ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Адрес: България, София-1797, бул. “Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Агрономически факултет.

Местоположение: сграда "Д" на ЛТУ, ж.к. Студентски град, ул. Васко Абаджиев“ № 1, етаж 2, стая № 221

Ръководител на катедрата: Доцент д-р Цвета Москова - сграда А, каб. 102

История

Катедра „Земеделие и хербология“ е наследник на катедра „Общо земеделие“, която е създадена през 1999 г., с решение на Академичния съвет на ЛТУ. За първи Ръководител катедра „Общо земеделие“ е избрана доц. д-р Маргарита Николова.

Ръководители катедра ОЗ са били: доц. д-р Живко Живков (2002-2003); доц. д-р Спаска Калчева (2004-2013); доц. д-р Стамен Димитров (2014-2015); доц. д.н. Веселин Кутев (2016-2019).
През 2015 г., с решение на Академичния съвет на ЛТУ, катедра „Общо земеделие“ е преименувана на катедра „Земеделие и хербология“.

През 2019 г., с Решение на Академичния съвет на ЛТУ, катедра "Земеделие и хербология" е преименувана на катедра "Агрономство".

Студентите се обучават в аудитории и учебни зали в корпус Д, в Студентски град, както и в лаборатории, намиращи се в централната сграда на ЛТУ. Практическите занятия се провеждат в базата на УОП Враждебна. Създадените демонстрационни парцели от различни многогодишни, етерично-маслени, лекарствени и енергийни култури онагледяват знанията на студентите, а те самите придобиват практически умения с участието си в засяването на различни видове зърнено-житни, бобови и други полски култури.

Академичен състав на катедрата:

 • Доцент д-р Невена Василева Шулева - ръководител катедра
 • Доцент д-р Цвета Момчилова Москова
 • Доцент д-р Мария Атанасова Апостолова
 • Доцент д.н. Веселин Илиев Кутев
 • Доцент д-р Мирослава Михайлова Чербаджи-Христова
 • Главен асистент д-р Деница Димитрова Сербезова
 • Главен Асистент д-р Милена Христова Йорданова
 • Главен асистент д-р Наталия Христова Колева
 • Главен асистент д-р Георги Митков Димитров
 • Асистент Марко Тодоров Михайлов

Организатор учебна дейност: Красимира Сиклунова – сграда “Д” на ЛТУ, етаж 2, стая № 221

Отговорник по качеството: доц. д-р Вера Петрова – сграда “Д”, етаж 2, стая № 216

Преподавателите от катедрата обезпечават обучението на студентите в ОКС „Бакалавър“ – специалност „Агрономство“ (А) и специалност „Растителна защита“ (РЗ); в ОКС „Магистър“ – специалност „Растениевъдство“ (Р), специалност „Устойчиво управление на почвените ресурси“ (УУПР), специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ (ССКР), специалност „Трайни насаждения и градинарство“ (ТНГ).

Дисциплини и преподаватели:

 • Агрохимия (А, РЗ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. дн Веселин Кутев
 • Адаптивно земеделие и управление на водите (Р, УПР) – Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Вера Петрова
 • Биологично растениевъдство (Р) – Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. асистент д-р Наталия Колева.
 • Дистанционни методи в почвознанието (УПР) – Лекциите и упражненията се извеждат от доц. дн Веселин Кутев
 • Ерозия и борбата с нея (А) (учебен план 2016/2017 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Росица Илиева, упражненията се извеждат от доц. д-р Вера Петрова и доц. д-р Росица Илиева.
 • Ерозия и опазване на почвите (А). Лекциите се извеждат от доц. д-р Росица Илиева. Упражненията се извеждат от доц. д-р Вера Петрова и доц. д-р Росица Илиева.
 • Етеричномаслени и лекарствени култури (А, РЗ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров и доц. д-р Цвета Москова, семинарните занятия се извеждат от асистент д-р Георги Димитров.
 • Закрила на новите сортове растения и правата на селекционерите у нас (Р). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров.
 • Контрол на посевния и посадъчен материал след приемане на Р. България в ЕС (Р). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров.
 • Критични минимуми на полските култури (Р). Лекциите се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров.
 • Напояване и отводняване (А) (РЗ по учебен план 2017/2018 г). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Вера Петрова
 • Общо земеделие (А, РЗ). Лекциите и упражненията се извеждат от гл. асистент д-р Наталия Колева.
 • Поливно земеделие на енергийните култури (Р). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Вера Петрова.
 • Почвен мониторинг (УПР). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. дн Веселин Кутев
 • Почвено органично вещество и хумусни препарати (УПР). Лекциите се извеждат от доц. д-р Росица Илиева, упражненията се извеждат от ас. д-р Георги Димитров.
 • Почвознание (А, РЗ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Росица Илиева, упражненията се извеждат от асистент д-р Георги Димитров.
 • Практикум по хербология (РЗ-магистри). Упражненията се извеждат от доц. д-р Цвета Москова
 • Прецизно земеделие (Р, ССКР). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. дн Веселин Кутев.
 • Растениевъдство (А, РЗ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров, упражненията се извеждат от асистент д-р Георги Димитров.
 • Рекултивация на нарушени терени (РЗ)(А по учебен план 2017/2018 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Росица Илиева, семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Вера Петрова.
 • Системи за контрол на плевелите (Р, ССКР) – Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Цвета Москова.
 • Системи на торене (Р, УПР, ТНГ, ССКР) – Лекциите и упражненията се извеждат от доц. дн Веселин Кутев.
 • Сортоизпитване и регистрация (Р, ССКР) - Лекциите се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров, упражненията се извеждат от асистент д-р Георги Димитров.
 • Специална агроекология (Р). Лекциите и упражненията се извеждат от гл. асистент д-р Наталия Колева.
 • Съхранение и преработка (А, РЗ). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. асистент д-р Наталия Колева.
 • Съхранение на растениевъдна продукция (Р). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. асистент д-р Наталия Колева.
 • Управление на почвеното плодородие (УПР) - Лекциите и упражненията се извеждат от доц. дн Веселин Кутев
 • Устройство на земеделските територии (УПР) - Лекциите и упражненията се извеждат от гл. асистент д-р Наталия Колева.
 • Фуражно производство (А, РЗ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров, доц. д-р Цвета Москова, гл. асистент д-р Наталия Колева. Упражненията и семинарните занятия се извеждат от гл. асистент д-р Наталия Колева и асистент д-р Георги Димитров.
 • Хербология (А, РЗ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Цвета Москова
 • Хидромелиорации (УПР) - Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Вера Петрова
 • Хранителен режим и поливни техники при отглеждане на лозови, овощни и зеленчукови култури (ТНГ-учебен план 2011/2012). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. дсн Веселин Кутев и доц. д-р Вера Петрова
 • Частно растениевъдство (А). Лекциите се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров, семинарните занятия се извеждат от асистент д-р Георги Димитров.

Научни направления:

 • Агрохимия
 • Напояване и мелиорация
 • Почвознание
 • Общо земеделие
 • Растениевъдство
 • Растителна защита (Хербология)

Back to top