ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Logo 0034

CC

4.12.2018 г. - Първа научна среща по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Първа научна среща проведе проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност.

Срещата се състоя на 4 декември 2018 г. Домакин беше Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), партньор по проекта. Целта на срещата беше консолидиране на изследователските екипи и преглед на изпълнените и предстоящите научни задачи.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране. Водеща организация е СУ „Св. Климент Охридски” с партньори: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия - БАН; Институт по органична химия с център по фитохимия–БАН; Институт по микробиология - БАН; Фондация "Клийнтех България". Асоциирани партньори по проекта са: Столична община със Столично предприятие за третиране на отпадъци, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция - Пловдив, Университет – Модена, Италия.

На събитието присъстваха 70 представители на бенефициентите и на асоциираните партньори, както и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Форумът беше открит с приветствие на координатора на Clean&Circle проф. Яна Топалова, от Биологическия факултет на СУ, която изрази радостта си от това, че въпреки срещаните административни трудности в осъществяването на проекта, научната общност показва готовност за посрещане на предизвикателствата. Тя изтъкна подкрепата от страна на Управляващия орган на Оперативната програма за преодоляване на трудностите.

Срещата протече в две сесии – представителна и работна. В първата сесия водещите изследователи по партньори представиха екипите си, основните области, в които работят и дейностите си по проекта. Във втората сесия участниците се разделиха по групи според работните пакети по проекта, за да уточнят конкретни организационни мерки и да планират предстоящите си задачи.

CC

Пресконференция по проект

„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

5 юни 2018 г. 14.00 ч, Аула на СУ „Св. Климент Охридски“

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане на Център за компетентност, ще проведе първата си пресконференция на 5 юни 2018 г., от 14.00 ч. в Аулата на Софийския университет.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Очакваният резултат е модерно оборудван и функциониращ Център за компетентност, отговарящ на потребностите на науката, икономиката и образованието в съответните области.

Общата стойност на проекта е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране

Срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 31 декември 2023 г.

Бенефициент по проекта е СУ "Св. Климент Охридски" с партньори: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия - БАН; Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН; Институт по микробиология - БАН; Фондация "Клийнтех България".

Асоциирани партньори по проекта са: Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция - Пловдив, Университет – Модена, Италия.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, основните дейности, партньорите, както и очакваните резултати и ползи от проекта.

 

Logo 0034

CC

Основна цел: Изграждане на ефективна инфраструктура за управление и пречистване на води и рециклиране на твърди отпадъци, използване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия и ресурси, и развитие на иновациите в кръговата икономика.

Дейности: Проектът включва 3 вертикални и 4 хоризонтални модула. Вертикалните са „Води”, „Твърди отпадъци” и „Трансфер”. В модулите „Води“ и „Твърди отпадъци“ има направления „Мониторинг, оценка и идентификация на проблемите” и „Чисти технологии”. В тези два модула като хоризонтални приоритети се включват дейности, свързани с кръговата икономика и постигането на енергийна и ресурсна ефективност. Важен приоритет е иновационната дейност, основана на върхови постижения в научните изследвания и технологиите. Планира се контрол на процесите в реално време чрез автоматизирани химични, физични, технологични, микробиологични и молекулярни методи. В модул „Трансфер” са включени дейности, свързани с обучението, разпространението на резултатите и развитието на технологичното предприемачество. Предвижда се разработването на учебни и квалификационни програми за бакалаври, магистри, докторанти, специализанти от бизнеса и научни институции.
Проектът включва още строителни дейности за изграждане и оборудване на ЦК /инвестиционна част/ и СМР за подобряване на условията на работа в съществуващи лаборатории.

Очаквани резултати: Модерно оборудван и функциониращ ЦК, отговарящ на потребностите на икономиката и образованието в съответните области.

Водещ партньор по проекта е СУ "Св. Климент Охридски", а партньори по проекта са: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия; Институт по органична химия с център по фитохимия-София; Институт по микробиология; Фондация "Клийнтех България".

Асоциирани партньори по проекта са: Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция Пловдив, Университет – Модена- Италия.

Обща стойност: 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране

Срок за изпълнение на проекта: 30 март 2018 г. – 31 декември 2023 г.

 

Back to top