ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Издателската къща (ИК) при ЛТУ съществува от 1991 г. Първоначално в ИК работи само един редактор. Първите издания са ръководства за студентите от ВЛТИ и са в малки тиражи. Съществуващите тогава фотолаборатория и ксерокс-базата на ВЛТИ са включени в звеното ИК.
През 1992 г. е приет Правилник за дейността на Издателската къща, който е актуализиран през 2005 г. и през 2016 г.
Основните задачи на ИК са да организира издаването печатни материали, които обслужват учебната, научната, информационната, административната и стопанската дейност на ЛТУ. Обект на издателска дейност са: учебна литература; вътрешни нормативни документи – правилници и наредби, бланки и формуляри, справочници; научни списания и сборници от конференции на ЛТУ; други издания, свързани с дейността на ЛТУ.
Отпечатването на учебната литература се планира ежегодно за календарна година. Планът се съставя въз основа на предложения, обсъдени от катедрените съвети, които посочват авторите, заглавието и двама рецензенти на бъдещото издание. Предложенията от катедрените съвети, придружени с ръкопис на хартиен и електронен носител, съдържащ предлаганото за отпечатване учебно пособие се внасят до декана на съответния факултет най-късно до 15 октомври. Деканът внася предложение за решение във ФС. Факултетният съвет потвърждава авторите, заглавията на предстоящите издания, утвърждава рецензентите, срока на постъпване на всеки ръкопис и препоръчителния срок за издаване. Комисията за издаване на учебна литература с председател зам.-ректорът по акредитация и членове зам.-ректорът по учебната дейност, началникът на Учебно-методичния отдел и деканите на факултети, изготвя годишен тематичен план за издаване на учебна литература и го внася за одобрение от АС на ЛТУ. Утвърденият от АС годишен тематичен план се представя в ИК най-късно до 30 ноември на предходната календарна година.
При планирането трябва да се спазват следните изисквания: а) Авторът да е преподавал съответната учебна дисциплина не по-малко от 2 години. При авторски колектив условието важи за водещия автор; б) Заглавието на изданието да съвпада с наименованието на съответната дисциплина съгласно учебния план, а съдържанието на ръкописа да отговаря на учебния материал съгласно учебната програма; в) Обемът на ръкописа да отговаря на хорариума на учебната дисциплина и да не е повече от: а) за учебник – 24–27 авторски коли (1 авт. кола = 11 стандартни машинописни страници); б) за ръководствата за упражнения, сборници от задачи, речници и др. – 10 – 15 авторски коли. В обема са включени таблици, снимки, графики и други нагледни материали.
Плановият тираж на учебната литература се определя на базата на броя на студентите редовно и задочно обучение, които изучават учебната дисциплина, както и на очакваното търсене от страна на външни потребители, но не е повече от 300 бр.
Понастоящем в ИК работят главен редактор, специалист предпечатна подготовка и оператор компютър.
От създаването на ИК досега са обработени и отпечатани повече от 100 издания.
Отпечатаните материали се продават в Издателската къща, като по този начин цената на изданията е сравнително ниска.
С цялостната си дейност ИК подпомага развитието на учебния процес в ЛТУ и допринася за неговото качествено израстване.

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник – Петък 8.00 ч. – 16.30 ч.

КОНТАКТИ

Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Телефон Сграда Етаж Стая
вътр. директен
инж. Магделина Кирилова Божанкова главен редактор Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /343   УЛК 2 208
Нина Ангелова Иванова спец. предпечатна
подготовка
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /435   УЛК 2 208
Захари Момчев Момчев оператор комп. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /343   УЛК 2 208

АДРЕС
1797, гр. София,

бул. „Климент Охридски” № 10,
Учебно-лабораторен корпус (УЛК), етаж 2, стая 208
тел. +359 2 91 907, вътр. 343

