ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“, по дисциплината „Хидрология“, със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца, считан от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“, а именно: брой 101 на ДВ, от 19.12.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.12.2017 г.).

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Патология на растенията и химия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“, по дисциплината „Медицинска химия“, със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца, считан от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“, а именно: брой 101 на ДВ, от 19.12.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.12.2017 г.).

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Парково и ландшафтно строителство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Озеленяване на населените места и ландшафта“, по дисциплината „Ландшафтознание“, със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца, считан от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“, а именно: брой 101 на ДВ, от 19.12.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.12.2017 г.).

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Анатомия, хистология и физиология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Морфология“, по дисциплината „Анатомия на домашните животни“, със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца, считан от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“, а именно: брой 101 на ДВ, от 19.12.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.12.2017 г.).

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Вътрешни незаразни болести“, със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца, считан от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“, а именно: брой 101 на ДВ, от 19.12.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.12.2017 г.).

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра Дендрология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)“, по дисциплината „Физиология на растенията“, със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца, считан от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“, а именно: брой 101 на ДВ, от 19.12.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.12.2017 г.).

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Дендрология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)“, по дисциплината „Ботаника“, със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца, считан от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“, а именно: брой 101 на ДВ, от 19.12.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (19.12.2017 г.).

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност Икономика и управление, по дисциплината „Микроикономика“, по учебен план на специалност „Стопанско управление“, ОКС Бакалавър, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считан от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“, а именно: брой 94 на ДВ, от 24.11.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (24.11.2017 г.).

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top