ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Конкурс за академична длъжност „Професор“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ по дисциплината „Защита на парковите растения”, към катедра „Патология на растенията и химия“, обнародван в „Държавен вестник“ брой 8/24.01.2017 г. Доц. д-р Анелия...
Конкурс за академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Екология и опазване на екосистемите, по дисциплината „Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите“, към катедра „Патология на растенията и химия“, обнародван в „Държавен вестник“ Брой 8/24.01.2017 г. Гл. ас. д-р Соня...
Конкурс за академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност „Растителна защита“ (Ненасекомни неприятели), по дисциплината „Ненасекомни неприятели“, към катедра Растителна защита, обнародван в „Държавен вестник“ Брой 8/24.01.2017 г. Гл. ас. д-р Лиляна Маркова Колева – избрана с решение на...
Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“, към катедра „Механична технология на дървесината“, по дисциплината "Технология на дървесните материали" от учебния план на специалност "Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)", ОКС "Бакалавър". д-р Росен Иванов Григоров - избран с решение на ФС на ФГП (протокол № 11/28.2.2017 г.)
Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“, от професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, по дисциплината „Рибно стопанство“, включена в учебния план на специалността „Горско стопанство".Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Ловно стопанство“ при ФГС. д-р Васил Иванов Колев - избран с решение на ФС на ФГС (протокол № 15/18.4.2017 г.)
Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“, от професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина“, по дисциплината „Горски транспорт“, включена в учебния план на специалността „Горско стопанство“. Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „ТМГС“ при ФГС. д-р Тихомир Петров Крумов - избран с решение на ФС на ФГС...
7. Конкурс за академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи”, по дисциплината „Фотограметрия и дистанционни методи”, към катедра „Лесоустройство“, обнародван в „Държавен вестник“ Брой 58/26.07.2016 г. гл. ас. д-р Мария Цанкова Асенова – избрана с решение на Факултетния...
Конкурс за академична длъжност „Професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, научна специалност “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“, за специалност „Инженерен дизайн“ по дисциплината „Стилове в интериора и мебелите“”, към катедра „Интериор и дизайн на мебели“, обнародван в „Държавен вестник“ Брой 58/26.07.2016...
2. Конкурс за заемане на академична длъжност “гл. асистент“ за нуждите на катедра „Дендрология” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. „Горско стопанство”, дисциплина „Физиология на дървесните растения”. ас. д-р Светослав Младенов Анев - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №15/30.04.2013 г.
3. Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра „Дендрология“ във факултет „Горско стопанство“, област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление 6.5. Горско стопанство; по дисциплината „Ботаника“. Доц. д-р Александър Николов Ташев - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №19/28.10.2013 г.
4. Конкурс за академична длъжност "професор" към катедра „Почвознание“ при факултет „Горско стопанство“, област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление 6.5. Горско стопанство; специалност „Ландшафтна архитектура“, по дисциплината „Почвознание с основи на торенето“ Доц. д-р Росица Цветкова Петрова - избрана с решение на Факултетния съвет, Протокол №20/12.11.2013 г.
5. Конкурс за академична длъжност "професор" към катедра „Дендрология“ при факултет „Горско стопанство“, област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление 6.5. Горско стопанство; специалност „Горско стопанство“, по дисциплината „Физиология на дървесните растения“ Доц. д-р Николина Пенкова Цветкова - избрана с решение на Факултетния съвет, Протокол №20/12.11.2013 г.
6. Конкурс за академична длъжност "професор" към катедра „Лесоустройство“ при факултет „Горско стопанство“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“, по дисциплината „Фотограметрия и дистанционни методи“, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 69/06.08.2013...
7. Конкурс за академична длъжност “главен асистент“ в област на висше образование 6. Агрономически науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)”, по дисциплината „Ботаника“. Конкурсът е обявен от ЛТУ в ДВ бр. 108/30.12.2014 г. д-р Анна Богомилова Гаврилова - избрана с решение на Факултетния съвет на Факултет Горско стопанство, Протокол № 35/28.04.2015 г.
8. Конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Лесовъдство“ при факултет „Горско стопанство“, област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност „Горско стопанство“, по дисциплината „Горски култури“, обявен в ДВ бр. 108/30.12.2014 г. Доц. д-р Милко Христов Милев – избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №37/07.07.2015 г.
9. Конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“; дисциплина „Фотограметрия и дистанционни методи“, към катедра „Лесоустройство“ при ФГС, обявен в ДВ брой 55/21.07.2015 г. гл. ас. д-р Радка Георгиева Колева – избрана с решение на Факултетния съвет,...
10. Конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност “Горско стопанство”, по дисциплината „Горско почвознание“, към катедра „Почвознание“ при ФГС, обявен в ДВ брой 55/21.07.2015 г. гл. ас. д-р Симеон Богданов Богданов – избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №41/15.01.2016 г.
11. Конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Денрология)”, по дисциплината „Дендрология“, към катедра „Дендрология“ – ФГС, обявен в ДВ бр. 89/17.11.2015 г. д-р Момчил Панайотов Панайотов – избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №3/26.04.2016 г.
12. Конкурс за академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност “Горско стопанство”, по дисциплината „Горско почвознание“, към катедра „Почвознание“ при ФГС, обявен в сайта на ЛТУ на 11.03.2016 г. Камелия Георгиева Петрова – избрана
1. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление Горско стопанство (Дървесинознание) - 6.5.Към катедра Механична технология на дървесината Гл.ас. д-р Николай Спасов Бърдаров - избран с решение на ФС, протокол №2/ 07.02.2012 г.
2. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление Общо инженерство (Проектиране на обществено обзавеждане) - 5.13. Към катедра Интериор и дизайн на мебели Доц. д-р Елена Николова Писарева - Чакърова - избрана с решение на ФС, протокол №2/ 07.02.2012 г.
3. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление Общо инженерство (Дървесни материали в интериора) - 5.13. Към катедра Интериор и дизайн на мебели Доц. д-р Георги Димитров Абрашев - избран с решение на ФС, протокол №2/ 07.02.2012 г.
4. Конкурс за академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и физика, професионално направление 4.1 Физически науки, дисциплина „Физика с биофизика“, към катедра “Математика и физика” Гл. ас. д-р Илиана Наумова Апостолова - избран с решение на ФС, протокол №30/ 27.01.2015 г.
5. Конкурс за академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5 Горско стопанство, специалност Технология на дървесината, дисциплина „Технология на мебелите“, към катедра “Производство на мебели” Гл. ас. д-р Димитър Христов Ангелски - избран с решение на ФС, протокол №30/ 27.01.2015 г.
6. Конкурс за академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5 Горско стопанство, специалност “Технология на дървесината”, дисциплина „Технология на материалите от дървесни влакна“, към катедра “Механична технология на дървесината” Гл. ас. д-р Виктор Петров Савов - избран с решение на ФС, протокол №30/ 27.01.2015 г.
7. Конкурс за академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13 Общо инженерство, специалност “Инженерен дизайн”, дисциплина „Инженерна екология“, към катедра “Механична технология на дървесината” Гл. ас. д-р Петър Йорданов Антов - избран с решение на ФС, протокол №30/ 27.01.2015 г.
8. Конкурс за академична длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13 Общо инженерство, специалност Инженерен дизайн, дисциплина „Графичен дизайн“, към катедра „Интериор и дизайн за мебели“, обнародван в „Държавен вестник“ брой 55/21.7.2015 г.  Гл. ас. д-р Десислава Иванова Ангелова  - избрана с решение на ФС, протокол №40/19.01.2016 г.
9. Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13 Общо инженерство, към катедра „Интериор и дизайн за мебели“, обнародван в „Държавен вестник“ брой 14/19.02.2016 г.  Ас. д-р Ралица Тодорова Симеонова  - избрана с решение на ФС, протокол №3/31.05.2016 г.
10. Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност "Технология на дървесината", към катедра „Дървообработващи машини“, по дисциплината "Рязане на дървесината и режещи инструменти", обнародван в „Държавен вестник“ брой 21/18.03.2016 г.  Ас. д-р инж. Павлин Бисеров...
11. Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13 Общо инженерство, специалност "Инженерен дизайн", към катедра „Интериор и дизайн за мебели“, по дисциплината "Проектиране на обществено обзавеждане", обнародван в „Държавен вестник“ брой 21/18.03.2016 г.  Ас. д-р инж. Мария Маринова Маринова  - избран с решение на ФС, протокол...
1. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление 6.5. „Горско стопанство” (Генетика и селекция на декоративните растения), обявен в Държавен вестник, брой 45 от 14 юни 2011 г., със срок 3 (три) месеца считани от датата на публикуването на обявата в ДВ към катедра Парково и ландшафтно строителство. Доц. д-р Иван Александров Илиев – избран с решение на Факултетния съвет, Протокол...
2. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в област на висше образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.10. “Химични технологии” (Полимерни материали), обявен в Държавен вестник, брой 45 от 14 юни 2011 г. – стр. 71, със срок 3 (три) месеца считани от датата на публикуването на обявата в ДВ, към катедра Патология на растенията и химия Доц. д-р Иван Стоянов Генов – избран с решение на Факултетния...
3. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОРкъм катедра Почвознание по научната специалност "Природни науки, математика и информатика (Микробиология)" - 4.4 Доц. д-р Мая Лазарова Нусторова-Китанова – избрана с решение на Факултетния съвет, протокол №168/28.02.2012 г.
4. Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по дисциплината "Горска фитопатология" д-р Николай Георгиев Зафиров – избран с решение на Факултетния съвет, протокол  № 185/22.10.2013 г.
5. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ към катедра „Парково и ландшафтно строителство” във ФЕЛА, област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, научна специалност „Озеленяване на населените места и ландшафта“, по дисциплината „Строителство и поддържане на зелените площи“, обявен в ДВ бр. 69/06.08.2013 г. д-р Ценка Пенкова Кунева - избрана с...
6. Конкурс за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, дисциплина „Горска ентомология“, към катедра Патология на растенията и химия, обнародван в „Държавен вестник“ Брой 9/03.02.2015 г. Избран е д-р Данаил Димитров...
7. Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" по дисциплината "Екология" д-р Ралица Тодорова Кузманова – избрана с решение на Факултетния съвет, протокол  № 227/28.06.2016 г.
8. Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и втеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност "Ландшафтна архитектура" по дисциплината "Паркоустрояване на селищата" д-р Веселин Петров Рангелов – избран с решение на Факултетния съвет, протокол  № 227/28.06.2016 г.
1. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР към катедра "Управление на ресурсите и природоползването" в професионално направление Икономика и управление по отрасли (Икономика и управление на горското стопанство), шифър 05.02.18. доц. д.ик.н. Иван Йовков Иванов - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №7/28.06.2011 г.
2. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР към катедра "Управление на ресурсите и природоползването" в професионално направление Икономика на труда (Управление на човешките ресурси), шифър 05.02.16. доц. д.ик.н. Елизабет Кирилова Вачкова - избрана с решение на Факултетния съвет, Протокол №9/20.09.2011 г.
3. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление Приложение на изчислителната техника в икономиката (Информационни технологии), шифър 05.02.08, към катедра „Компютърни системи и информатика“. гл.ас. д-р Марина Петрова Младенова - избрана с решение на Факултетния съвет, Протокол №10/04.10.2011 г.
4. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление Администрация и управление (Икономика и управление по отрасли) - 3.7, със срок 3 (три) месеца считани от 14.06.2011 г. (датата на публикуването на обявата в ДВ). Към катедра Маркетинг и управление на производството Доц. д.ик.н. Диана Иванова Георгиева - избрана с решение на Факултетния съвет, Протокол №12/03.11.2011 г.
5.  Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ към катедра Маркетинг и управление на производството по научната специалност Социални, стопански и правни науки“; професионално направление 3.9. Туризъм (Основи на предприемачеството), специалност “Алтернативен туризъм” Гл. ас. д-р Емил Розенов Кичуков - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №3/24.01.2012 г.
6. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР към катедра Управление на ресурсите и природоползването по научната област 3. „Социални, стопански и правни науки“; Професионално направление 3.7. „Администрация и управление“; по дисциплината "Мениджмънт на кооперацията" Доц. д-р Ангел Петков Владимиров - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №3/24.01.2012 г.
7. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР към катедра Маркетинг и управление на производството по научната специалност Социални, стопански и правни науки“; Професионално направление 3.7. „Администрация и управление“; по дисциплината "Организация и оперативно управление на горското стопанство". Доц. д-р Никола Иванов Стоянов - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №3/24.01.2012 г.
8. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР към катедра Управление на ресурсите и природоползването в Научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“; Професионално направление 3.7. „Администрация и управление“; по дисциплината „Икономика и управление на горското стопанство“ Доц. д-р Иван Петров Палигоров - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №6/04.04.2012 г.
9. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР към катедра Икономика в Научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“; Професионално направление 3.7. „Администрация и управление“; по дисциплината „Макроикономика“ Доц. д-р Иванка Методиева Бонева - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №5/20.03.2012 г.
