ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС „МАГИСТЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Приемане на документи: 09.07. – 13.07.2018 г.
Обявяване на първо класиране: 16.07.2018 г.
Срок за записване на приетите студенти от І класиране: 17.07. – 25.07.2018 г.
Обявяване на второ класиране – за попълване на незаети места: 26.07.2018 г.
Срок за записване на приетите студенти от ІІ класиране: 27.07. – 03.08.2018 г.
Попълване на незаети места след ІІ класиране: 06.08. – 21.09.2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Комплект документи за кандидатстване (закупуват се от ЛТУ)
2. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

2.1. Кандидати, които все още нямат издадена диплома за висше образование, представят академична справка, в която са отразени средният успех от курса на обучение и средният успех от държавни изпити/защита на дипломна работа.
2.2. Кандидати, завършили ЛТУ, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, представят уверение, издадено от деканата на съответния факултет.
2.3. Кандидати, притежаващи документ за завършена степен на висше образование, издаден от чуждестранно висше училище (признато по законодателството на съответната държава), могат да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“, след като са преминали процедура по признаване на завършеното висше образование от ЛТУ.

3. Копие от дипломата за завършено средно образование.
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (Декларацията можете да изтеглите тук)
5. Уведомление за поверителност (Уведомлението можете да изтеглите тук)

! ВАЖНО ! КОГАТО ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, А НЕ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТА, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИНОСИТЕЛЯ ДА ПРЕДСТАВИ ПОПЪЛНЕНИ И ПОДПИСАНИ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

6. Документ за самоличност.
7. Квитанция за платена такса за кандидатстване – 30 лева – таксата се заплаща на място, в Центъра за прием на кандидатстудентски документи – стая 219 или по банков път по сметката на ЛТУ. Внесена такса за кандидатстване не се възстановява.

От такса за кандидатстване са освободени:

- кръгли сираци (до 25 години) – след представяне на акт за раждане и акт за смърт на родителите;
- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – представят решение на ТЕЛК;
- военноинвалиди – представят документ за инвалидност.

За учебната 2018/2019 година Лесотехническият университет ще приема студенти в ОКС "Магистър" (след ОКС "Бакалавър") по следните специалности:

Специалност, магистърска програма Форма на обучение
1. Горско стопанство (ГС)
– Стопанисване на горите (СГ) редовна задочна
– Ловно и рибно стопанство (ЛРС) редовна задочна
– Лесоползване и икономика на горското стопанство (ЛИГС) редовна задочна

2. Технология на дървесината и мебелите (ТДМ)
- Технология на материалите и композитите от дървесина (ТМКД) редовна задочна
- Производство на мебели (ПМ) редовна задочна
- Консервация и реставрация на продукти от дървесина (КРПД) редовна задочна
- Дървообработващи машини и съоръжения (ДМС) редовна задочна

3. Инженерен дизайн (ИД)
- Продуктов дизайн (ПД) редовна
- Дизайн на обитаемата среда (ДОС) редовна
- Дизайн на градската среда (ДГС) редовна

4. Екология и опазване на околната среда (ЕООС)
– Селищна екология (СЕ) редовна
– Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг (ВОСЕМ) редовна
– Екотуризъм (ЕТ) редовна

5. Растителна защита (РЗ)
– Контрол на вредителите по растенията (КВР) редовна задочна
– Контрол и употреба на продукти за растителна защита (КУПРЗ) редовна задочна

6. Селекция и семепроизводство на културните растения (ССКР) редовна задочна

7. Трайни насаждения и градинарство (ТНГ) редовна задочна

8. Управление на почвените ресурси (УПР) редовна задочна

9. Растениевъдство (Р-ВО) редовна задочна

10. Стопанско управление (СУ) редовна

11. Управление на алтернативния туризъм (УАТ) редовна

Кандидатите, завършили бакалавърска степен по друга специалност, преминават курс подготвително обучение.

Back to top