ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1
 • Участие в проекти, които водят до внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и нематериални активи
 • Участие в проекти, които водят до подобряване на хоризонталното сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти
 • Участие в проекти, които водят до опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци
 • Участие в проекти, които водят до увеличаване използването на  възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини
 • Участие в проекти, които водят до подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и другите производствени изисквания
 • Участие в проекти, които водят до подобряване на възможностите за маркетинг, преработка и производство на биологични земеделски продукти
 • Анализи на почви, води и растителни проби
 • Проекти за мелиориране на проблемни почви (кисели, повърхностно преовлажнени, замърсени и други)
 • Разработване на препоръки за торене
 • Разясняване на правилата за добра земеделска практика
 • Съставяне на баланс на хранителните елементи в стопанства в нитратно уязвими зони
 • Внедряване на технологии за напояване с намален разход на вода и без загуби при транспортирането и разпределението на водата
 • Възстановяване на хидромелиоративния фонд
 • Възможности за използване на алтернативни източници на енергия на общинско и областно ниво
 • Национална екологична мрежа “Натура-2000” и възможности за устойчиво развитие на общините
 • Усъвършенстване на капацитета на общинската администрация при прилагане на екологичното законодателство и изискванията на ЕС, във връзка с дейностите в областта на опазване на околната среда
 • Разработване на регионална стратегия за и проект за устойчиви форми на туризъм: културен, еко, селски и др. Специализирани видове
 • Оценка на местните рекреационни и туристически ресурси и определяне н априоритетни действия за развитие на потенциални туристически дестинации
 • Оценка на природния потенциал на общините с оглед развитие на екотуризъм
 • Разработване на маршрути за развитие на алтернативен туризъм
 • Паспортизация, реконструкция и актуализация на по-значими паркови обекти, в тематични паркове и специализирани изложби на открито
 • Паспортизация, инвентаризация и проект за реконструкция на централни градски части, пешеходни пространства, паркови обекти в населените места, видове детски игри и площадки

Back to top