ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

ПРОЕКТ: „Модернизиране и обновяване на образователната инфраструктура на Лесотехнически университет, гр.София“, Договор № РД – 02 – 37 – 161 / 29.09.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма“Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-3.003 ”ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Наименование на бенефициент: ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (ЛТУ)
Дата на приключване: 29.09.2018 г.
Стойност на бюджета в лева: Общо 3 263 456,54 лв. 100,00 %

ЕФРР: 2 548 392,00 лв. - 78,09 %
Национално финансиране: 449 716,24 лв. - 13,78 %
Собствено финансиране: 265 348,30 лв. - 8,13 %

Безвъзмездното финансиране на проекта (от Европейския фонд за регионално развитие и националното финансиране) възлиза на 2 998 108,24 лв., представляващи 91,87 % от общата стойност на проекта.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на учебната среда за образование на студенти, специализанти, докторанти и преподаватели по професионални направления „Горско стопанство“ и „Науки за земята“ на Лесо-технически университет чрез осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна инфраструктура, посредством извършване на строително-монтажни работи за обновяване на материалната база, подобряване енерго-ефективността на сградния фонд, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на съвременно оборудване за модерно обучение и практика.

За постигане на общата цел на проекта са формулирани следните специфични подцели:

 • Обновяване на материално-техническата база чрез реконструкция и преустройство на съществуващия подпокривен етаж на сграда „А“ (блокове „А“, „Б“ и „В“) за обособяване на нови учебни кабинети;
 • Гарантиране на равен достъп и социално включване на хора в неравностойно положение (хора с увреждания) чрез подобряване на достъпната архитектурна среда в сграда „А“;
 • Намаляване на енергийните разходи и реализация на икономия на енергия чрез изпълнение на ремонтни работи за внедряване на енергоефективните мерки, предписани в Доклада за енергийно обследване на сграда „А“;
 • Повишаване интереса на младите хора за образование чрез подобряване на учебния процес посредством доставка на съвременно оборудване, предоставящо възможност за засилване на практическата насоченост на обучението по приоритетните професионални направления.

СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ
Извършено е пълно Архитектурно заснемане на всички етажи на Сграда „А“ за отразяване на настъпилите през годините функционални промени и възстановяване на строителни книжа за обекта;

Проведено е пълно Конструктивно обследване на всички етажи на Сграда „А“;

Разработен е Доклад за енергийно обследване, резюме и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация № 187МБР049, валиден до 15.06.2020 г. Към момента на обследването сградата попада в клас Е от скала на енергопотреблението, съгласно Приложение № 10, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/2004 г., изм. в ДВ, бр. 31 от 2015 г. за енергийна ефективност на сгради.

На базата на извършеното обследване на техническите характеристики е изготвен Технически паспорт на Сграда „А“;

За предвидената реконструкция и преустройство на мансарден етаж в подпокривното пространство за изграждане на нови учебни кабинети в съществуващата сграда „А“ и изпълнение на предписаните мерки за енергийна ефективност е разработен Инвестиционен проект, фаза „Технически проект“ по всички части.

РИОСВ - София е издала Становище в което е указано, че дейностите – предмет на проекта не подлежат на ОВОС и на Оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Изготвен е Комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията от лицензирана да извършва оценка на съответствието, съгласно изискванията Закона за устройство на територията, фирма.

Инвестиционният проект за реконструкция и преустройство на мансарден етаж в подпокривното пространство е одобрен от компетентния орган – Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община и е получил Разрешение за строеж от Главния архитект– N 116 от 28.06.2016 г., влязло в сила на 01.08.2016 г., съгласно Наредба N 3, чл. 3 и във връзка с чл. 149, ал. 3 и чл. 156, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Проектното предложение е насочено към цялостна модернизация на сграда „А“ на Лесотехнически университет, София, в която се предоставят образователни услуги по приоритетните направления „Горско стопанство“ и „Науки за земята“. Планира се да бъдат реализирани следните дейности:

