ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС „МАГИСТЪР“ (СЛЕД ОКС "БАКАЛАВЪР")
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Приемане на документи за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“: 07.09. – 13.09.2021 г.
Обявяване на първо класиране: 14.09.2021 г.
Срок за записване на приетите студенти от първото класиране: 15.09. – 21.09.2021 г.
Обявяване на второто класиране: 21.09.2021 г.
Срок за записване на приетите студенти от второто класиране: 23.09. – 27.09.2021 г.

Документи за кандидатстване могат да се подават на място в ЛТУ или онлайн.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление до ректора на ЛТУ изтеглете от тук (само за кандидати, които ще подават документи на място в ЛТУ)
2. Диплома и приложение за завършено висше образование. Кандидатите трябва да са завършили легитимни висши училища.
2.1. Кандидати, които все още нямат издадена диплома за висше образование, представят академична справка, в която са отразени средният успех от курса на обучение и средният успех от държавни изпити/защита на дипломна работа.
2.2. Кандидати, завършили ЛТУ, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, представят уверение, заверено от деканата на съответния факултет. Ако кандидат ще подава документи онлайн, трябва да изтегли бланка за уверение от интернет страницата на ЛТУ – Обучение – Обща информация, да го попълни и да го изпрати на имейл адреса на инспектора на факултета за заверка. Имейл адресите на инспекторите по факултети са публикувани на сайта на ЛТУ – Контакти – Учебен отдел.
2.3. Кандидати, притежаващи документ за завършена степен на висше образование, издаден от чуждестранно висше училище (признато по законодателството на съответната държава), могат да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“, след като са преминали процедура по признаване на завършеното висше образование от ЛТУ.
3. Диплома за завършено средно образование.
4. Платежно нареждане за платена такса за кандидатстване – 40 лева – таксата се заплаща на място в ЛТУ или по банков път по сметката на ЛТУ:
БНБ – ЦУ BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01 BIC КОД BNBGBGSD
Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път: Получател – Лесотехнически университет
Трите имена, ЕГН – на кандидат-студента
Основание – такса за кандидатстване.
От такса за кандидатстване са освободени:
кръгли сираци (до 25 години) – след представяне на акт за раждане и акт за смърт на родителите;
лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – представят решение на ТЕЛК;
военноинвалиди – представят документ за инвалидност.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОНЛАЙН ВИЖТЕ ТУК

Правилник за приемане на студенти в ЛТУ в специалности от ОКС „магистър“ след завършено висше образование за учебната 2021/2022 година вижте тук

За учебната 2021/2022 година Лесотехническият университет ще приема студенти в ОКС "Магистър" (след ОКС "Бакалавър") по следните специалности:

1. Горско стопанство (ГС)
– Стопанисване на горите (СГ), редовна и задочна форма на обучение
– Ловно и рибно стопанство (ЛРС), редовна и задочна форма на обучение
– Лесоползване и икономика на горското стопанство (ЛИГС), редовна и задочна форма на обучение

2. Технология на дървесината и мебелите (ТДМ)
- Технология на материалите и композитите от дървесина (ТМКД), редовна и задочна форма на обучение
- Производство на мебели (ПМ), редовна и задочна форма на обучение
- Консервация и реставрация на продукти от дървесина (КРПД), редовна и задочна форма на обучение
- Дървообработващи машини и съоръжения (ДМС), редовна и задочна форма на обучение

3. Инженерен дизайн (ИД)
- Продуктов дизайн (ПД), редовна форма на обучение
- Дизайн на обитаемата среда (ДОС), редовна форма на обучение
- Дизайн на градската среда (ДГС), редовна форма на обучение

4. Екология и опазване на околната среда (ЕООС)
– Селищна екология (СЕ), редовна форма на обучение
– Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг (ВОСЕМ), редовна форма на обучение
– Екотуризъм (ЕТ), редовна форма на обучение

5. Растителна защита (РЗ)
– Контрол на вредителите по растенията (КВР), редовна и задочна форма на обучение
– Контрол и употреба на продукти за растителна защита (КУПРЗ), редовна и задочна форма на обучение

6. Зеленчукопроизводство, редовна и задочна форма на обучение

7. Трайни насаждения, редовна и задочна форма на обучение

8. Регенеративно земеделие, редовна и задочна форма на обучение

9. Полевъдство, редовна и задочна форма на обучение

10. Стопанско управление (СУ), редовна форма на обучение

11. Управление на алтернативния туризъм (УАТ), редовна форма на обучение

Кандидатите, завършили бакалавърска степен по друга специалност, преминават курс подготвително обучение и обучението е срещу заплащане.
ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

Back to top