ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Резултати от първи етап на класиране за ОКС „магистър“ (след висше образование)

ГОРСКО СТОПАНСТВО – редовно обучение
ГОРСКО СТОПАНСТВО – задочно обучение
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕБЕЛИТЕ – редовно обучение
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕБЕЛИТЕ – задочно обучение
ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ГРАДИНАРСТВО – редовно обучение
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ГРАДИНАРСТВО – задочно обучение
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ

Срок за записване на новоприетите студенти – от 19.07.2019 г. до 26.07.2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща след сверяване с копието;
2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на ЛТУ);
3. Медицинско свидетелство от личния лекар;
4. четири снимки ¬– формат 3,5/4,5 см;
5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър;
Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ – стая № 4 (в брой или чрез ПОС-терминал) или по банков път.
Такси за обучение на студенти за учебната 2019/2020 година можете да видите тук

Записването на приетите студенти се извършва по деканати, както следва:

– за специалност „Горско стопанство” редовно обучение – етаж 2, стая 223;
– за специалност „Технология на дървесината и мебелите” редовно обучение – етаж 2, стая 220;
– за специалност „Инженерен дизайн” – етаж 2, стая 220;
– за специалност „Екология и опазване на околната среда” – етаж 1, стая 107;
– за специалностите „Растителна защита” и „Трайни насаждения и градинарство”, редовно обучение – етаж 1, стая 104;
– за специалностите „Стопанско управление” и „Управление на алтернативния туризъм“ – етаж 2, стая 217;
– за всички специалности от задочно обучение – етаж 1, стая 109.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС „МАГИСТЪР“ (СЛЕД ОКС "БАКАЛАВЪР")
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Приемане на документи: 09.07. – 17.07.2019 г.

Обявяване на първо класиране: 19.07.2019 г.

Срок за записване на приетите студенти от І класиране: 19.07. – 26.07.2019 г.

Обявяване на второ класиране – за попълване на незаети места: 29.07.2019 г.

Срок за записване на приетите студенти от ІІ класиране: 29.07. – 02.08.2019 г.

Попълване на незаети места след ІІ класиране: 05.08. – 20.09.2019 г.

За учебната 2019/2020 година Лесотехническият университет ще приема студенти в ОКС "Магистър" (след ОКС "Бакалавър") по следните специалности:

1. Горско стопанство (ГС)

– Стопанисване на горите (СГ), редовна и задочна форма на обучение

– Ловно и рибно стопанство (ЛРС), редовна и задочна форма на обучение

– Лесоползване и икономика на горското стопанство (ЛИГС), редовна и задочна форма на обучение

2. Технология на дървесината и мебелите (ТДМ)

- Технология на материалите и композитите от дървесина (ТМКД), редовна и задочна форма на обучение

- Производство на мебели (ПМ), редовна и задочна форма на обучение
- Консервация и реставрация на продукти от дървесина (КРПД), редовна и задочна форма на обучение

- Дървообработващи машини и съоръжения (ДМС), редовна и задочна форма на обучение

3. Инженерен дизайн (ИД)

- Продуктов дизайн (ПД), редовна форма на обучение

- Дизайн на обитаемата среда (ДОС), редовна форма на обучение

- Дизайн на градската среда (ДГС), редовна форма на обучение

4. Екология и опазване на околната среда (ЕООС)

– Селищна екология (СЕ), редовна форма на обучение

– Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг (ВОСЕМ), редовна форма на обучение

– Екотуризъм (ЕТ), редовна форма на обучение

5. Растителна защита (РЗ)

– Контрол на вредителите по растенията (КВР), редовна и задочна форма на обучение

– Контрол и употреба на продукти за растителна защита (КУПРЗ), редовна и задочна форма на обучение

6. Селекция и семепроизводство на културните растения (ССКР), редовна и задочна форма на обучение

7. Трайни насаждения и градинарство (ТНГ), редовна и задочна форма на обучение

8. Управление на почвените ресурси (УПР), редовна и задочна форма на обучение

9. Растениевъдство (Р-ВО), редовна и задочна форма на обучение

10. Стопанско управление (СУ), редовна форма на обучение

11. Управление на алтернативния туризъм (УАТ), редовна форма на обучение

Кандидатите, завършили бакалавърска степен по друга специалност, преминават курс подготвително обучение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Комплект документи за кандидатстване (закупуват се от книжарницата на ЛТУ)

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

2.1. Кандидати, които все още нямат издадена диплома за висше образование, представят академична справка, в която са отразени средният успех от курса на обучение и средният успех от държавни изпити/защита на дипломна работа.

2.2. Кандидати, завършили ЛТУ, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, представят уверение, издадено от деканата на съответния факултет.

2.3. Кандидати, притежаващи документ за завършена степен на висше образование, издаден от чуждестранно висше училище (признато по законодателството на съответната държава), могат да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“, след като са преминали процедура по признаване на завършеното висше образование от ЛТУ.

3. Копие от дипломата за завършено средно образование.

4. Документ за самоличност.

5. Квитанция за платена такса за кандидатстване – 30 лева – таксата се заплаща в касата на ЛТУ (стая № 4) или по банков път по сметката на ЛТУ. Внесена такса за кандидатстване не се възстановява.

От такса за кандидатстване са освободени:

- кръгли сираци (до 25 години) – след представяне на акт за раждане и акт за смърт на родителите;

- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – представят решение на ТЕЛК;

- военноинвалиди – представят документ за инвалидност.

Back to top