ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“, към катедра „Парково и ландшафтно проектиране“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Озеленяване на населените места и ландшафта“ по дисциплината „Паркоустрояване на гори и лесопаркове“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в ДВ бр. 33/17.04.2018 г. и Интернет страницата на ЛТУ - 17.04.2018 г.

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“, към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ по дисциплина „Метеорология и климатология“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в ДВ бр. 33/17.04.2018 г. и Интернет страницата на ЛТУ - 17.04.2018 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top