ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Проект „Proposal for a new professional qualification that includes all the competences of the European Chainsaw Certificate – Quality Forest”, № 2017-1-ES-01-KA202-038677 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия 

Седма Рамкова програма на Европейския съюз 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Back to top