ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Патология на растенията и химия“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Биохимия“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: ELA – A – 0419 – 09
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Фармакология и фармация“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: VM – A – 0419 – 10
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Анатомия, хистология и физиология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Морфология“, по дисциплината „Цитология и хистология” , със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: VM – A – 0419 – 11
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Пропедевтика на вътрешните болести”, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: VM – A – 0419 – 12
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Вътрешни незаразни болести ”, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: VM – A – 0419 – 13
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Лесовъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите (Специални ползвания в горите)“, по дисциплината „Горски недървесни ресурси“ , със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: FOR – A – 0419 – 14
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Технологии и механизация в горското стопанство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология и механизация на строителното производство“, по дисциплината „Механика и строително дело“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: FOR – A – 0419 – 15
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Лесоустройство“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“, по дисциплината „Геодезия и вертикално планиране“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: FOR – A – 0419 – 16
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент“ към катедра „Дървообработващи машини“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Машинни елементи“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: WWI – A – 0419 – 17
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент“ към катедра „Математика и физика“, област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.5. „Математика“, научна специалност „Математически анализ“, по дисциплината „Висша математика“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: WWI – A – 0419 – 18
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент“ към катедра „Земеделие и хербология“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, научна специалност „Растениевъдство“, по дисциплината „Растениевъдство“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 41/21.05.2019 г. Код на процедурата: AGR – A – 0419 – 19
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.


Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент“ към катедра „Трайни насаждения и градинарство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.3. „Животновъдство“, научна специалност „Специални отрасли (пчели, буби)“, по дисциплината „Пчеларство“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник. Код на процедурата: AGR – A – 0419 – 20
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top