ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Лесотехнически унивреситет (ЛТУ) е научен център за фундаментални и приложни изследвания, обхващащи всички аспекти на устойчивото използване на биологичните ресурси.

Мисията на ЛТУ е обучението и възпитанието на бъдещото поколение изследователи и стопански ръководители, способни да посрещнат предизвикателствата на 21 век като глобално затопляне, недостиг на енергийните източници и проблеми с изхранването на населението.

Стратегическа цел на ЛТУ е утвърждаването му като център за трансфер на знания и технологии, допринасящ за развитието на био-икономиката на България.

Приоритетните задачи на ЛТУ са фокусирани върху:

 • интегриране в Европейското научно пространство, чрез активизиране на научното сътрудничество и изследвания по научните приоритети на Европейския съюз;
 • засилване на връзката между науката и бизнеса чрез на центъра за трансфер на технологии и активизиране работата на експертно- консултантските центрове на ЛТУ;
 • подобряване на научно-приложното сътрудничество със сродните висши училища и научните институти в България, структурите на средното образование и местната власт;
 • стимулиране на научните разработки и изяви на студентите и докторантите;

Лесотехнически университет разполага с широк набор от специалисти в областта на горското стопанство, горската промишленост, екологията и опазването на околната среда, ландшафтната архитектура, земеделието и растителната защита, ветеринарната медицина, стопанското управление и алтернативния туризъм. Натрупаният експертно-консултантски капацитет в университета, позволява провеждането на интердисциплинарни изследвания, допринасящи за развитието на био-икономиката на България, основана на знанието.

Нашите научни изследвания са фокусирани върху разработването на екологосъобразни методи и технологии за управление и устойчиво използване на биологичните ресурси на България. Приоритетни научни направления за ЛТУ са:

 1. Възобновими енергийни източници (биоенергийни култури, материали, технологии);
 2. Рискови фактори за горското и селско стопанство и градската среда (климатични промени, замърсяване на околната среда, инвазивни организми, болести със стопанско значение, здравословни храни и др.);
 3. Пространствено, дизайнерско оформление на обществени пространства;
 4. Повишаване конкурентостта на предприятията и стопанствата (нови материали, технологии, рационализации и др.);
 5. Използване на съвременни технологии за моделиране на процеси и обекти, с оглед устойчивото използване на биологичните ресурси;
 6. Обществено здраве и начин на живот.

Потребителите на научните продукти на ЛТУ са представителите на бизнеса, свързан с развитието на био-икономиката на България като Горски и земеделски стопанства, Ловни стопанства, Дървопреработвателна и мебелна промишленост, Фармацевтична промишленост и др. Ние сме търсен партньор от Структурите на Министерство на земеделието и храните, Държавна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, общински администрации, както и неправителствени организации, работещи по проблемите на селските райони, ефективното използване на водни и почвени ресурси, екологосъобразно производство на земеделски култури и др.За науката в ЛТУ

Back to top