ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ISO 9001 2015

 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1
 • header-n1

Лесотехническият университет обявява прием на студенти в държавна поръчка (ДП) и платено обучение (ПО) по следните съвместни магистърски програми, разработени в рамките на проекта "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове:

 • "Инженерство в околната среда" – редовно (ДП и ПО) и задочно обучение (ПО). Програмата е съвместна с Техническия университет в Габрово и осигурява подготовка на специалисти с практически умения по прилагане на инженерни методи и разрешаване на проблеми, и вземане на технически и технологично издържани решения, свързани с различни стандартни и нестандартни ситуации в екологията и опазването на околната среда.
 • "Дистанционни методи за мониторинг и моделиране на околната среда" - редовно обучение (ДП и ПО). Програмата е съвместна с Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" и осигурява подготовка на специалисти, способни да анализират факторите на външната и вътрешната среда, както и да използват инструментите за дистанционно наблюдение, за картографиране и мониторинг на различни компоненти и фактори на околната среда.
 • "Мебелна индустрия 4.0" – редовно обучение (ДП и ПО). Програмата е съвместна с Техническия университет в Габрово и осигурява подготовката на ново поколение инженери за мебелната индустрия, ориентирано към индустрията 4.0, свързвайки реалния свят на производството с виртуалния свят на информационните и комуникационните технологии.
 • "Прецизно земеделие" – редовно и задочно обучение (ДП и ПО). Програмата е съвместна с Техническия университет в Габрово и осигурява подготовка на интердисциплинарни специалисти с компетенции в земеделието и комуникационната техника, способни да прилагат съвременните технологии в прецизното земеделие.
 • "Екологосъобразно управление на вредители по културните растения" редовно (ДП и ПО) и задочно обучение (ПО). Програмата е съвместна с Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и осигурява подготовка на специалисти способни да прилагат растителнозащитни мероприятия в отговор на принципите на Зелената сделка.

Кандидатите за обучение в съвместните магистърски програми подават на място в Лесотехническия университет или онлайн документи за кандидатстване в срок от 3 до 13 октомври 2022 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление до ректора на ЛТУ (само за кандидати, които ще подават документи на място в ЛТУ)
 2. Диплома и приложение за завършено висше образование.
  2.1. Кандидати, които все още нямат издадена диплома за висше образование от друго висше училище, представят академична справка, в която са отразени средният успех от курса на обучение и средният успех от държавни изпити/защита на дипломна работа.
  2.2. Кандидати, завършили ЛТУ, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, представят уверение, заверено от деканата на съответния факултет.
  2.3. Кандидати, притежаващи документ за завършена степен на висше образование, издаден от чуждестранно висше училище (признато по законодателството на съответната държава), могат да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“, след като са преминали процедура по признаване на завършеното висше образование от ЛТУ.
 3. Копие на диплома за завършено средно образование.
 4. Платежно нареждане за платена такса за кандидатстване – 50 лева – таксата се заплаща на място в ЛТУ или по банков път по сметката на ЛТУ:
  БНБ – ЦУ BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01 BIC КОД BNBGBGSD
  Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път: Получател – Лесотехнически университет
  Трите имена, ЕГН – на кандидат-студента
  Основание – такса за кандидатстване.

От такса за кандидатстване са освободени:

 • кръгли сираци (до 25 години) – след представяне на акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди – представят документ за инвалидност.

Указание за подаване на документи за кандидатстване онлайн вижте ТУК

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В СЪВМЕСТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Приемане на документи: 03.10. до 07.10.2022 г.
Обявяване на първо класиране: 10.10.2022 г.
Срок за записване на приетите студенти от първото класиране: 10.10. – 12.10.2022 г
Обявяване на второто класиране попълване на незаети места: 13.10.2022 г.
Срок за записване на приетите студенти от второто класиране: 13.10. – 14.10.2022 г.

Правила за приемане на студенти в ЛТУ в специалности от ОКС „магистър“ след завършено висше образование за учебната 2022/2023 година по съвместни магистърски програми

Back to top