ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия 

Седма Рамкова програма на Европейския съюз 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Back to top