ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Back to top