ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1
 • Консултации по Определяне и обозначаване границите на различните горскостопански единици –ГС, ГСУ, отдел, подотдел
 • Консултации по Определяне на таксационните характеристики на гората към момента на устройство.
 • Консултации по Картографиране и изготвяне на горски карти
 • Консултации по Определяне на типовете гора и/или месторастене
 • Консултации по Проучването на биологичното разнообразие
 • Консултации по Оценката на здравословното състояние
 • Консултации по Оценката на екологическото състояние.
 • Консултации по Състояние и развитие на пътната мрежа
 • Консултации по Определяне на лесовъдските дейности за период от 10 години – вид и размер на сечта, видове залесявания, бъдещ състав на гората и т.н.
 • Консултации по Определяне на устойчиво средно ползване на дървесина за 10 годишен период
 • Консултации по Противопожарно устройство на горите
 • Консултации по Ловностопанско устройство
 • Консултации по производството и добива на не-дървесни продукти от горите

Мярка 223

 • Консултации по създаване на програма/план за залесяване и/или технологичен план за залесяване;
 • Почвоподготовка;
 • Сеене или засаждане;
 • Дейности за направляване на естественото редуване на видовете;
 • Ограждане на залесената територия
 • Консултации по подръжка, която включва:
 • Ппълване
 • Отглеждане на младите горски култури до 5 години след залесяването

Мярка 226

 • Консултации по презалесяване на пострадалите гори, чрез използване на местни дървесни видове

Мярка 311

• Развитие на селски туризъм

  • Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
  • Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

• Производство на енергия от възобновяеми източници

  • Производство от слънчева, вятърна и водна енергия (за продажба и/или за личните нужди на земеделските производители

Мярка 312

 • Външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
 • преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене, производство на енергия от възобновяеми източници и т.н.
 • услуги – развитие на селски туризъм, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

Мярка 313

 • Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения
 • Посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство
 • Атракции, музеи, сбирки и изложби на открито и закрито
 • Съоръжения и места за спорт и отдих
 • Туристически и колоездачни пътеки
 • Инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм, и други спортове
 • Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.
 • Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
 • Разработване на електронни системи за резервации в селските райони на местно ниво.

Мярка 321

 • Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
 • Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги – грижи за деца (детски ясли, детски градини), грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове) вкл. специализиран транспорт;
 • Създаване или подобряване на центрове предоставящи услуги свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др), вкл. мобилни центрове

Мярка 322

Изграждане или възстановяване на паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради в населените места от селските райони вертикална планировка

Back to top