ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1
 • header-n1

Резултати от второ (окончателно) класиране за ОКС „Магистър“

Резултати от второ (окончателно) класиране за ОКС „магистър“ можете да проверите на интернет адрес https://eisu.ltu.bg:8080/EISU-war/open/CheckInformation.jsp с входящ номер и ЕГН

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 28.07. - 02.08.2023 г.
Работно време: в делнични дни от 8:30 до 16:00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. оригинал на диплома за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща след сверяване с представеното при кандидатстване копие.

2. оригинал на академична справка - за студенти, завършили друга специалност/висше училище, които все още нямат издадена диплома за завършено висше образование.

3. документи за записване на новоприети студенти по образец (от книжарницата на ЛТУ).

4. четири снимки – формат 3,5/4,5 см.

5. документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър. Семестриалните такси се внасят на място в касата на ЛТУ или по банков път по сметката на ЛТУ:

БНБ – ЦУ

BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01

BIC КОД BNBGBGSD

Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:

Получател – Лесотехнически университет

Трите имена, ЕГН – на студента

Основание – семестриално такса

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 Записването на приетите студенти се извършва по деканати, както следва:

– за специалност „Горско стопанство“ редовно обучение – етаж 2, стая 223;

– за специалностите „Технология на дървесината и мебелите“ редовно обучение и „Инженерен дизайн“– етаж 2, стая 220;

– за специалностите „Екология и опазване на околната среда“, „Управление на алтернативния туризъм“, „Дистанционни методи за мониторинг и моделиране на околната среда“ и „Инженерство в околната среда“ – етаж 1, стая 107;

– за специалностите „Растителна защита“, „Екологосъобразно управление на вредители по културните растения“, „Зеленчукопроизводство“, „Трайни насаждения“, „Регенеративно земеделие“, „Полевъдство“ и „Прецизно земеделие“ редовно обучение – етаж 1, стая 104;

– за всички специалности от задочно обучение – етаж 1, стая 109.

Резултати от първо класиране за ОКС „Магистър“

Резултати от първо класиране за ОКС „магистър“ можете да проверите на интернет адрес https://eisu.ltu.bg:8080/EISU-war/open/CheckInformation.jsp с входящ номер и ЕГН

Кандидат-студентите, които не са класирани по първо желание и искат да участват във второ класиране, трябва да заявят това свое желание на https://eisu.ltu.bg:8080/EISU-war/open/CheckInformation.jsp, като натиснат бутона „Молба“ и след натискането му той изчезне.
Некласираните кандидат-студенти участват автоматично във второ класиране.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 18.07. - 27.07.2023 г.
Работно време: в делнични дни от 8:30 до 16:00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
1. оригинал на диплома за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща след сверяване с представеното при кандидатстване копие.
2. оригинал на академична справка - за студенти, завършили друга специалност/висше училище, които все още нямат издадена диплома за завършено висше образование.
3. документи за записване на новоприети студенти по образец (от книжарницата на ЛТУ).
4. четири снимки – формат 3,5/4,5 см.
5. документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър. Семестриалните такси се внасят на място в касата на ЛТУ или по банков път по сметката на ЛТУ:
БНБ – ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD
Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател – Лесотехнически университет
Трите имена, ЕГН – на студента
Основание – семестриално такса

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Записването на приетите студенти се извършва по деканати, както следва:

 • за специалност „Горско стопанство“ редовно обучение – етаж 2, стая 223;
 • за специалностите „Технология на дървесината и мебелите“ редовно обучение и „Инженерен дизайн“– етаж 2, стая 220;
 • за специалностите „Екология и опазване на околната среда“, „Управление на алтернативния туризъм“, „Дистанционни методи за мониторинг и моделиране на околната среда“ и „Инженерство в околната среда“ – етаж 1, стая 107;
 • за специалностите „Растителна защита“, „Екологосъобразно управление на вредители по културните растения“, „Зеленчукопроизводство“, „Трайни насаждения“, „Регенеративно земеделие“, „Полевъдство“ и „Прецизно земеделие“ редовно обучение – етаж 1, стая 104;
 • за всички специалности от задочно обучение – етаж 1, стая 109.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

В ОКС „МАГИСТЪР“ (СЛЕД ОКС "БАКАЛАВЪР")

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Видове дейности Срокове

Приемане на документи за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“

05.07. – 14.07.2023 г.
Обявяване на първо класиране 17.07.2023 г.
Срок за записване на приетите студенти от първото класиране 18.07. – 27.07.2023 г.
Обявяване на второто класиране 28.07.2023 г.
Срок за записване на приетите студенти от второто класиране 28.07. – 02.08.2023 г.
Попълване на незаети места след второ класиране 01.08. – 25.09.2023 г.

