ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Проект „Proposal for a new professional qualification that includes all the competences of the European Chainsaw Certificate – Quality Forest”, № 2017-1-ES-01-KA202-038677 

RAEST - Resilient Affordable Eco-School Training

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2018–2023

„Повишаване ефективността на опазване на влажните зони“/ Improving the conservation effectiveness of wetlands, Акроним: WetMainAreas, Финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020“, съгласно Договор BMP1/2.1/2342/2017, Приоритетна ос 2: Околна среда, Специфична цел 6: Опазване на околната среда и промотиране на ресурсна ефективност, Инвестиционен приоритет 6с: Опазване и развитие на природно и културно наследство, Специфична цел 2.1.: Биологично разнообразие, Продължителност: 01.09.2017 – 31.05.2020 г., Научен ръководител: д-р Петър Петров
 

Back to top