ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ISO 9001 2015

Агрономически факултет

AFP7210175

Добре дошли в страницата на Агрономически факултет

Нашата мисия е да обучаваме висококвалифицирани професионалисти, които са способни да намират устойчиви решения на съществуващи и бъдещи проблеми при производството на земеделски култури, прилагайки опазващи почвеното плодородие и щадящи околната среда практики. Нашата визия е, че образователният процес трябва да предлага:

 • висококачествено учебно съдържание базирано на последните научни достижения;
 • съвременна учебна среда, обезпечена с модерна материална база, информационна обезпеченост и съвременни информационни технологии;
 • благоприятна среда за въвличане на обучаемите в разработката на научни и приложни проекти, допринасящо за развитие на тяхното иновативно мислене
 • практическо обучение в максимално реална среда, допринасящо за кариерно ориентиране и професионална реализация;
 • благоприятни условия за мобилност на преподаватели и студенти, допринасящо за интегрирането им е международното образователно и научно пространство.

Основните задачи, които изпълнява Агрономически факултет, в изпълнение на своята мисия са:

 • активна научна дейност на академичния състав на факултета и регулярно актуализиране на учебното съдържание с актуална информация;
 • постоянно модернизиране на учебната и научна материална база;
 • по-широкото използване на интерактивни и дистанционни методи за обучение;
 • включване на студенти и докторанти в научно-изследователската дейност с оглед формиране на навици за изследователска работа;
 • осигуряване на възможности за мобилност на студентите и преподавателите;
 • осигуряване на условия за провеждане на практическо обучение на студентите в реална среда;
 • създаване на условия за повишаване квалификацията на академичния състав;
 • активно участие в проекти и инициативи за трансфер на знания, осигуряващи постоянен контакт с бизнеса и администрацията, свързани със земеделието.

Понастоящем Агрономическият факултет е утвърдена и международно призната образователна и научна структура с повече от 25 годишна история. Показател за това е високото ниво на професионална реализация на завършилите студенти, както и участието на преподавателите в множество международни научни проекти и експертни групи. Високото качество на образователния процес и научно приложната дейност на факултета се потвърждава и от високите оценки на акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и научни специалности. Според Рейтинговата система на висшите училища в България двете професионални направления, в които се провежда обучение в АФ заемат двете челни позиции в България през периода 2012-2020 г. През 2019 г. професионално направление „Растениевъдство“ е класирано на първо място в България. През 2021 г. обучението по професионално направление „Растениевъдство“ е на първо място в България по качество на обучението според коефициента изчислен по методиката на ПМС № 328/30.11.2015 г.

Акредитация
В Агрономическия факултет се обучават бакалаври и магистри в следните, акредитирани от НАОА, професионални направления:

Професионално направление 6.1. Растениевъдство:
ОКС “Бакалавър”, форма на обучение – редовна и задочна

 • Специалност “Агрономство”

ОКС “Магистър”, форма на обучение – редовна и задочна

 • Магистърска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”
 • Магистърска програма „Трайни насаждения и градинарство“
 • Магистърска програма „Растениевъдство”
 • Магистърска програма „Управление на почвените ресурси“
 • Магистърска програма „Полевъдство“
 • Магистърска програма „Зеленчукопроизводство“
 • Магистърска програма „Трайни насаждения“
 • Магистърска програма „Регенеративно земеделие“

Професионално направление 6.2. Растителна защита:
ОКС “Бакалавър”, форма на обучение – редовна и задочна

 • Специалност “Растителна защита”

ОКС “Магистър”, форма на обучение – редовна и задочна

 • Магистърска програма “Растителна защита” с две специализации: „Контрол на вредителите по растенията“ и „Контрол и употреба на продукти за растителна защита“

В Агрономическия факултет се обучават докторанти в следните 11 броя акредитирани от НАОА докторски програми:

Професионално направление 6.1. Растениевъдство:

 • Научна специалност „Зеленчукопроизводство“
 • Научна специалност „Лозарство“
 • Научна специалност „Растениевъдство“
 • Научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“
 • Научна специалност „Общо земеделие“
 • Научна специалност „Мелиорации“
 • Научна специалност „Агрохимия“
 • Научна специалност „Почвознание“

Професионално направление 6.2. Растителна защита:

 • Научна специалност „Растителна защита” (Ентомология, Фитопатология и др.)

Професионално направление 6.3. Животновъдство:

 • Научна специалност „Специални отрасли (пчели, буби)“
 • Научна специалност „Генетика“

Повече информация за образователния процес в Агрономически факултет може да бъде намерена в рубрика „Обучение“

Деканат

Back to top