ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Производство на мебели“, в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Ергономия и промишлен дизайн“, по дисциплината „Проектиране на жилищен интериор и обзавеждане“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 32 от 03.04.2020 г. Код на процедурата: WWI-AsP-0320-39.
Публикувано на 16.03.2020 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Агрономство“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“ по дисциплината „Овощарство“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 32 от 03.04.2020 г.. Код на процедурата: AGR-AsP-0320-37.
Публикувано на 16.03.2020 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Агрономство“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“ по дисциплината „Зеленчукопроизводство“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 32 от 03.04.2020 г.. Код на процедурата: AGR-AsP-0320-38.
Публикувано на 16.03.2020 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Интериор и дизайн за мебели“, в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Ергономия и промишлен дизайн“ по дисциплината „История, теория и методика на дизайна“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр.101 от 27.12.2019 г. Код на процедурата: WWI-AsP-1119-31
Публикувано на 29.11.2019 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1797).

Back to top