ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Адрес за кореспонденция: България, София 1797, бул. “Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Агрономически факултет

Местоположение: сграда "Д" на ЛТУ, ж.к. Студентски град, ул. Васко Абаджиев“ № 1, етаж 1, стая № 105

Ръководител на катедрата: доц. д-р Катя Тренчева – сграда „Д“ на ЛТУ, етаж 2, кабинет № 210

История: Обучението на студентите в направление растителна защита започва още през 1999 г. във Факултета по Екология и Ландшафтна архитектура и Агрономство. Катедра „Растителна защита“ се обособява като самостоятелна структура в края на 2003 г., а за първи Ръководител катедра в началото на 2004 г. е избран доц. д-р Румен Томов. Ръководители на катедрата са били също: доц. д-р Георги Тренчев и доц. д-р Ивона Димитрова, доц. д-р Атанаска Тенева. От 2018 г. за ръководител катедра е избрана доц. д-р Катя Тренчева.
Катедра “Растителна защита” разполага с богата колекция от хербаризирани болести и неприятели както и със специализирани материали за обучение. Катедрата разполага със собствена библиотека, като голяма част от книгите са дарени от семейството на проф. Стойне Григоров.
Преподавателите от катедра „Растителна защита“ участват активно в научно-изследователската и публицистична дейност на катедрата.

Академичен състав на катедрата:
• Проф. д-р Румен Игнатов Томов
• Доц. д-р Ивона Василева Димитрова
• Доц. д-р Катя Георгиева Тренчева
• Доц. д-р Лиляна Маркова Колева
• Доц. д-р Атанаска Тодорова Тенева
• Доц. д-р Вера Замфирова Петрова
• Гл. ас. д-р Желю Георгиев Аврамов
• Гл. ас. д-р Цветелина Алипиева Николова
• хоноруван преподавател доц. д-р Славчо Славов

Организатор учебна дейност: Малинка Стамова, сграда „Д“ на ЛТУ, ет.1, стая Д-105, тел. 02/819 29 13

Преподавателите от катедрата обезпечават обучението на студентите в ОКС „Бакалавър“ – специалност „Растителна защита“ (РЗ) и специалност „Агрономство“ (А); в ОКС „Магистър“ – специалност „Растителна защита“, специалност „Растениевъдство“ (Р), специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ (ССКР), специалност „Трайни насаждения и градинарство“ (ТНГ) и специалност „Управление на почвените ресурси“ (УПР).

Дисциплини и преподаватели:

 1. Адаптивно земеделие и управление на водите (Р, УПР) – Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Вера Петрова
 2. Биологично изпитване и регистрация на продукти за РЗ. (РЗ-магистри ). Лекции и упражнения – доц. д-р Лиляна Маркова
 3. Бубарство (А, РЗ): Лекции и семинарни занятия – гл. ас. д-р Цветелина Николова;
 4. Вредители по складираните продукти (РЗ-магистри). Лекции и упражнения – доц. д-р Катя Тренчева и гл. ас. д-р Желю Аврамов
 5. Генетика (А, РЗ). Лекции – доц. д-р Ивона Димитрова; упражнения – доц. д-р Атанаска Тенева
 6. Генетични ресурси в селското стопанство (А). Лекции и семинарни занятия – доц. д-р Ивона Димитрова
 7. Екологосъобразни методи в РЗ. (РЗ-магистри). Лекции и упражнения – проф. д-р Румен Томов
 8. Ерозия и опазване на почвите (А). Упражнения – доц. д-р Вера Петрова.
 9. Животновъдство (А) Лекции и упражнения – доц. д-р Атанаска Тенева
 10. Земеделска ентомология (РЗ). Лекции – проф. д-р Румен Томов; упражнения - доц. д-р Катя Тренчева
 11. Земеделска фитопатология (РЗ). Лекции – доц. д-р Славчо Славов – хоноруван преподавател; упражнения – гл. ас. д-р Желю Аврамов
 12. Интегрирана растителна защита (РЗ). Лекции – проф. д-р Румен Томов.
 13. Молекулярни методи в растителната защита.(РЗ-магистри) Лекции – доц. д-р Ивона Димитрова; упражнения – доц. д-р Атанаска Тенева
 14. Напояване и отводняване (А, РЗ). Лекции и упражнения – доц. д-р Вера Петрова
 15. Ненасекомни неприятели (РЗ). Лекции и упражнения – доц. д-р Лиляна Маркова Колева.
 16. Неприятели по културните растения (А). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катя Тренчева
 17. Обеззаразяване на семена, посадъчен материал и почви. (РЗ-магистри). Лекции – доц. д-р Лиляна Маркова; упражнения – гл. ас. д-р Желю Аврамов
 18. Обща ентомология (РЗ). Лекции и упражнения – доц. д-р Катя Тренчева.
 19. Обща фитопатология (РЗ). Лекции – доц. д-р Славчо Славов – хоноруван преподавател; упражнения – гл. ас. д-р Желю Аврамов
 20. Основи на биологичната борба (РЗ, А). Лекции и упражнения – проф. д-р Румен Томов
 21. Поливно земеделие на енергийните култури (Р). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Вера Петрова.
 22. Почвено здраве (РЗ-магистри). Лекции и упражнения – доц. д-р Вера Петрова.
 23. Практикум по акарология и нематология. (РЗ-магистри). Упражнения – доц. д-р Лиляна Маркова
 24. Практикум по ентомология. (РЗ-магистри). Упражнения – доц. д-р Катя Тренчева
 25. Практикум по фитопатология (бактерии, гъби, вируси) (РЗ-магистри). Упражнения – гл. ас. д-р Желю Аврамов
 26. Прогноза и сигнализация (РЗ). Лекции – доц. д-р Лиляна Маркова; упражнения – гл. ас. д-р Желю Аврамов
 27. Пчеларство (А, РЗ): Лекции и упражнения – гл. ас. д-р Цветелина Николова;
 28. Пчелоопрашване (ТНГ, ССКР). Лекции – гл. ас. д-р Цветелина Николова;
 29. Растителни биотехнологии (РЗ). Лекции и упражнения – доц. д-р Атанаска Тенева
 30. Тъканни култури, генетично инжинерство и молекулярни маркери. (ССКР) Водещи дисциплината са доц. д-р Ивона Димитрова и доц. д-р Атанаска Тенева
 31. Устойчива употреба на пестициди. (РЗ-магистри). Лекции и упражнения – доц. д-р Лиляна Маркова
 32. Фитопатология (А). Лекции – доц. д-р Славчо Славов – хоноруван преподавател; упражненията – гл. ас. д-р Желю Аврамов
 33. Фитосанитарен контрол (РЗ-магистри). Лекции – проф. д-р Румен Томов, упражнения – доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 34. Хидромелиорации (УПР). Лекции и упражнения – доц. д-р Вера Петрова
 35. Химическа защита (А, РЗ). Лекции и упражнения – доц. д-р Лиляна Маркова
 36. Цитогенетика (ССКР). Лекции и упражнения – доц. д-р Ивона Димитрова
 37. Частно животновъдство (А). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева

Научни направления на преподавателите от катедрата:
• Растителна защита
• Земеделска ентомология и нематология
• Земеделска фитопатология и вирусология
• Биологична и интегрирана растителна защита
• Инвазивни и карантинни чужди видове
• Генетика
• Приложение на молекулярно-генетични методи в животновъдството и растениевъдството
• Генетично разнообразие на популации
• Животновъдство
• Зайцевъдство
• Пчеларство
• Бубарство
• Напояване
• Мелиорации

Back to top