ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Цел и задачи: Проектиране и оптимизиране на приложимостта на дърводобивните технологии при различни природо-географски условия.

Съдържание: Технологични схеми и системи машини за дърводобива при извеждане на главни и отгледни сечи в различни категории гори. Параметри на съвременните машини за дърводобива. Критерии за оценка на технологични схеми и системи машини – съпоставимост и степенуване на критериите. Оптимизиране приложимостта на различни технологични схеми и системи машини според условията за работа. Многовариантност на проектирането на технологиите в дърводобива. Избор и обосновка на оптимален вариант. Складово стопанство – видове, особености и технологичен процес на постоянните складове, режим на работа, запаси от суровина и готова продукция. Машини и съоръжения за работа на постоянни складове.

Back to top