ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ към катедра към катедра „Лесовъдство“, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)“ по дисциплината „Общо лесовъдство“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник Брой 59/21.07.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (21.07.2017 г.).

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ към катедра „Инфекциозна патология, хигиена, технология и контрол на храните от животински произход“, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, по дисциплината „Инфекциозни болести“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник Брой 40/19.05.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.05.2017 г.).

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ към катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Акушерство, гинекология на животните и болести на новородени животни“, по дисциплината „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник Брой 40/19.05.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.05.2017 г.).

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top