ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
RAEST logo Erasmus logo

RAEST - Resilient Affordable Eco-School Training

Финансиране: Програма Еразъм+ на ЕС

Мярка: Стратегически партньорства за подкрепа на иновации в училищното образование

Проект № 2018-1-BG01-KA201-047856

Основна цел: Предоставяне на обучение на учители с цел: Въвеждане на достъпно екологично обучение в съществуващите учебни планове и програми или като извънкласна дейност; Ангажиране на младежта в опазване на околната среда; Овластяване на младите хора да бъдат промяната към устойчивост, от която се нуждаем, като участват в забавно, ориентирано към действия и социално отговорно учене.

Дейности: Разработване, верифициране и внедряване на инструменти за училища, ръководства и учебни материали, уеб портал и мобилно приложение. Разпространение на резултатите. Събитие за популяризиране "Конференция за включване в мрежата Еко-училища 2020". Провеждане на редовни онлайн и 5 транснационални партньорски срещи. Организиране на тематични семинари. Срещи с местни власти.
Очаквани резултати: IO1: Достъпна екологична методология и инструменти за училищата; IO2: АБВ ръководство и учебен материал; IO3: Портал за достъпна екология с интерактивни учебни средства, както и инструмент за генериране на собствена проектна идея, включително видео библиотека с "най-добри съвети за достъпна екология в училище"; IO4: Мобилно приложение с 25 най-добри екологични практики и добри примери, илюстрирани чрез привлекателни 3D анимации / видеоклипове.

Целеви групи: Начални учители; Училищни мрежи за начално образование

Бенефициенти: Ученици от началното образование; Обществото като цяло

Водещ партньор по проекта: Лесотехнически университет, София, България (Проф. Д. Безлова - координатор)

Партньори: ЕкологияKM ООД., Брестовица, България; Частно училище "Слънчев лъч", Пловдив, България; EUFORA CHIOS ENVIRONMENTAL STUDIES AND SERVICES, Vouno Chios, Greece; KOTSIRAS ANASTASIOS (NURBS), Athens, Greece; OAED - European Education Consultancy and Coaching Services, Istanbul, Turkey; ZAMS - Zavod Antona Martina Slomska, Maribor, Slovenia

Обща стойност: 203 901,00 EUR

Срок за изпълнение на проекта: 01 Ноември 2018 – 31 Октомври 2020

Back to top