ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

С конкурсен тест по Математика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

С конкурсен тест по Математика, по Английски език или изпит по Биология и изпит по Рисуване - графика – за специалностите Ландшафтна архитектура и Инженерен дизайн

С конкурсен изпит по Биология – за специалностите: Ветеринарна медицина, Агрономство, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Алтернативен туризъм, Стопанско управление

С конкурсен тест по Английски език – за специалностите: Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита

С конкурсен изпит по Рисуване - графика и оценка от държавен зрелостен изпит по Математика, Биология, Български език, Чужд език, История и цивилизация, Цикъл „Философия“, География, Физика или Химия – за специалностите Ландшафтна архитектура и Инженерен дизайн

С оценка от държавен зрелостен изпит по Математика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

С оценка от държавен зрелостен изпит по Биология – за специалностите: Ветеринарна медицина, Агрономство, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Алтернативен туризъм, Стопанско управление

С оценка от държавен зрелостен изпит по Чужд език – за специалностите: Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита

С оценка от държавен зрелостен изпит по География – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

С оценка от държавен зрелостен изпит по Физика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита, Алтернативен туризъм, Стопанско управление

С оценка от държавен зрелостен изпит по Химия – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита, Алтернативен туризъм, Стопанско управление

С оценка от държавен зрелостен изпит по Български език и литература – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

С оценка от държавен зрелостен изпит по История и цивилизация – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

С оценка от държавен зрелостен изпит по Цикъл „Философия“ – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

За всяка специалност оценката от конкурсния изпит и държавния зрелостен изпит се умножава със съответен коефициент - виж таблицата. В таблицата са изброени възможностите за кандидатстване. Кандидат-студентът сам избира как да кандидатства за дадена специалност – само с оценка от ДЗИ, само с конкурсен изпит или с комбинация от двете. За специалностите Инженерен дизайн и Ландшафтна архитектура изпитът по рисуване е задължителен.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност и форми на обучение Конкурсен изпит, държавен зрелостен изпит (ДЗИ), който се признава за конкурсна оценка и коефициент, по който се умножава оценката
Конкурсен изпит
(по избор на кандидата)
ДЗИ
(по избор на кандидата)
Коефициент
Горско стопанство
редовна и задочна форма на обучение
математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5
Технология на дървесината и мебелите
редовна и задочна форма на обучение
математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5
Инженерен дизайн
редовна форма на обучение
рисуване – графика   Х 2
математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5
Екология и опазване на околната среда
редовна и задочна форма на обучение
математика / биология математика, биология, химия Х 2
английски език чужд език, история, български език, философия, география, физика Х 1,5
Стопанско управление
редовна форма на обучение
математика / английски език математика, чужд език Х 2
биология география, биология, химия, история, български език, философия, физика Х 1,5
Алтернативен туризъм
редовна форма на обучение
математика / английски език математика, чужд език Х 2
биология география, биология, химия, история, български език, философия, физика Х 1,5
Агрономство
редовна и задочна форма на обучение
биология биология, химия Х 2
математика / английски език математика, чужд език, география, физика, история, български език, философия Х 1,5
Растителна защита
редовна форма на обучение
биология биология, химия Х 2
математика / английски език математика, чужд език, география, физика, история, български език, философия Х 1,5
Ландшафтна архитектура
редовна форма на обучение
рисуване графика   Х 2
математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5
Ветеринарна медицина
редовна форма на обучение
биология   Х 2
  биология Х 1,5

Back to top