ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет има сключени договори за двустранно академично сътрудничество с редица чуждестранни университети, висши училища и научно изследователски институти, даващи възможност за обучение на студенти и докторанти. Мобилността на студентите и докторантите се осъществява въз основа на споразумения, сключени между университета и съответните чуждестранни висши учебни заведения.

Мобилността на студентите и докторантите от ЛТУ с цел обучение се осъществява въз основа на междуинституционални споразумения, сключени между университета и съответните чуждестранни висши учебни заведения. Чрез тях в случаите на мобилност, осъществявана между държави по програма „Еразъм +“ и държави партньори, се уреждат общите принципи съгласно хартата за висше образование „Еразъм“ (Erasmus Charter for Higher Education), като и двете страни поемат задължение да ги спазват.

Лесотехническият университет притежава харта за висше образование „Еразъм“ с № 76946-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE, валидна до 31.12.2021 г.
ЛТУ има сключени договори с университети за двустранно академично сътрудничество, създаващи възможности за провеждане на обучение на студенти и докторанти. Сред тях са: Технически университет в гр. Мюнхен, Германия; Хумболтов университет в Берлин, Германия; Universität für Bodenkultur (BOKU), Австрия; FHS Fachhochschule Salzburg GmbH, University of Applied Sciences, Австрия;Università degli Studi di Sassari, Италия; Университет по приложни науки в Оулу, Финландия; AgroSup Dijon, Institut national supérieur des sciences agronomiques, Франция; Латвийски аграрен университет, гр. Йелгава, Латвия; Житомирски национален агроекологичен университет, Украйна; Национален лесотехнически университет, Украйна;Санкт-Петербургски държавен лесотехнически университет „С. М. Киров“, Русия; Московски държавен лесотехнически университет (МГУЛ), Русия; Canakkale Onsekiz Mart University (COMU), Турция; Университет „Св. Кирил и Методий", Република Македония;Чешки аграрен университет в Прага, Чехия; Технически университет в Зволен, Словакия; Szent István University, Унгария; Технически университет в Лисабон, Португалия; King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), Тайланд; District University Francisco de Caldas, Bogota, Колумбия; Oregon State University, College of Forestry, САЩ др.

През 2017 г., след актуализиране на стария Правилник по програма “Еразъм“, са приети „Правила за признаване на образователни кредити и организиране на мобилност в Лесотехнически университет“ /www.ltu.bg/. В тях са уточнени правилата за организиране на мобилност по програма “Еразъм+“. Наред с обявените изисквания в сайта на програмата, тези правила спомагат за организиране на учебните мобилности и за регулиране на признаването на академичните резултати.

В ЛТУ има дългогодишни традиции и се развиват добри практики за осигуряване на мобилността на студентите между системите за висше образование. По програма “Еразъм+“ (http://erasmus-plus.msd-bg.com/bg/office/) в нейния Еразъм-офис работят институционален координатор по програма „Еразъм+” на ЛТУ (1 бр.) и факултетни координатори (6 бр.), които се грижат за информирането на студентите, за селекцията на студентските и преподавателски мобилности и за организирането на тяхното изпълнение, контрол и ежегоден отчет.

Програма „Еразъм+“ на ЛТУ

Възможности за обучение и изследователска дейност на студенти, докторанти и университетски преподаватели:

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“
Германска Служба за Академичен Обмен (DAAD)

Back to top