ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“, към катедра „Почвознание“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“, по дисциплината „Горско почвознание“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 47, от 22.05.2020 г. Код на процедурата FOR-A-0520-40.
Публикувано на 11.05.2020 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“, към катедра „Технология и механизация в горското стопанство“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина“, по дисциплината „Технология и механизация на дърводобива“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 47, от 22.05.2020 г. Код на процедурата FOR-A-0520-41.
Публикувано на 11.05.2020 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“, към катедра „Производство на мебели“, в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Технология на тапицирането“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 47, от 22.05.2020 г. Код на процедурата WWI-A-0520-42.
Публикувано на 11.05.2020 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“, към катедра „Производство на мебели“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Технология на мебелите“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 47, от 22.05.2020 г. Код на процедурата WWI-A-0520-43.
Публикувано на 11.05.2020 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Патология (Специална патологична анатомия)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 47, от 22.05.2020 г. Код на процедурата VM-A-0520-44.
Публикувано на 11.05.2020 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните“, по дисциплината „Хирургия (Болести на продуктивните животни, болести на еднокопитните животни, болести на животните за компания)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 47, от 22.05.2020 г. Код на процедурата VM-A-0520-45.
Публикувано на 11.05.2020 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top