ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1
 • header-n1

Мисията на Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) на Лесотехнически университет е играждането на мост между науката, био-индустрията и структурите занимаващи се с управлението и устойчивото изполване на биологичните ресурси в България.

 • Офис на Младежко иновационно и информационно общество, създаден в рамките на проект „Компютърно знание“ на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения;
 • Информационен център на български институт по стандартизация за пълнотекстов достъп за стандарти;
 • Мини информационно-консултативен център „IP Point” на Лесотехнически университет – договор за сътрудничество в областта на закрилата на индустриалната собственост Между Лесотехнически университет – София и Патентното ведомство на Република – в момента не функционира, но при подновяване на контактите на ЛТУ с Патентно ведомство може да се възобнови дейността под някаква форма.

Специфичните задачи на ЦТТ - ЛТУ са:

 1. Осигуряване на прозрачност, относно иновативнте продукти и научни резултати на ЛТУ и съществуващите нужди на българските предприятия и осигуряване на двупосочен обмен на информация;
 2. Подкрепа за комерсиализацията на резултатите от изследванията и иновативните продукти на ЛТУ;
 3. Подкрепа за защита на индустриалната и интелектуална собственост на ЛТУ, техническо обслужване и договаряне на тази защита в координация с изследователите и административно обслужване на дейността;
 4. Търсене на пазари на научноприложните продукти на ЛТУ на национално и международно ниво;
 5. Осигуряване на финансиране за приложни разработни от различни национални и чуждестранни ресурси от публичния и частния сектор.

Основни дейности на ЦТТ

 • Създаване на база данни с научни продукти и потребители на продуктите;
 • Поддържане на виртуален офис за технологичен трансфер;
 • Провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки;
 • Разработване на нормативна база за интелектуалната собственост в ЛТУ;
 • Изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;
 • Извършване на консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;
 • Анализ на нуждата на предприятията от НИРД , с оглед оптимизиране на технологии за производство, респективно създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга;
 • Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализиция на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги;
 • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване иновативни продукти, процеси или услуги;
 • Създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси;
 • Участия във форуми.

Направления, към които са насочени услугите и дейностите на ЦТТ - ЛТУ
Услугите и дейностите на ЦТТ ще бъдат фокусирани в следните направления:

Технологии свързани с устойчивото използване на ресурсите в горското и селското стопанство

Технологии, областта на инженерния дизайн и мебелната промишленост

Информационни технологии:

 • Прилагане на ИКТ при моделиране на екологични и биологични обекти и процеси;
 • Разработване на продукти „виртуална реалност” за нуждите на образованието и науката;
 • Прилагане на ГИС технология за оценка на риска от бедствия, енергиен потенциал на горски ресурси, моделиране на процеси в нарушени терени, алтернативен туризъм и спортни дейности;
 • Разработване на специализирани информационни системи, бази данни и др.

Еко и енергоспестяващи технологии:

 • Технологии и проекти за рекултивация на нарушени терени, защита от ерозия и порои;
 • Екотехнологии, свързани с управление на отпадъци;
 • Технологии за оползотворяване на отпадъчна, некачествена и замърсена растителна и животинска биомаса;
 • Технологии за комплексно използване на биомаса за производство на енергия;
 • Устойчиво използване и опазване на биологичното разнообразие (оценка на въздействията на околната среда и др.);
 • Технологии за управление на почвените ресурси, с оглед преодоляване на ефекта от климатичните промени.

Технологии, свързани със здравето:

 • Информационни системи за проследяване произхода на храните;
 • Технологии за оценка качеството на храните;
 • Проектиране на среда (интериор и екстериор) за хора в неравностойно положение.

Портебители на услугите на ЦТТ

Бизнес

 • Фирми, използващи технологии за производство на възобновими енергийни източници;
 • Дизайнерски ателиета обслужващи мебелната индустрия;
 • Фирми занимаващи се интериорно и екстериорно оформяне на обществени пространства (интериорен дизайн и ландщафтна архитектура);
 • Фирми произвеждащи машини и съоръжения за обработка на материали за мебелно производство;
 • Туристически фирми предлагащи алтернативен туризъм;
 • Фарамацефтична и козметична промишленост, използваща био-продукти;
 • Минно-добивна промишленост (с изключение на въглдобив и стоманодобив) нуждаещи се от консултантска дейност за рекултивация на нарушени терени.

Организации и структури:

 • Административни структури и неправителствени организации, опазващи биологичното разнообразие и ландшафта;
 • Структури управляващи защитени територии (разработване на планове за управление);
 • Общински администрации;
 • Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ);
 • Образователни институции (детски градини, средни училища, висши учебни заведения;
 • Държавни институции;
 • Стопански камари, сдружения и асоциации на гореспоменатите браншове.

Мини информационният патентен офис е част от мрежата „ПатЛиб” на Патентното ведомство на Република България. Офисът е създаден през 2008 г, и през отчетния период регулярно беше снабдяван с актуална информация и материали от патентно ведомство на Република България. С това той се утвърди като място, където изследователи, студенти, преподаватели и др. могат да получат информация и съвет по различни въпроси, свързани с Интелектуалната собственост, както и достъп до различни бази данни и сайтове във връзка с обектите на Интелектуалната собственост. До създаването на Център за трансфер на технологии към ЛТУ, патентният офис извършва дейности свързани с трансфера на технологии. Ръководител на МИКЦ е координаторът по интелектуална собственост на ЛТУ.
В сътрудничество с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар – OHIM и патентно ведомство на Република България в ЛТУ ежегодно се провеждат дни на марката и дизайна на общността, към която се проявява голям интерес от студенти и преподаватели.

Back to top