ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Лесотехнически университет – София, на основание РМС № 328/03.05.2016 г., преобявява следните докторантури:

 • 1 редовна и 1 задочна докторантура по научна специалност Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите, професионално направление 6.5. Горско стопанство;
 • 1 редовна докторантура по научна специалност Лесовъдство (вкл. Дендрология), професионално направление 6.5. Горско стопанство;
 • 1 редовна докторантура по научна специалност Икономика и управление (горско стопанство и горска индустрия), професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 • 1 редовна и 1 задочна докторантура по научна специалност Организация и управление на производството (горско стопанство и горска индустрия), професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник Брой 16 от 17.02.2017 г.

Кандидатите подават следните документи:

 1.  Заявление (по образец). Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от тук.
 2. Автобиография с актуална снимка.
 3. Нотариално заварени копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
 4. Удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище).
 5. Списък на публикациите и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Удостоверение от психодиспансер.
 8. Свидетелство за съдимост.
 9. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (30 лв. за изпит по специалност и 20 лв. за чужд език).

Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски № 10. Телефон за информация – 02 868 86 32.

Back to top