 Указание за подаване на кандидатстудентски документи онлайн виж тук

Специалности

 1. Горско стопанство (ГС)
  – Стопанисване на горите (СГ) - редовна и задочна форма на обучение;
  – Ловно и рибно стопанство (ЛРС) - редовна и задочна форма на обучение;
  – Лесоползване и икономика на горското стопанство (ЛИГС) - редовна и задочна форма на обучение;
 2. Технология на дървесината и мебелите (ТДМ)
  - Технология на материалите и композитите от дървесина (ТМКД) - редовна и задочна форма на обучение;
  - Производство на мебели (ПМ) - редовна и задочна форма на обучение;
  - Консервация и реставрация на продукти от дървесина (КРПД) - редовна и задочна форма на обучение;
  - Дървообработващи машини и съоръжения (ДМС) - редовна и задочна форма на обучение;
 3. Инженерен дизайн (ИД)
  - Продуктов дизайн (ПД) - редовна форма на обучение;
  - Дизайн на обитаемата среда (ДОС) - редовна форма на обучение;
  - Дизайн на градската среда (ДГС) - редовна форма на обучение;
 4. Екология и опазване на околната среда (ЕООС)
  – Селищна екология (СЕ) - редовна форма на обучение;
  – Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг (ВОСЕМ) - редовна форма на обучение;
  – Екотуризъм (ЕТ) - редовна форма на обучение;
 5. Растителна защита (РЗ)
  – Контрол на вредителите по растенията (КВР) - редовна и задочна форма на обучение;
  – Контрол и употреба на продукти за растителна защита (КУПРЗ) - редовна и задочна форма на обучение;
 6. Зеленчукопроизводство - редовна и задочна форма на обучение;
 7. Трайни насаждения - редовна и задочна форма на обучение;
 8. Регенеративно земеделие - редовна и задочна форма на обучение;
 9. Полевъдство - редовна и задочна форма на обучение;
 10. Управление на алтернативния туризъм (УАТ) - редовна форма на обучение.

Съвместни магистърски програми разработени по проект "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, за които ЛТУ е водещо висше училище:

 1. Инженерство в околната среда – редовна и задочна форма на обучение;
 2. Дистанционни методи за мониторинг и моделиране на околната среда - редовна форма на обучение;
 3. Мебелна индустрия 4.0 - редовна форма на обучение;
 4. Прецизно земеделие - редовна и задочна форма на обучение;
 5. Екологосъобразно управление на вредители по културните растения – редовна и задочна форма на обучение;

Кандидатите, завършили бакалавърска степен по друга специалност, преминават курс подготвително обучение и обучението е срещу заплащане.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление до ректора на ЛТУ (само за кандидати, които ще подават документи на място в ЛТУ)
 2. Диплома и приложение за завършено висше образование.
  2.1. Кандидати, които все още нямат издадена диплома за висше образование, представят академична справка, в която са отразени средният успех от курса на обучение и средният успех от държавни изпити/защита на дипломна работа.
  2.2. Кандидати, завършили ЛТУ, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, представят уверение, заверено от деканата на съответния факултет.
  2.3. Кандидати, притежаващи документ за завършена степен на висше образование, издаден от чуждестранно висше училище (признато по законодателството на съответната държава), могат да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“, след като са преминали процедура по признаване на завършеното висше образование от ЛТУ.
 3. Копие на диплома за завършено средно образование.
 4. Платежно нареждане за платена такса за кандидатстване – 50 лева – таксата се заплаща на място в ЛТУ или по банков път по сметката на ЛТУ:
  БНБ – ЦУ BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01 BIC КОД BNBGBGSD
  Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път: Получател – Лесотехнически университет
  Трите имена, ЕГН – на кандидат-студента
  Основание – такса за кандидатстване.

От такса за кандидатстване са освободени:

 • кръгли сираци (до 25 години) – след представяне на акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди – представят документ за инвалидност.

Правилник за приемане на студенти в ЛТУ в специалности от ОКС „магистър“ след завършено висше образование

Back to top