ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Адрес за кореспонденция: България, София 1797, бул. “Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Агрономически факултет

Местоположение: сграда "Д" на ЛТУ, ж.к. Студентски град, ул. Васко Абаджиев“ № 1, етаж 1, стая № 105

Ръководител на катедрата: доц. д-р Катя Тренчева – сграда „Д“ на ЛТУ, етаж 2, кабинет № 210, тел.: 02/91 907/210

История: Обучението на студентите в направление растителна защита започва още през 1999 г. във Факултета по Екология и Ландшафтна архитектура и Агрономство. Катедра „Растителна защита“ се обособява като самостоятелна структура в края на 2003 г., а за първи Ръководител катедра в началото на 2004 г. е избран доц. д-р Румен Томов. Ръководители на катедрата са били също: доц. д-р Георги Тренчев и доц. д-р Ивона Димитрова, доц. д-р Атанаска Тенева. От 2018 г. за ръководител катедра е избрана доц. д-р Катя Тренчева Понастоящем катедрата се състои от трима хабилитирани преподаватели и един нехабилитиран преподавател с научна специалност „Растителна защита“ и двама хабилитирани преподаватели с научна специалност „Генетика“.

Катедра “Растителна защита” разполага с богата колекция от хербаризирани болести и неприятели както и със специализирани материали за обучение. Катедрата разполага със собствена библиотека, като голяма част от книгите са дарени от семейството на проф. Стойне Григоров.

Преподавателите от катедра „Растителна защита“ участват активно в научно-изследователската и публицистична дейност на катедрата.

Академичен състав на катедрата:

 • Професор д-р Румен Игнатов Томов
 • Доцент д-р Ивона Василева Димитрова
 • Доцент д-р Катя Георгиева Тренчева – Ръководител катедра
 • Доцент д-р Атнанаска Тодорова Тенева
 • Доцент д-р Вера Замфирова Петрова
 • Доцент д-р Лиляна Маркова Колева
 • Главен асистент д-р Желю Георгиев Аврамов
 • Главен асистент д-р Цветелина Алипиева Николова
 • хоноруван преподавател доц. д-р Славчо Славов

Организатор учебна дейност: Малинка Стамова, сграда „Д“ на ЛТУ, ет.1, стая Д-105, тел. 02/819 29 13

Отговорник по качеството: проф. д-р Румен Томов – сграда “Д”, етаж 2, стая № 212, 02 8192945

Преподавателите от катедрата обезпечават обучението на студентите в ОКС „Бакалавър“ – специалност „Растителна защита“ (РЗ) и специалност „Агрономство“ (А); в ОКС „Магистър“ – специалност „Растителна защита“, специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ (ССКР) и специалност „Трайни насаждения и градинарство“ (ТНГ).

Дисциплини и преподаватели:

