ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Как можете да кандидатствате в ЛТУ?

     ● С конкурсен тест по Математика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

     ● С конкурсен тест по Математика, по Английски език или изпит по Биология и изпит по Рисуване - графика – за специалностите Ландшафтна архитектура и Инженерен дизайн

     ● С конкурсен изпит по Биология – за специалностите: Ветеринарна медицина, Агрономство, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Алтернативен туризъм, Стопанско управление

     ● С конкурсен тест по Английски език – за специалностите:  Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита

     ● С конкурсен изпит по Рисуване - графика и оценка от държавен зрелостен изпит по Математика, Биология, Български език, Чужд език, История и цивилизация, Цикъл „Философия“, География, Физика или Химия – за специалностите Ландшафтна архитектура и Инженерен дизайн

     ● С оценка от държавен зрелостен изпит по Математика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

     ● С оценка от държавен зрелостен изпит по Биология – за специалностите: Ветеринарна медицина, Агрономство, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите,  Алтернативен туризъм, Стопанско управление

     ● С оценка от държавен зрелостен изпит по Чужд език – за специалностите: Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита

     ● С оценка от държавен зрелостен изпит по География – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

     ● С оценка от държавен зрелостен изпит по Физика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита, Алтернативен туризъм, Стопанско управление

     ● С оценка от държавен зрелостен изпит по Химия – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита, Алтернативен туризъм,  Стопанско управление

     ● С оценка от държавен зрелостен изпит по Български език и литература – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

     ● С оценка от държавен зрелостен изпит по История и цивилизация – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда,  Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

    ● С оценка от държавен зрелостен изпит по Цикъл „Философия“ – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда,  Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

     * За всяка специалност оценката от конкурсния изпит и държавния зрелостен изпит се умножава със съответен коефициент (виж таблицата).

СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност и форми на обучение Конкурсен изпит, държавен зрелостен изпит (ДЗИ), който се признава за конкурсна оценка и коефициент, по който се умножава оценката
Конкурсен изпит Държавен зрелостен изпит(матура)

Коефи-

циент

Горско стопанство

редовна и задочна форма на обучение

математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5

Технология на дървесината и мебелите

редовна и задочна форма на обучение

математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5

Инженерен дизайн

редовна форма на обучение

рисуване – графика Х 2
математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5

Екология и опазване на околната среда

редовна форма на обучение

математика / биология математика, биология, химия Х 2
английски език чужд език, история, български език, философия, география, физика Х 1,5

Стопанско управление

редовна форма на обучение

математика / английски език математика, чужд език Х 2
биология география, биология, химия, история, български език, философия, физика Х 1,5

Алтернативен туризъм

редовна форма на обучение

математика / английски език математика, чужд език Х 2
биология география, биология, химия, история, български език, философия, физика Х 1,5

Агрономство

редовна и задочна форма на обучение

биология биология, химия Х 2
математика / английски език математика, чужд език, география, физика, история, български език, философия Х 1,5

Растителна защита

редовна форма на обучение

биология биология, химия Х 2
математика / английски език математика, чужд език, география, физика, история, български език, философия Х 1,5

Ландшафтна архитектура

редовна форма на обучение

рисуване - графика Х 2
математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5

Ветеринарна медицина

редовна форма на обучение

биология Х 2
биология Х 1,5

Back to top