ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Издателската къща (ИК) при ЛТУ съществува от 1991 г. Първоначално в ИК работи само един редактор. Първите издания са ръководства за студентите от ВЛТИ и са в малки тиражи. Съществуващите тогава фотолаборатория и ксерокс-базата на ВЛТИ са включени в звеното ИК.
През 1992 г. е приет Правилник за дейността на Издателската къща, който е актуализиран през 2005 г. и през 2016 г.
Основните задачи на ИК са да организира издаването печатни материали, които обслужват учебната, научната, информационната, административната и стопанската дейност на ЛТУ. Обект на издателска дейност са: учебна литература; вътрешни нормативни документи – правилници и наредби, бланки и формуляри, справочници; научни списания и сборници от конференции на ЛТУ; други издания, свързани с дейността на ЛТУ.
Отпечатването на учебната литература се планира ежегодно за календарна година. Планът се съставя въз основа на предложения, обсъдени от катедрените съвети, които посочват авторите, заглавието и двама рецензенти на бъдещото издание. Предложенията от катедрените съвети, придружени с ръкопис на хартиен и електронен носител, съдържащ предлаганото за отпечатване учебно пособие се внасят до декана на съответния факултет най-късно до 15 октомври. Деканът внася предложение за решение във ФС. Факултетният съвет потвърждава авторите, заглавията на предстоящите издания, утвърждава рецензентите, срока на постъпване на всеки ръкопис и препоръчителния срок за издаване. Комисията за издаване на учебна литература с председател зам.-ректорът по акредитация и членове зам.-ректорът по учебната дейност, началникът на Учебно-методичния отдел и деканите на факултети, изготвя годишен тематичен план за издаване на учебна литература и го внася за одобрение от АС на ЛТУ. Утвърденият от АС годишен тематичен план се представя в ИК най-късно до 30 ноември на предходната календарна година.
При планирането трябва да се спазват следните изисквания: а) Авторът да е преподавал съответната учебна дисциплина не по-малко от 2 години. При авторски колектив условието важи за водещия автор; б) Заглавието на изданието да съвпада с наименованието на съответната дисциплина съгласно учебния план, а съдържанието на ръкописа да отговаря на учебния материал съгласно учебната програма; в) Обемът на ръкописа да отговаря на хорариума на учебната дисциплина и да не е повече от: а) за учебник – 24–27 авторски коли (1 авт. кола = 11 стандартни машинописни страници); б) за ръководствата за упражнения, сборници от задачи, речници и др. – 10 – 15 авторски коли. В обема са включени таблици, снимки, графики и други нагледни материали.
Плановият тираж на учебната литература се определя на базата на броя на студентите редовно и задочно обучение, които изучават учебната дисциплина, както и на очакваното търсене от страна на външни потребители, но не е повече от 300 бр.
Понастоящем в ИК работят главен редактор, специалист предпечатна подготовка и оператор компютър.
От създаването на ИК досега са обработени и отпечатани повече от 100 издания.
Отпечатаните материали се продават в Издателската къща, като по този начин цената на изданията е сравнително ниска.
С цялостната си дейност ИК подпомага развитието на учебния процес в ЛТУ и допринася за неговото качествено израстване.

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник – Петък 8.00 ч. – 16.30 ч.

КОНТАКТИ

Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Телефон Сграда Етаж Стая
вътр. директен
инж. Магделина Кирилова Божанкова главен редактор Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /343   УЛК 2 208
инж. Нина Ангелова Иванова спец. предпечатна
подготовка
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /435   УЛК 2 208
Захари Момчев Момчев оператор комп. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /343   УЛК 2 208

АДРЕС
1797, гр. София,

бул. „Климент Охридски” № 10,
Учебно-лабораторен корпус (УЛК), етаж 2, стая 208
тел. +359 2 91 907, вътр. 343

НАЛИЧНИ УЧЕБНИЦИ

 
 
