ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ ккъм катедра „Парково и ландшафтно проектиране“, област на висше образование 5."Технически науки",професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия"; научна специалност „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“, по дисциплината „Паркова архитектура“, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 26/28.03.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (28.03.2017 г.).

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ ккъм катедра "Дървообработващи машини", област на висше образование 6."Аграрни науки и ветеринарна медицина", професионално направление 6.5. "Горско стопанство"; научна специалност "Технология, механизация и автоматизация на ДМП“, по дисциплината „Вътрешнозаводски транспорт“, специалност "Технология на дървесината и мебелите", със срок за подаване на документи 2 (два) месеца., считано от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 26/28.03.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (28.03.2017 г.).

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ към катедра "Производство на мебели", област на висше образование 5."Технически науки",професионално направление 5.13. "Общо инженерство"; научна специалност "Технология, механизация и автоматизация на ДМП“, по дисциплината „Технология на мебелите“, специалност "Инженерен дизайн", със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 26/28.03.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (28.03.2017 г.).

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top