “Доктор”Агрономически факултет има 11 акредитирани докторски програми:
Професионално направление 6.1. Растениевъдство:

 • Научна специалност „Зеленчукопроизводство“
 • Научна специалност „Лозарство“
 • Научна специалност „Растениевъдство“
 • Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“
 • Научна специалност „Общо земеделие“
 • Научна специалност „Мелиорации“
 • Научна специалност „Агрохимия“
 • Научна специалност „Почвознание“

Професионално направление 6.2. Растителна защита:

 • Научна специалност „Растителна защита” (ентомология, фитопатология и др.)

Професионално направление 6.3. Животновъдство:

 • Научна специалност „Генетика“
 • Научна специалност „Специални отрасли (пчели, буби)“.

Декан: доц. д-р Ивона Василева Димитрова
Заместник Декан: доц. д-р Невена Василева Шулева
Адрес: София 1797, Лесотехнически университет, Агрономически факултет, бул. Климент Охридски 10, каб. 104,
Директ. тел: (+359 2) 868 40 91 Факс:(+359 2) 862 28 30

Back to top