ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

1. Проект Tools for Integrated Training of Language and ECVET Defined Vocational Skills in Mechanised Forestry (Tools for Skills), № 2012-1-SE1-LEO05-11672

Лесотехническият университет е партньор по проект Tools for Integrated Training of Language and ECVET Defined Vocational Skills in Mechanised Forestry (Tools for Skills), № 2012-1-SE1-LEO05-11672.

Проектът е финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Трансфер на иновации”.

Проектът се изпълнява от партньорска мрежа от шест европейски държави: Швеция, България, Гърция, Словакия, Великобритания и Германия, и е насочен към разработване на методология и материали за обучение през целия живот на ученици от професионални училища, студенти и професионалисти от горската промишленост по специализиран английски език.
 

Ръководител на работния екип от ЛТУ по проекта е проф. д-р Веселин Брезин.

Продължителност на проекта: октомври 2012 – септември 2014 г. (24 месеца).
   

2. Проект „Разработване на обучението по английски, немски и гръцки в българската програма за професионално обучение”

Проект № BG/00/B/P/LA/132035, програма Леонардо да Винчи на ЕС

Проектът е насочен към езиково обучение на студенти и технически персонал, работещ в дървопреработващата и горската промишленост, където структурните промени през последното десетилетие са постоянни. Целта е да се повишат езиковите умения на студенти и технически персонал, тъй като, според Бялата книга на Европейската комисия (1995), възможностите да се комуникира на повече от един от езиците на ЕС е решаваща в контекста на годност за работа, непрекъснато обучение и засилваща се глобализация. Бяха разработени няколко пакета за обучение, подпомагащи самия процес. Край на проекта: 2004 г.

Ръководител: Проф. Веселин Брезин

3. Проект “ European and National Framework on Forest Protection - Training for Forest Monitoring and Audit (TEMA)”, програма Leonardo da Vinci на ЕС, № BG/04/B/F/PP-166027.  

Проектът е насочен към обучението в мониторинг и одит на горите в подкрепа на приложението на политиката на ЕС за опазването на горите и околната среда, за постигане на тези цели, партньорите по проекта разработиха мултимедиен пакет за обучение, включващ основна информация за европейските и специфичните за всяка страна рамки, във връзка с развитието на горското стопанство, както и методика за обучение в областта на мониторинга и контрола в горите. 

Ръководител: Проф. Веселин Брезин

 

4. Проект „Езикът на знаците и сигналите за безопасност на труда в горската промишленост”. N134575-LLP-2007-1-BG-Leonardo-LMP

Проектът е финансиран от Европейската комисия в рамките на Lifelong Learning Programme, подпрограма Леонардо да Винчи. Той се прилага в четири европейски страни: България, Гърция, Швеция и Словакия и разработва обучение, насочено към три целеви групи в областта на безопасността на труда в горската промишленост. Тези целеви групи са студенти, ученици и професионалисти. За всяка целева група ще бъде разработен диференциран подход.  

Продължителност на Проекта – от 1 декември 2007 г. до 31 май 2009 г.

Ръководител: Проф. Веселин Брезин

5. Проект “БЕСТ - Подкрепа на обучението по чужди езици в професионалното образование – български, английски, испански, турски и румънски език”, № 2008-1-BG-LEO05-00458
 
Проектът се финансира от Европейската комисия в рамките на Програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”.
Проектът се изпълнява от партньорска мрежа от пет европейски държави: България, Румъния, Испания, Турция и Великобритания. Целта на проект “БЕСТ” е разработване на пособие за е-обучение, включващо картинен речник на български, английски, испански, турски и румънски език. Включени са шест основни теми: строителство, мениджмънт в строителството, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, околна среда, електротехника и информационни и комуникационни технологии. Резултатите от проекта ще са приложими както в професионалните гимназии, така и за всякакви дългосрочни и краткосрочни вътрешнофирмени обучения. Наред с това ще могат да се използват и за езикови справки от отделни лица, заети в съответнитесектори.
 
 
6. Проект “Обучение по специализиран английски език в дървообработващата промишленост” № 2009-1-BG1-LEO05-01646
 
Проектът се финансира от Европейската комисия в рамките на Програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”.
Проектът се изпълнява от пет европейски държави: България, Гърция, Швеция, Словакия и Австрия и е насочен към разработване на методология и материали за обучение през целия живот на ученици от професионални училища, студенти и професионалисти от дървообработващата промишленост и малките и средни предприятия по специализиран английски език.
Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез разработване на практически средства за обучение, които да запълнят празнините в обучението по специализиран английски език в системата на професионалното образование и обучение и да изградят умения, отговарящи на нуждите на дървообработващата промишленост.
Продуктите и резултатите от проекта ще бъдат приложими за професионални училища, университети, краткосрочно и дългосрочно професионално обучение на работещите в дървообработващата промишленост, както и като материали за индивидуално обучение през целия живот на заетите в дървообработващата промишленост.
За повече информация, посетете http://vetwood.eu/.

Back to top