ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Агрономически факултет.

Местоположение: сграда "Д" на ЛТУ, ж.к. Студентски град, ул. Васко Абаджиев“ № 1, етаж 2, стая № 221

Ръководител на катедрата: Доц. д-р Невена Шулева, сграда "Д" на ЛТУ, етаж 2, стая № 226

История:
Катедра „Агрономство“ е създадена с решение на Академичния съвет на ЛТУ (протокол № 39/19.06.2019 г.), чрез преобразуване на катедри „Трайни насаждения и градинарство“ и „Земеделие и Хербология“. Като временно изпълняващ длъжността Ръководител катедра е назначена доц. д-р Цвета Москова.
За Ръководител на катедра „Агрономство“ е избрана доц. д-р Невена Шулева.
Двете катедри, които са в основата на новата катедра Агрономство, са с дългогодишни традиции в обучението на студенти в двете специалности – Агрономство и Растителна защита.
Катедра „Трайни насаждения и градинарство“ е създадена през 1999 г., с решение на Академичния съвет на ЛТУ, за обезпечаване обучението на студентите по специалност Агрономство. Като временно изпълняващ длъжността Ръководител катедра е назначена доц. д-р Красимира Малинова.
За Ръководители на катедра ТНГ са избирани: доц. д-р Виолета Тодорова (2003-2007); доц. д-р Мария Апостолова (2008-2011), проф. д-р Кирил Попов (2012-2018). От 2018 г. за Ръководител катедра ТНГ е избрана доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи.
Катедра „Земеделие и хербология“ е наследник на катедра „Общо земеделие“, която е създадена през 1999 г., с решение на Академичния съвет на ЛТУ. За първи Ръководител катедра „Общо земеделие“ е избрана доц. д-р Маргарита Николова.
Ръководители катедра ОЗ са били: доц. д-р Живко Живков (2002-2003); доц. д-р Спаска Калчева (2004-2013); доц. д-р Стамен Димитров (2014-2015). През 2015 г., с решение на Академичния съвет на ЛТУ, катедра „Общо земеделие“ е преименувана на катедра „Земеделие и хербология“. От 2016 за Ръководител катедрата е избран доц. дн Веселин Кутев.

Студентите се обучават в аудитории и учебни зали в корпус Д, в Студентски град, както и в лаборатории, намиращи се в централната сграда на ЛТУ. Практическите занятия се провеждат в базата на УОП Враждебна към ЛТУ, която разполага с учебни зали, овощна градина, лозов масив, оранжерии и зеленчукова градина, където студентите придобиват практически умения. Създадените демонстрационни парцели от различни многогодишни, етерично-маслени, лекарствени и енергийни култури онагледяват знанията на студентите, а те самите придобиват практически умения с участието си в засяването на различни видове зърнено-житни, бобови и други полски култури.

Академичен състав на катедрата:

 • Доц. д.н. Веселин Илиев Кутев
 • Доц. д-р Мария Атанасова Апостолова
 • Доц. д-р Мирослава Михайлова Христова-Чербаджи
 • Доц. д-р Невена Василева Шулева
 • Доц. д-р Цвета Момчилова Москова
 • Гл. ас. д-р Георги Митков Димитров
 • Гл. ас. д-р Деница Димитрова Сербезова
 • Гл. ас. д-р Милена Христова Йорданова
 • Гл. ас. д-р Наталия Христова Колева
 • Ас. Марко Тодоров Михайлов

Организатор учебна дейност: Красимира Сиклунова, сграда “Д”, етаж 2, стая № Д-221

Преподавателите от катедрата обезпечават обучението на студентите в ОКС „Бакалавър“ – специалност „Агрономство“ (А) и специалност „Растителна защита“ (РЗ); в ОКС „Магистър“ – специалност „Трайни насаждения и градинарство“ (ТНГ); специалност „Растениевъдство“ (Р), специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ (ССКР), специалност „Устойчиво управление на почвените ресурси“ (УУПР) и специалност, специалност „Растителна защита“ (РЗ-магистри)

Дисциплини и преподаватели:

