ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ към катедра „Инфекциозна патология, хигиена, технология и контрол на храните от животински произход“, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, по дисциплината „Инфекциозни болести“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник Брой 40/19.05.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.05.2017 г.).

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ към катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Акушерство, гинекология на животните и болести на новородени животни“, по дисциплината „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник Брой 40/19.05.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.05.2017 г.).

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ към катедра „Ловно стопанство“, област на висше образование 4. Природни науки, професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност „Зоология“ по дисциплината „Зоология“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник Брой 34/28.4.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (28.04.2017 г.).

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ ккъм катедра „Парково и ландшафтно проектиране“, област на висше образование 5."Технически науки",професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия"; научна специалност „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“, по дисциплината „Паркова архитектура“, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 26/28.03.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (28.03.2017 г.).

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ ккъм катедра "Дървообработващи машини", област на висше образование 6."Аграрни науки и ветеринарна медицина", професионално направление 6.5. "Горско стопанство"; научна специалност "Технология, механизация и автоматизация на ДМП“, по дисциплината „Вътрешнозаводски транспорт“, специалност "Технология на дървесината и мебелите", със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 26/28.03.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (28.03.2017 г.).

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ към катедра "Производство на мебели", област на висше образование 5."Технически науки",професионално направление 5.13. "Общо инженерство"; научна специалност "Технология, механизация и автоматизация на ДМП“, по дисциплината „Технология на мебелите“, специалност "Инженерен дизайн", със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 26/28.03.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (28.03.2017 г.).

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top