Заглавие Продажна цена,
лв. (без ДДС)
1 АВТОМАТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 13,00 лв.
2 АНГЛИЙСКИ ЗА АГРОНОМСВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 13,50 лв.
3 БАЗИ ДАННИ В УПРАВЛЕНИЕТО 22,00 лв.
4 БИОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И БОЛЕСТИ ПО РИБИТЕ. ПЪРВА ЧАСТ. БИОЛОГИЯ И СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА РИБИТЕ И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ, ОБЕКТ НА АКВАКУЛТУРАТА 13,00 лв.
5 БИОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И БОЛЕСТИ ПО РИБИТЕ. ВТОРА ЧАСТ. МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ В РИБОВЪДСТВОТО 6,60 лв.
6 БИОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И БОЛЕСТИ ПО РИБИТЕ. ТРЕТА ЧАСТ. БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ ПО РИБИТЕ 11,00 лв.
7 БИОСТАТИСТИКА 14,00 лв.
8 БОТАНИКА 8,00 лв.
9 ВЪВЕДЕНИЕ В МЕНИДЖМЪНТА 4,00 лв.
10 ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 7,00 лв.
11 ГОРСКА ФИТОПАТОЛОГИЯ (ДИСК) 11,00 лв.
12 ГОРСКИ КУЛТУРИ. ГОРСКО СЕМЕПРОИЗВОДСТВО 10,00 лв.
13 ГОРСКИ ТРАНСПОРТ 18,00 лв.
14 ГРАФИЧЕН РЕЧНИК В ДИЗАЙНА 19,50 лв.
15 ДЪРВЕСИНОЗНАНИЕ II ЧАСТ. НЕДОСТАТЪЦИ НА ДЪРВЕСИНАТА 13,50 лв.
16 ДЪРВЕСИНОЗНАНИЕ 15,00 лв.
17 ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ В ИНТЕРИОРА 14,00 лв.
18 ЕКОЛОГИЯ 22,00 лв.
19 ЗАДВИЖВАНИЯ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ 4,60 лв.
20 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ 20,00 лв.
21 ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ 9,50 лв.
22 ИКОНОМИКА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 5,50 лв.
23 ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ 20,00 лв.
24 ИСТОРИЯ НА ГРАДИНСКО-ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО 10,00 лв.
25 КАК СЕ РАЗРАБОТВА ДИПЛОМНА РАБОТА 7,30 лв.
26 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 28,00 лв.
27 ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА АГРОНОМСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 5,00 лв.
28 ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦ. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 6,80 лв.
29 ЛЕПИЛА И МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ 12,00 лв.
30 ЛОЗАРСТВО 23,00 лв.
31 МАРКЕТИНГ 4,50 лв.
32 МАТЕРИАЛИ И ПРОЦЕСИ ЗА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ 17,00 лв.
33 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ 16,00 лв.
34 МЕНИДЖМЪНТ НА КООПЕРАЦИЯТА 13,00 лв.
35 МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТИ 20,00 лв.
36 МИКРОБИОЛОГИЯ – НУСТОРОВА 13,00 лв.
37 МИКРОБИОЛОГИЯ – ПОПОВА 12,00 лв.
38 НЕМСКИ ЕЗИК 5,00 лв.
39 НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ГС 10,70 лв.
40 НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СУ 6,00 лв.
41 НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК 2,90 лв.
42 ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ 13,00 лв.
43 ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И РИБАТА ОТ БОЛЕСТИ 6,80 лв.
44 ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА МЕБЕЛИ 9,00 лв.
45 ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ 33,00 лв.
46 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО 12,00 лв.
47 ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ НА ПРОДУКТИВНИТЕ ЖИВОТНИ 14,00 лв.
48 ПОЧВОЗНАНИЕ И ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ 11,00 лв.
49 ПРАКТИКУМ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 14,00 лв.
50 ПРОМИШЛЕНА ЕКОЛОГИЯ И ОХРАНА НА ТРУДА 14,00 лв.
51 Р-ВО ЗА КУРСОВО ПРОЕКТИРАНЕ ПО МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ 10,00 лв.
52 Р-ВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРВЕСТНИТЕ ВИДОВЕ ПО АНАТОМИЧНИ БЕЛЕЗИ 9,00 лв.
53 Р-ВО ЗА УПР. ПО ТЕХНИЧЕСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ В ДМП 11,00 лв.
54 Р-ВО ЗА УПР. ПО ХИДРОТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНАТА 6,10 лв.
55 Р-ВО ЗА УПР. ПО ПДЧ 2,60 лв.
56 Р-ВО ЗА УПР. НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ 2,50 лв.
57 Р-ВО ЗА УПР. ПО ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВА 4,50 лв.
58 Р-ВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 14,00 лв.
59 Р-ВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛАНДШАФТОЗНАНИЕ 9,00 лв.
60 Р-ВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ 2,50 лв.
61 Р-ВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАЦИОННИ МЕТОДИ 9,00 лв.
62 Р-ВО ПО СТАТИСТИКА 11,00 лв.
63 Р-ВО ПО АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И АНАЛИЗ НА ВОДИ 7,50 лв.
64 Р-ВО ПО ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИ ЗАВОДИ 5,80 лв.
65 Р-ВО ЗА УПР. И КУРСОВИ ЗАДАЧИ ПО ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА 9,00 лв.
66 РУСКИ ЕЗИК ЗА ФГС И ФЕЛА 2,40 лв.
67 РУСКИ ЕЗИК ЗА ФГП 2,20 лв.
68 РУСКИЙ ЯЗЬIК В МИРЕ БИЗНЕСА 7,00 лв.
69 РУСКО-БЪЛГАРСКИ УЧЕБЕН ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 12,50 лв.
70 РЪКОВОДСТВО ЗА УПР. ПО АВТОМАТИКА НА ДМП 5,00 лв.
71 РЪКОВОДСТВО ЗА УПР. ПО ДИЕТИКА 2,50 лв.
72 РЪКОВОДСТВО ПО СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА 4,60 лв.
73 РЪКОВОДСТВО ЗА УПР. ПО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 4,00 лв.
74 СБОРНИК ПО МЕХАНИКА И СТРОИТЕЛНО 4,50 лв.
75 СПЕЦИАЛНА ЕНТОМОЛОГИЯ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 5,80 лв.
76 СТАТИСТИКА 12,00 лв.
77 СТУДЕНТСКИ КНИЖКИ 4,50 лв.
78 СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 10,00 лв.
79 ТЕГЛИТЕЛНИ МАШИНИ 19,00 лв.
80 ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВА 16,00 лв.
81 ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕБЕЛИТЕ 14,00 лв.
82 ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ДЪРВЕСНИ ВЛАКНА 8,60 лв.
83 ТРИЕЗИЧЕН УЧЕБЕН РЕЧНИК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ТЕРМИНИ 9,00 лв.
84 УВЕРЕНИЯ ДВОЙНО ХИМИЗИРАНО 0,20 лв.
85 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 28,00 лв.
86 LATIN LANGUAGE 9,00 лв.
87 УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДПМ И ИД 9,50 лв.
88 УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ФВМ 6,00 лв.
89 УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ОТ ФГП 11,60 лв.
90 УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК 5,00 лв.
91 УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК С УЧЕБЕН РУСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК 5,80 лв.
92 ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 10,00 лв.
93 ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ 19,00 лв.
94 ХИДРОЛОГИЯ 13,80 лв.
 

Back to top