ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО – ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

МУЗЕЙ НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – пазител на горската ни история
Евгени Цавков, Иван Палигоров

Музеят при ВЛТИ/ЛТУ е учреден на 14 юли 1975 г. със заповед № 542 на Ректора на ВЛТИ проф. Ал. Илиев.
Идеята за Музея, да отразява възникването и развитието на лесотехническото образование, наука и практика, съществува още от Освобождението на България и е носена от завършилите образованието си в Европа наши лесовъди.
Осъществяването на тази възрожденска идея с голяма морална и практическа стойност в същност се реализира по време на честването на 50 годишнината на висшето лесотехническо образование - 1975 г.
Основател на Музея и първи негов ръководител на обществени начала е проф. д-р Свилен Николов. „...Много често наследниците през едно-две поколения вече не ценят тези документи, а съвременният динамичен живот често ги принуждава да се освобождават от „стари”, „ненужни неща”’, споделя проф. Николов. Апелът на професора „да съберем и съхраним за историята и бъдещите поколения всичко, което подлежи на забрава” има своето значение и сега.
Основната цел и задачи на Музея, по който той работи, се свеждат главно до:

 • издирване, събиране и съхраняване на архивни научни материали, документи, предмети и др. за дейностите по лесотехника в България;
 • обработка, систематизиране и документално отразяване на историческото развитие на образованието, науката и практиката на горското стопанство в България; на дърводобивната, дървообработващата и мебелна промишленост; на ландшафтната архитектура и опазването на природната среда; на борбата с ерозията; на лова и ловното стопанство, агрономството, ветеринарната медицина и др.;
 • популяризиране и осъществяване на възрожденските идеи в България за запазване паметта за поколенията, свързани с едно от най-ценните ни богатства на страната - горите и горските труженици.

Едно от най-ценните и значими постижения на ръководителите на прохождащия музей са писмените спомени на ветераните в горското дело. Заслужават да бъдат споменати някои от тях – Стефан Синивирски – завършил в Лвов и с голяма заслуга за инвентаризирането на горите в непознатата тогава Странджа, както и далновидността му за иницииране обявяването на резерват „Горна Еленица-Силкосия”; Захари Бъчваров и Тодор Иванов – от първия випуск лесовъди на Агрономо-лесовъдния факултет, Димитър Загоров – началник на Отделението на горите, лова и рибарството и много други, чиито имена не е възможно да бъдат изписани, поради дългия списък.
Съществена част от музейната сбирка представлява дарения книжен фонд – книги, учебници, сборници, отпечатъци от статии, ръкописи и др., за чието запазване е редно да се помисли и да се работи по-активно. Сега съществуват възможности за това – напр. дигитализиране на книги и публикации, които отдавна са библиографска рядкост. Такива са например книгите „Природните богатства на целокупна България” от Херменгилд Шкорпил (1884 г.), първите нормативни документи за горското стопанство на България още от времето на османското владичество (1870 г.), Годишниците на Българското природоизпитателно дружество от 1896-1897; първата горска карта от 1894 г., изработена от Константин Байкушев като лесничей в Татарпазарджишкия район; първия ръкопис на „Флората на България“ с автори Николай Стоянов и Борис Стефанов; първите учебници (чернови) по Дендрология и по Анатомия на дървото от Борис Стефанов; доклади и писмени впечатления на различни специалисти, посетили България, нейните гори и интересували се от организацията на горското й стопанство – напр. и много други интересни и ценни материали.
Изключителна ценност на музейната сбирка при ЛТУ са снимките и негативите още от края на 19 век. Напр. в архивът на Йордан Митрев и проф. Методи Русков се съхраняват стъклени плаки, които тогава фотографията е използвала за направата на снимки.
За периода от основаването на Музея с научен архив (1975-2012 г.) досега са събрани и систематизирани над 955 архиви като основната част (600 бр.) са събрани от В. Дочев.

Архивите съдържат:

 • архиви от частни лица (599 архива) - документи, снимки, книги, спомени, публикации, ръкописи, отличия и др. В Музея са предадени и известен брой картини, рисувани от наши възпитаници;
 • архиви на институции, горскостопански комбинати, горски стопанства, техникуми, природозащитни организации, чествания и др.

Материалите, обхващащи сферите на образованието са за:

 • наши студенти по лесовъдство в чужбина (Франция, Германия, Австрия, Русия, Полша, Югославия) и у нас в Агрономо-лесовъдния факултет на СУ “Кл. Охридски” и във ВЛТИ;
 • учениците в горските училища и горските техникуми в миналото и сега;
 • на горски стражари, дърводелци и др.

В сферата на науката и практиката са събрани и продължават да се събират ценни материали, авторски свидетелства и документи, свързани с развитието на горското дело в България и имащи голяма научна и практическа стойност.

От 1989 г. ръководител на Музея е проф. Георги Пухалев.
От 2003 г. досега ръководител на Музея е проф. Иван Палигоров.
За времето от 1975-1986 г. първи уредник на Музея бе инж. Веселин Дочев, който положи огромни усилия за издирване и съхраняване на основната част от събраните материали и документи. След него, за известен период от по няколко години, като уредници, работят инж. Мария Белякова, инж. Деляна Пеева и Радина Цачева и Галина Данаилова.
От 2010 г. за организатор на Музея при ЛТУ е назначен гл. ас. Евгени Цавков, който продължава събиране, съхранение, обработка и популяризиране на материалите.
Към настоящия момент в Музея се работи активно по дигитализирането на описаната информация в архивните книги, като изразяваме надеждата си, че в най-скоро време ние ще имаме възможност да „експонираме“ съдържанието на архивните единици, имената на дарителите, без чиято отзивчивост този музей нямаше да бъде реалност.
В трудните днешни времена се надяваме да имаме и нужната техника, с която да можем да направим достояние на повече хора нашата интересна горска история.

Back to top