 1. Организация, управление и отчетност на проекта с изпълнение на следните поддейности:
  1.1. Сформиране на екип за управление на проекта;
  1.2. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с избраните изпълнители;
  1.3. Административно, финансово и техническо управление, контрол и отчетност при изпълнение на проектните дейности;
 2. Извършване на строително - монтажни работи за цялостно обновяване на сграда „А“ на ЛТУ чрез реконструкция и преустройство на подпокривното пространство на сградата и изграждане на нови учебни кабинети, подобряване на архитектурната среда и изпълнение на предписаните в обследването за енергийна ефективност мерки, с които се постига за сграда „А“ клас на енергопотребление „С“ съгласно Наредба № 7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
 3. Упражняване на строителен надзор по време на строителството с цел законосъобразното изпълнение на предвидените строителни работи;
 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството с цел гарантиране на точното спазване на изработения и утвърден инвестиционен проект;
 5. Доставка на оборудване на учебните кабинети, обособени на новите етажи на сграда „А“ (блок „А“; блок „Б“; блок „В“) за осигуряване на по-добри условия за предоставяне на образователни услуги по съвременен и модерен начин;
 6. Въвеждане на строежа в експлоатация съгласно предвидения в законодателството ред.
 7. Осигуряване на публичност и визуализация по проекта за обезпечаване на публичността и информиране на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Дейност 1. „Организация, управление и отчетност на проекта“:

Поддейност 1.1. “Сформиране на екип за управление на проекта“:
Поддейност 1.2. “Подготовка и провеждане на необходимите процедури за избор на изпълнители“:
Поддейност 1.3. “Управление и отчетност на проекта“:

Дейност 2. „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда и за внедряване на мерки за енергийна ефективност“:

2.1. Изпълнена реконструкция и промяна на предназначението на таванския етаж на Сграда „А“:

Застроена площ 2317,30 кв.м., Разгъната застроена площ - 14880,12 кв.м.; Капацитетът на новопроектираният етаж - общо 2238 човека, студенти - 2058, преподаватели и обслужващ персонал – 180; Нови работни места – 409 бр., места за студенти – 390 бр., места за преподаватели – 19 бр.; Коефициент на едновременно присъствие 40% (данни от университета), т.е. приблизително 160 човека ще обитават едновременно преустроения тавански етаж.

2.2. Изградени нови учебни кабинети: 26 бр.:

Факултет “Екология и ландшафна архитектура” по: Технология за обработка на твърдите отпадъци; Горска фитопатология; Метереология и хидрология;

Факултет по “Горска промишленост” по: Инженерни изследвания и CAD&CAM проектиране; CNC технологи, Мехатроника; Проектиране и дизайн на мебели; Теория на композицията, формообразуване и цветознание; Защита и модифициране на дървесината;

Факултет по “Горско стопанство” по: Цифрова стереофотограметрия; Дистанционни методи и ГИС; Горски култури; Анатомия и морфология на растенията; Технологично проектиране в горското стопанство; Зоология и опазване на фауната; Микробиология и безопасност на храните; Фитоцентология; Рибно стопанство; Лесовъдство и горски недървесни видове; Инвентаризация на горите и горското планиране;
Общи кабинети: по 1 бр. на 5 етаж на бл. “Б” и бл.“В” и 1 бр. на 4 ет. на бл.“Б”, 3 бр. кабинети за проектиране на к.+15,60 на бл. “А”.

2.3. Постигнат клас на енергопотребление „С“, като в резултат от реализацията на мерките общото количество спестена енергия ще е 473 313 kWh/год., спестени емисии CO2 - 206,35 т./год.
2.4. Осигурена достъпна архитектурна среда чрез входни и комуникационни пространства.

Дейност 3: „ Упражняване на строителен надзор по време на строителството“:
Дейност 4. „Упражняване на авторски надзор“:
Дейност 5. „Доставка на оборудване“:
Дейност 6 „Информация и публичност на проекта“:

snimka 1 snimka 2 snimka 3
 С пресконференция на 8.11.2016 г. стартира проект "Модернизиране и обновяване на образователната инфраструктура на Лесотехнически университет"
snimka 4 snimka 5 snimka 6
   На 10.07.2017 г. официално беше даден ход на ремонтните дейности.
snimka 7 snimka 8 Snimka 9 snimka 10
    Общ изглед на ремонтните дейности в периода август-септември 2017 г.

Back to top