ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Резултати от второ класиране

Резултати от второ класиране можете да проверите на интернет адрес https://eisu.ltu.bg:8080/EISU-war/open/CheckInformation.jsp с входящ номер и ЕГН

Срок за записване на новоприетите студенти – 15.07. – 20.07.2022 г. - всеки делничен ден от 8:30 до 16:00 часа.


Важно!!! Класираните по първо желание трябва задължително да се запишат в посочения срок, иначе губят придобитите права!

Кандидат-студентите, които не са класирани по първо желание и искат да участват в трето класиране, трябва да заявят това свое желание на https://eisu.ltu.bg:8080/EISU-war/open/CheckInformation.jsp, като натиснат бутона „Молба“ и след натискането му той изчезне.

Некласираните кандидат-студенти участват автоматично във второ класиране.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

 1. Оригинал на дипломата за завършено средно образование;
 2. Медицинско свидетелство от личния лекар;
 3. Четири снимки – формат 3,5/4,5 см;
 4. Документи за записване на новоприети студенти. Документите се купуват се от Издателската къща на ЛТУ;
 5. При записване се заплаща семестриалната такса за обучение през първия семестър.

Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ (чрез ПОС-терминал) или по банков път.

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Банкова сметка на ЛТУ
БНБ – ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01 BIC КОД BNBGBGSD
Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател – Лесотехнически университет
Трите имена, ЕГН (на приетия студент)
Основание –семестриална такса

Записването на новоприетите студенти става по деканати, както следва:

 • Специалност „Горско стопанство“, редовно обучение – етаж 2, стая 223;
 • Специалност „Технология на дървесината и мебелите“, специалност „Инженерен дизайн“ (Интериор и дизайн за мебели) и специалност „Компютърни технологии в мебелната индустрия“– етаж 2, стая 220;
 • Специалности „Стопанско управление“ и „Алтернативен туризъм“ – етаж 2, стая 217;
 • Специалности „Ландшафтна архитектура“ и „Екология и опазване на околната среда“, редовно обучение – етаж 1, стая 107;
 • Специалности „Агрономство“ и „Растителна защита“, редовно обучение – етаж 1, стая 104;
 • Специалност „Ветеринарна медицина“ – етаж 1, стая 104;
 • Специалности „Горско стопанство“, „Технология на дървесината и мебелите“, „Екология и опазване на околната среда“, „Агрономство“ и „Растителна защита“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – етаж 1, стая 109.

При записване приетите студенти, които желаят да ползват общежитие, попълват заявление. Заявлението можете да изтеглите от ТУК

Резултати от кандидатстудентските изпити по Биология, Математика и Рисуване може да проверите с входящ номер и ЕГН на:

https://eisu.ltu.bg:8080/EISU-war/open/CheckInformation.jsp

На 01.07.2022 г. (петък) ще се проведе идентификация на конкурсните работи – всеки кандидат-студент, който желае, има право лично, с документ за самоличност и входящ номер, да види конкурсната си работа и да се запознае с мотивите за получената оценка.

Идентификацията ще се проведе в зала 108 както следва:

10:00 – 11:00 часа - РИСУВАНЕ

11:00 - 12:00 часа - МАТЕМАТИКА

13:00 - 14:30 часа - БИОЛОГИЯ

 

За прием за учебната 2022/2023 година Лесотехническият университет организира редовна сесия за приемане на документи и провеждане на кандидатстудентски изпити. Срок за прием на документи в ЛТУ и в бюрата на ЦКПИ в страната или онлайн:
- за кандидати, които ще се явяват на кандидатстудентски изпит/и – от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г. (на 24.06. до 15:00 часа).
- за кандидати, които ще участват само с оценка от ДЗИ (матура) – от 20.06.2022 г. до 04.07.2022 г.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН

Кандидатстудентските изпити ще се проведат присъствено на следните дати:
Математика – 25.06.2022 г. (събота) – 9:00 часа
Биология – 25.06.2022 г. (събота) – 10:30 часа
Рисуване – 26.06.2022 г. (неделя) – 9:00 часа

В посочените срокове кандидат-студентите подават следните документи:

 1. Заявление до Ректора на ЛТУ (по образец)
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Не се приемат нотариално заверени копия на дипломата вместо оригинал.
  Кандидат-студентите, които нямат формиран общ успех в дипломата за средно образование задължително представят удостоверение за общ успех от училището, в което са завършили, като неразделна част от дипломата си.
 3. Завършилите средно образование през 2022 г. освен дипломата за средно образование трябва задължително да носят и оригинал и копие на удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
 4. Уверение за заверени поне 2 семестъра за кандидатите, които участват в конкурса за възстановяване на студентски права в същата специалност и форма на обучение.
 5. Квитанция за внесена конкурсна такса (таксите за кандидатстване се заплащат на място – в касата на ЛТУ или по банков път по сметката на ЛТУ).

Внесена такса за кандидатстване не се възстановява.
Таксата за кандидатстване е 50 лв. за всеки изпит/оценка от матура.
Сметката на ЛТУ, по която се превеждат таксите е:
БНБ – ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD
Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател – Лесотехнически университет
Трите имена на кандидат-студента, ЕГН
Основание – кандидатстудентска такса
От такса се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25 години) – след представяне на акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – представят решение на ТЕЛК;
 • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Правилник за приемане на студенти в ЛТУ за специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (след средно образование) за учебната 2022/2023 г.

Back to top