 • Аграрна политика (Р, ТНГ, ССКР, УПР): Лекции – доц. д-р Невена Шулева;
 • Агрохимия (А, РЗ). Лекции и упражнения – доц. дн Веселин Кутев
 • Ампелография и селекция на лозата (ТНГ, ССКР): Лекции – доц. д-р Мария Апостолова; семинарни занятия – ас. Марко Михайлов;
 • Бизнес планиране (А, РЗ): Лекции и семинарни занятия – проф. д-р Владимир Пиралков;
 • Биологично лозарство и винарство (ТНГ): Лекции – доц. д-р Мария Апостолова; семинарни занятия – ас. Марко Михайлов;
 • Биологично растениевъдство (Р): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Наталия Колева.
 • Винарство (А): Лекции – доц. д-р Мария Апостолова; семинарни занятия – ас. Марко Михайлов;
 • Въведение в биологичното земеделие (А, РЗ): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Гъбопроизводство (А, РЗ): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Дистанционни методи в почвознанието (УПР): Лекции и упражнения – доц. дн Веселин Кутев
 • Етеричномаслени и лекарствени култури (А, РЗ). Лекции – доц. д-р Стамен Димитров и доц. д-р Цвета Москова. Семинарни занятия – гл. ас. д-р Георги Димитров.
 • Зеленчукопроизводство (А, РЗ): Лекции и упражнения – гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Икономика на земеделието (А, РЗ): Лекции и упражнения – доц. д-р Невена Шулева;
 • Консултантска дейност (А, РЗ): Лекции и семинарни занятия – доц. д-р Невена Шулева;
 • Критични минимуми на полските култури (Р). Лекции – доц. д-р Стамен Димитров.
 • Лозарство (А, РЗ): Лекции – доц. д-р Мария Апостолова, упражнения – ас. Марко Михайлов;
 • Методика в научния експеримент (Р, ТНГ, ССКР, УПР): Лекции и упражнения – доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Методика в научния експеримент в РЗ (РЗ-магистри): Лекции и упражнения – доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Общо земеделие (А, РЗ). Лекции и упражнения – гл. ас. д-р Наталия Колева.
 • Общо растениевъдство (РЗ). Лекции – доц. д-р Стамен Димитров Упражнения – гл. ас. д-р Георги Димитров.
 • Овощарство (А, РЗ): Лекции – доц. д-р Мария Апостолова, упражнения – гл. ас. д-р Деница Сербезова;
 • Оранжерийно зеленчукопроизводство (А, РЗ): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Оценка на инвестиции в земеделието (Р, ТНГ): Лекции – доц. д-р Невена Шулева;
 • Почвознание (А, РЗ). Упражнения – гл. ас. д-р Георги Димитров.
 • Практикум по хербология (РЗ-магистри). Упражнения – доц. д-р Цвета Москова
 • Прецизно земеделие (Р): Лекции и упражнения – доц. дн Веселин Кутев
 • Помология и селекция на овощните култури (ТНГ, ССКР): Лекции – доц. д-р Мария Апостолова, семинарни занятия – гл. ас. д-р Деница Сербезова;
 • Растениевъдство (А). Лекции – доц. д-р Стамен Димитров. Упражнения – от гл. ас. д-р Георги Димитров.
 • Редки зеленчукови култури (А): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Редки овощни култури (А): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Деница Сербезова;
 • Селекция и семепроизводство (А, РЗ): Лекции и упражнения – доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Селекция и семепроизводство на етерично-маслени и лекарствени култури (ССКР): Лекции и семинарни занятия – доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Селекция и семепроизводство на зеленчукови култури (ТНГ, ССКР): Лекции и семинарни занятия – доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Селекция и семепроизводство на полски култури (Р, ССКР): Лекции и упражнения – доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Селекция на устойчивост към биотични и абиотични фактори (ССКР): Дисциплината се извежда от доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи и доц. д-р Атанаска Тенева;
 • Системи за контрол на плевелите (Р): Лекции и упражнения – доц. д-р Цвета Москова.
 • Системи на торене (Р, УПР, ТНГ, ССКР): Лекции – доц. дн Веселин Кутев.
 • Сортоизпитване и регистрация (Р, ССКР): Лекции – доц. д-р Стамен Димитров. Упражнения – гл. ас. д-р Георги Димитров.
 • Специална агроекология (Р). Лекции и упражнения – доц. д-р Стамен Димитров.
 • Съхранение и преработка (А, РЗ). Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Наталия Колева.
 • Съхранение на растениевъдна продукция (Р): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Наталия Колева.
 • Технологии в зеленчукопроизводството (ТНГ): Лекции и упражнения – гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Технологии в лозарството (ТНГ): Лекции – доц. д-р Мария Апостолова, упражнения – ас. Марко Михайлов;
 • Технологии в овощарството (ТНГ): Лекции – доц. д-р Мария Апостолова, упражнения – гл. ас. д-р Деница Сербезова;
 • Управление на почвеното плодородие (УПР): Лекции и упражнения – доц. дн Веселин Кутев
 • Устройство на земеделските територии (УПР): Лекции и упражнения – гл. ас. д-р Наталия Колева.
 • Формово и декоративно овощарство (ТНГ): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Деница Сербезова.
 • Фуражно производство (А). Лекции и упражнения – доц. д-р Цвета Московa.
 • Хербология (А, РЗ). Лекции и упражнения – доц. д-р Цвета Москова
 • Частно растениевъдство (А). Лекции – доц. д-р Стамен Димитров. Семинарни занятия – гл.ас. д-р Георги Димитров.
 • Ягодоплодни култури (ТНГ): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Деница Сербезова.

Научни направления:

 • Агрохимия
 • Почвознание
 • Общо земеделие
 • Растениевъдство
 • Растителна защита (Хербология)
 • Лозарство
 • Овощарство
 • Зеленчукопроизводство
 • Гъбопроизводство
 • Биологично зеленчукопроизводство
 • Селекция
 • Семепроизводство
 • Бизнеспланиране
 • Икономика и управление

Back to top