ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Началото на висшето земеделско образо­вание в България се поставя с откриването през 1921 г. в София на Агрономически факултет към Софийския университет.

На 11 август 1921 год. за декан на Агроно­мическия факултет е избран проф. Янаки Моллов. Учебните занимания започват през учебната1921/22 година с 60 мъже и 7 жени. През учебната 1923/24 г. са приети повече студенти, катедрите стават 16, което стабилизира работата на Агрономическия факултет.

През 1923 г. Агрономическия факултет получава земя в околностите на Захарна фаб­рика, покрай Цариградско шосе и Духовната семинария за създаване на специални институти, стопанства и опитни полета. С постановление на Министерския съвет се отпуска на Минис­терството на просвещението кредит от 40 млн. лв. за земя за построяване на сграда на факултета. През учебната 1923/24 г. започва строежа на нова сграда за Агрономическия факултет на бул. „Драган Цанков" № 8 и лаборатория към нея със средства от държавата и основно от Рокфелеровата фондация.

На 28 януари 1925 г., Академичния съвет на СУ взема решение за откриване на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет.

С Указ № 287 от 7 септември 1925 г. Агроно­мическия факултет е преименуван в Агрономо - лесовъден факултет.

В края на учебната 1947/48 година с По­становление на Министерския съвет № 6 от 17.09.1948 г. и с Указ на КНИК се създава Сел­скостопанската академия (СА) като отделно висше учебно заведение. В състава на СА са включени - агрономическият, лесовъдният, ветеринарно-медицинският и зоотехническият факултети, които с указ № 1375/30.09.1948 г. на Великото народно събрание са отделени от състава на Софийския университет. С Указ на Президиума на Народното събрание от 12 януари 1953 г. Селскостопанската академия в София се разделя на три самостоятелни учеб­ни звена: Селскостопанска академия; Висш лесотехнически институт; Висш ветеринарно­медицински институт. И трите висши училища остават в София.

Агрономическият факултет успява до 1975 г. да запази целостта си, включвайки се в различните преобразувани формации на Селско­стопанската академия и провежда обучение до дипломирането на випуск 1977/78 г., след което е закрит и пребазиран към Висшия селскостопански институт в гр. Пловдив.

На 14.09.1994 г. с решение на Академичния състав на Висшия лесотехнически институт в гр. София се възстановява Агрономическият факултет. За декан на факултета е избран доц. д-р Георги Тренчев. В края на 1999 г. при направените промени, наложени от Закона за висшето образование относно структурата и състава на факултетите и катедрите Агрономическият факултет се слива с Факултета по екология и ландшафтна архитектура под наименованието Факултет по екология, ландшафтна архитектура и агрономство (ФЕЛАА). За декан е избран доц. д-р Георги Тренчев.

С последвалите структурни промени през 2004 г. с решение на Академичния съвет от 3.12.2003 г. Агрономическия факултет е утвърден като самостоятелно, основно звено в състава на Лесотехническия университет с 3 катедри - “Общо земеделие”; “Трайни насаждения и градинарство” и “Растителна защита”. За декан е избран доц. д-р Кирил Попов.

През 2005 г. с решение на Академичния съвет от 8 юни в структурата на Агроно­мическия факултет е включена нова катедра - “Физическо възпитание и спорт”, а на 18 март 2009 г. е утвърдена от АС и нова катедра – “Генетика и селекция на земеделските култури”.

Студентите в Агрономическия факултет се обучават в две акредитирани специалности за ОКС “бакалавър” – “Агрономство” и “Растителна защита” и в две за ОКС “магистър” – “Селекция и семепроизводство на културните растения” и “Растителна защита”.

Back to top