 • Агроекология (А, РЗ) (учебен план 2016/2017 г.). Лекциите, упражненията и семинарните занятия се извеждат от гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Бизнес комуникации и връзки с обществеността. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от проф. д-р Иван Палигоров
 • Биологично животновъдство (РЗ) (учебен план 2016/2017 г.). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева
 • Биологично изпитване и регистрация на продукти за РЗ. (РЗ-магистри ) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Биоразнообразие и опазване на генетичните ресурси (ТНГ, ССКР). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Ивона Димитрова
 • Биоразнообразие и устойчиво развитие (А) (учебен план 2016/2017 г.). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Ивона Димитрова
 • Биотехнологии (РЗ) (учебен план 2016/2017 г.). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева
 • Биохимична генетика (ССКР). Лекциите се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева
 • Битови и складови неприятели (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катя Тренчева
 • Вредители по горски и декоративни растения (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Славчо Славов, а упражненията от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Вредители по горски и декоративни растения (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Соня Бенчева, проф. д-р Анелия Пенчева
 • Вредители по складираните продукти (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катя Тренчева и гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Вредители по фуражните култури (РЗ) (учебен план 2016/2017). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Румен Томов
 • Генетика (А, РЗ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Ивона Димитрова, а упражненията от доц. д-р Атанаска Тенева
 • Генетични ресурси в селското стопанство (А). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Ивона Димитрова
 • Географски информационни системи. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Мария Асенова
 • Екологосъобразни методи в РЗ. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Румен Томов
 • Екотоксичност на продукти за РЗ. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Дилянка Безлова
 • Животновъдство (А). Лекциите се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева, а упражненията от ас. д-р Цветелина Николова
 • Законодателство в растителната защита (РЗ) (учебен план 2016/2017г.). Лекциите се извеждат от гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Застраховане (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и семинарните занятие се извеждат от гл. ас. д-р Ивайло Иванов
 • Земеделска ентомология (РЗ). Лекциите се извеждат от проф. д-р Румен Томов, а упражненията от доц. д-р Катя Тренчева
 • Земеделска фитопатология (РЗ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Славчо Славов – хоноруван преподавател, а упражненията от гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Използване на полезни организми в РЗ (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Лекциите се извеждат от проф. д-р Румен Томов
 • Инвестиционно планиране в РЗ (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Емил Кючуков, а упражненията от доц. д-р Николай Нейков
 • Интегрирана растителна защита (РЗ). Лекциите се извеждат от проф. д-р Румен Томов.
 • Маркетинг и търговия на продукти за растителна защита. (РЗ–магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат доц. д-р Николай Нейков
 • Машини за растителна защита. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Кирил Стефанов
 • Методика на научния експеримент в РЗ. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Мирослава Христова – Чербаджи
 • Молекулярни методи в растителната защита.(РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Ивона Димитрова, а упражненията от доц. д-р Атанаска Тенева
 • Молекулярни методи в селекцията на устойчивост към вредители (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева
 • Молекулярни методи във фитопатологията (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Ивона Димитрова
 • Ненасекомни неприятели (РЗ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева.
 • Неприятели по културните растения (А). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катя Тренчева
 • Обеззаразяване на семена, посадъчен материал и почви. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева, а упражненията от гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Обща ентомология (РЗ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катя Тренчева.
 • Обща фитопатология (РЗ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Славчо Славов – хоноруван преподавател, а упражненията от гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Основи на биологичната борба (РЗ, А). Лекциите се извеждат от проф. д-р Румен Томов, а упражненията от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Почвено здраве. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Росица Илиева
 • Практикум по акарология и нематология. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Практикум по ентомология. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Упражненията се извеждат от доц. д-р Катя Тренчева
 • Практикум по насекомни неприятели (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Упражненията се извеждат от доц. д-р Катя Тренчева
 • Практикум по ненасекомни неприятели (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Практикум по фитопатология (бактерии, гъби, вируси) (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г., учебен план 2018/2019 г.). Упражненията се извеждат от гл. д-р Желю Аврамов
 • Практикум по хербология. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Цвета Москова
 • Приложение на молекулярните методи във фитопатологията (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева
 • Прогноза и сигнализация (РЗ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева, а упражненията от гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Растителни биотехнологии (А) (учебен план 2016/2017 г., избираема дисциплина) (РЗ) (учебен план 2017/2018 г., задължителна дисциплина).
  Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева
 • Специфични изисквания на земеделските култури към почвеното плодородие. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Стамен Димитров
 • Тъканни култури, генетично инжинерство и молекулярни маркери. (ССКР). Водещи дисциплината са доц. д-р Ивона Димитрова и доц. д-р Атанаска Тенева
 • Управление на качеството. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. ас. д-р Светлана Станева
 • Управление на човешките ресурси. (РЗ-магистри ) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Елена Драгозова
 • Устойчивост на растенията към вредители (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Лекциите се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Устойчива употреба на пестициди. (РЗ-магистри) (учебен план 2018/2019 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Фитопатогени преносими чрез семена и посадъчен материал (РЗ-магистри) (учебен план 2009/2010 г.). Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Фитопатология (А). Лекциите се извеждат от доц. д-р Славчо Славов – хоноруван преподавател, а упражненията от гл. ас. д-р Желю Аврамов
 • Фитосанитарен контрол (РЗ-магистри). Лекциите се извеждат от проф. д-р Румен Томов, а упражненията от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Химическа защита (А, РЗ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Маркова Колева
 • Цитогенетика (ССКР). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Ивона Димитрова
 • Частно животновъдство (А). Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Атанаска Тенева

Научни направления на преподавателите от катедрата:

 • Растителна защита
 • Земеделска ентомология и нематология
 • Земеделска фитопатология и вирусология
 • Биологична и интегрирана растителна защита
 • Инвазивни и карантинни чужди видове
 • Биологични, морфологични и систематични особeности на разред групи насекоми Hemiptera, надсемейство Coccoidea
 • Генетика
 • Приложение на молекулярно-генетични методи в животновъдството и растениевъдството
 • Генетично разнообразие на популации
 • Животновъдство
 • Зайцевъдство

Back to top