10. Конкурс за за академична длъжност главен асистент към катедра „Маркетинг и управление на производството“ във факултет „Стопанско управление“, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление; специалност „Стопанско управление“, научно направление 05.02.21 „Организация и управление (по отрасли)“ по дисциплината „Организация и оперативно...
11. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ към катедра „Икономика” във Факултет „Стопанско управление“, област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)“, по дисциплината „Балнеологичен и СПА туризъм“, обявен в ДВ бр. 69/06.08.2013 г. Избрана е д-р Красимира Светославова Станева - избрана с решение на...
12. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ към катедра „Икономика” във Факултет „Стопанско управление“, област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)“, по дисциплината „Основи на алтернативния туризъм“, обявен в ДВ бр. 69/06.08.2013 г. Избран е д-р Йордан Петров Йорданов - избран с решение на Факултетния съвет на...
13. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ към катедра „Управление на ресурсите и природоползването” във Факултет „Стопанско управление“, област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7 Администрация и управление (Икономика и управление на горската промишленост), обявен в ДВ бр. 90/15.10.2013 г., Избран е д-р Николай Константинов Нейков - избран с решение на...
14. Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ към катедра „Управление на ресурсите и природоползването” във Факултет „Стопанско управление“, област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7 Администрация и управление (Икономика и управление на горското стопанство), обявен в ДВ бр. 90/15.10.2013 г. Избран е д-р Константин Николов Колев - избран с решение на...
15. Конкурси за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Икономика и управление по отрасли (ландшафтна архитектура) по дисциплината „Икономика и управление на ландшафтната архитектура“, към катедра „Управление на ресурсите и природоползването“ към Факултет “Стопанско управление",...
16. Конкурс за академична длъжност „ДОЦЕНТ“, в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката /информационни технологии/, по дисциплината „Информатика“, обнародван в Държавен вестник бр. 21/18.03.2016 г. Избран е д-р Галин Илиев Милчев - избран с решение на...
1. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление Х.Y. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, специалност „Ветеринарна медицина“, шифър 01.06.26. – Морфология (цитология, хистология и ембриология) към катедра Анатомия, хистология и физиология Доц. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №60/04.10.2011 г.
2. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР по научната област 6. "Аграрни науки и ветеринарна медицина" Професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“; научна специалност 04.03.08 „Акушерство и гинекология и болести на новородените животни” към катедра Акушерство, гинекология, биотехнология на репродукцията, патологична анатомия и биохимия Доц. д-р Първан Митов Първанов, двм -...
3. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в научна област 6. "Аграрни науки и ветеринарна медицина", професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“; научна специалност 01.06.17 „Физиология на животните” към катедра Анатомия, хистология и физиология Доц. д-р Янислав Илиев Илиев, двм - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №1/13.01.2012 г.
4. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в научна област 6. "Аграрни науки и ветеринарна медицина" професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина”, научна специалност 01.06.26 „Морфология (анатомия на домашните животни)” към катедра Анатомия, хистология и физиология Доц. д-р Георги Димитров Георгиев, двм - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №1/13.01.2012 г.
5. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина”, научна специалност 04.03.12 “Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните”.Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните към катедра Инфекциозна патология, хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход Факултетния съвет...
6. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР към катедра Вътрешни болести и Фармакология в Научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“; научна специалност „Патология на животните (Вътрешни незаразни болести)“ Доц. д-р Гено Атанасов Ангелов - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №4/11.04.2012 г.
7. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“, научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“, по дисциплината „Хигиена, технология и контрол на храните от животински произход“ Доц. д-р Станислав Миладинов Радански - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №3/22.03.2016 г.
8. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в област на висше образование образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“, научна специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ по групата дисциплини „Паразитология““ Доц. д-р Костадин Павлов Кънчев - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №3/22.03.2016 г.
9. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ по групата дисциплини „Инфекциозни болести“ Доц. д-р Чавдар Каменов Филипов - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №3/22.03.2016 г.
10. Конкурс за академична длъжност “Професор” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина, научна специалност: “Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните”, дисциплина “Микробиология“, обнародван в Държавен Вестник брой 89 от 17.11.2015 г. Проф. двмн Теодора Петрова Попова - избрана с решение на Факултетния...
11. Конкурс за академична длъжност “Доцент”, в област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина“, научна специалност Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните по Ветеринарномедицинска хирургия, обнародван в Държавен Вестник брой 14 от 19.02.2016 г. Доц. д-р двм Надя Златозарева Златева-Панайотова - избрана с решение на Факултетния съвет, Протокол...
1. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление Растителна защита (Химическа защита на растенията), шифър 04.01.10, със срок 2 (два) месеца считани от 10.05.2011 г. (датата на публикуването на обявата в ДВ). Към катедра Растителна защита д-р Мирослав Георгиев Титянов - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №43/13.10.2011 г.
2. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление Лозарство - 6.1, със срок 3 (три) месеца считани от 14.06.2011 г. (датата на публикуването на обявата в ДВ). Към катедра Трайни насажде­ния и градинарство Доц. д-р Кирил Тодоров Попов - избран с решение на Факултетния съвет, Протокол №44/27.10.2011 г.
3. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление Технология на продоволствените продукти (Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите), шифър 01.11.00, със срок 2 (два) месеца считани от 10.05.2011 г. (датата на публикуването на обявата в ДВ). Към катедра Трайни насажде­ния и градинарство Конкурсът е прекратен на 23.11.2011 г., поради подадено...
4. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление Зеленчукопроизводство - 6.1, със срок 3 (три) месеца считани от 14.06.2011 г. (датата на публикуването на обявата в ДВ). Към катедра Трайни насажде­ния и градинарство доц. дсн Нидал Табит Шабан - избран за професор по Зеленчукопроизводство с решение на ФС, протокол № 45/01.12.2011 г.
5.Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление Растителна защита (Ентомология) - 6.2, със срок 3 (три) месеца считани от 14.06.2011 г. (датата на публикуването на обявата в ДВ). Към катедра Растителна защита доц. д-р Румен Игнатов Томов - избран за професор по Ентомология с решене на ФС, протокол № 45/01.12.2011 г.
6. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление Селекция и семепроизводство на културните растения - 6.1, със срок 3 (три) месеца считани от 14.06.2011 г. (датата на публикуването на обявата в ДВ). Към катедра Генетика и селекция на земеделските култури гл.ас.д-р Мирослава Михайлова Христова-Чербаджи е избрана с решение на ФС, протокол № 1/13.12.2011 г. за доцент по Селекция и...
7. Конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Бизнес планиране), със срок 3 (три) месеца считани от 02.08.2011 г. (датата на публикуването на обявата в ДВ). Към катедра Трайни насажде­ния и градинарство Доц. д-р Владимир Радоев Пиралков -избран за професор по Бизнес планиране с решение на ФС, протокол № 2/12.01.2012 г.
8. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление Икономика и управление (по отрасъл Земеделие). Към катедра Трайни насажде­ния и градинарство Гл.ас. д-р Невена Василева Шулева–Алексова - избрана с решение на ФС, протокол № 3/02.02.2012 г. за доцент по Икономика и управление (по отрасъл земеделие) в професионално направление с шифър 3.8. Икономика
9. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 6.2. Растителна защита (Фитопатология). Към катедра Растителна защита Гл. ас. д-р Сергей Милчев Бистричанов - избран с решение на ФС, протокол № 3/02.02.2012 г. за доцент по Фитопатология в професионално направление с шифър 6.2. Растителна защита
10. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по "Агрохимия" на заседание на Факултетен съвет на Агрономически факултет, с  Протокол № 9 от 30.09.2014 год. е утвърден избора на: доц. д-р Веселин Илиев Кутев.
11. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по "Почвознание" на заседание на Факултетен съвет на Агрономически факултет, с Протокол № 9 от 30.09.2014 год. е утвърден избора на: доц. д-р Росица Стоянова Илиева.
12. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по "Хербология" на заседание на Факултетен съвет на Агрономически факултет, с Протокол № 8 от 16.09.2014 год. е утвърден избора на: гл. ас. д-р Цвета Момчилова Москова.
13. Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по "Фитопатология" на заседание на Факултетен съвет на Агрономически факултет, с Протокол № 8 от 16.09.2014 год. е утвърден избора на: гл. ас. д-р. Сергей Милчев Бистричанов.
Дипломанти към катедрата  
Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет Местоположение: спортен комплекс „Бонсист“, стаи № 7 и 8 Ръководител на катедрата: доц. д-р Йорданка Златарова, спортен комплекс „Бонсист“, кабинет 8, тел. 862 17 82. Спортен комплекс „Бонсист” се намира в близост до Лесотехническия университет. (карта) История: В началото на 2017 г. катедра „Физическо възпитание и...

Back to top