НАЛИЧНИ УЧЕБНИЦИ

Заглавие Продажна
цена, лв.
1 Автоматика и автоматизация на ДМП. I част. Основи на автоматиката и автоматизацията 13,00
2 Биология, технология и болести по рибите. 2-ра част. Методи и технологии в рибовъдството 6,60
3 Биология, технология и болести по рибите. 3-та част. Болести и неприятели по рибите 11,00
4 Биостатистика 14,00
5 Ботаника 8,00
6 Ветеринарномедицинска токсикология 17,00
7 Въведение в мениджмънта 4,00
8 Географски информационни системи 7,00
9 Горски култури. Горско семепроизводство 10,00
10 Графичен речник в дизайна 19,50
11 Дървесинознание 15,00
12 Дървесни материали в интериора 14,00
13 Задвижвания на дървообработващите машини 4,60
14 Защитени природни територии 9,50
15 Зеленчукопроизводство 20,00
16 Икономика на ДМП 5,50
17 Инженерна графика 5,80
18 Инженерна екология 20,00
19 Интензивен мониторинг на горските екосистеми в България 14,00
20 История на градинско-парковото изкуство 10,00
21 Как се разработва дипломна работа 7,30
22 Латински език за агрономство и РЗ 5,00
23 Латински език за ВМ 4,50
24 Лепила и материали за защитно-декоративни покрития 12,00
25 Маркетинг 4,50
26 Материали и процеси за формиране на защитно-декоративни покрития 17,00
27 Машинни елементи 16,00
28 Мениджмънт на кооперацията 13,00
29 Механизация на горскостопанските работи 20,00
30 Микробиология Нусторова 13,00
31 Микробиология Попова 12,00
32 Немски език за ВМ, ЕООС и ЛА 5,00
33 Немски език за ГС 10,70
34 Немски език за СУ 6,00
35 Немско-български речник по МПД 2,90
36 Обзавеждане на обществени сгради 13,00
37 Обучение по специализиран чужд (английски) език в инженерно-техническите специалности 13,00
38 Опазване на дивеча и рибите от болести 6,80
39 Оразмеряване на мебели 9,00
40 Основи на управлението 12,00
41 Паразитни болести на продуктивните животни 14,00
42 Почвознание и замърсяване на почвите 11,00
43 Почвознание с основи на торенето 27,80
44 Практикум по управление на човешките ресурси - Туризъм 14,00
45 Промишлена екология и охрана на труда – р-во за упр. 14,00
46 Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи 10,00
47 Ръководство за определяне на дървесните видове по анатомични белези на дървесината 9,00
48 Ръководство за хидротермично обработване на дървесината 6,10
49 Ръководство за упражнения по технология на ПДЧ 2,60
50 Ръководство за упражнения по имунология 2,50
51 Ръководство за упражнения по ветеринарна паразитология 14,00
52 Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи 2,50
53 Ръководство за упражнения по теглителни машини 4,50
54 Ръководство за упражнения по фотограметрия и дистанционни методи 9,00
55 Ръководство за упражнения по дървообработващи машини 2,50
56 Ръководство за упражнения по технология и механизация на дърводобива 4,50
57 Ръководство по статистика 11,00
58 Ръководство по технологично проектиране на дървообработващи заводи 5,80
59 Ръководство за упражнения и курсови задачи по инженерна графика 9,00
60 Руски език за ФГС и ФЕЛА 2,40
61 Руски език за ФГП 2,20
62 Руский в мире бизнеса 7,00
63 Ръководство за упражнения Основи на автоматиката и автоматизация на ДМП 5,00
64 Ръководство за упражнения по диететика 2,50
65 Ръководство за упражнения по стопанска логистика 4,60
66 Ръководство за упражнения по съпротивление на материалите 4,00
67 Ръководство по ботаника. Част I. Анатомия и морфология на растенията 15,00
68 Специална ентомология по растителна защита. Р-во за магистри 5,80
69 Статистика 12,00
70 Съпротивление на материалите 10,00
71 Технология на мебелите 14,00
72 Технология на материалите от дървесни влакна 8,60
73 Триезичен учебен речник на медицинските термини 9,00
74 Учебно пособие по специализиран немски език за ДПМ и ИД 9,50
75 Учебник английски език за ВМ 6,00
76 Учебник по немски език за студенти от ФГП 11,60
77 Учебник руссого языка 5,00
78 Учебное пособие по русскому языку с учебным русско-болгарским словарем 5,80
79 Финансов мениджмънт 10,00
80 Фитоценология 7,50
81 Горски транспорт 18,00
82

Ръководство за упражнения по Техническо документиране и взаимозаменяемост в дървообработващата и мебелната промишленост

11,00
83 Технология и механизация на дърводобива 16,00
84 Биология, технологии и болести по рибите. Първа част
Биология и стопанско значение на рибите и други водни организми, обект на аквакултурата.
13,00
85 Лозарство 23,00
 

Back to top