ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“, към катедра „Интериор и дизайн за мебели“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на ДМП“, по дисциплината „Конструиране на мебели“, със срок за подаване на документи – 3 (три) месеца от публикуване на обявата в ДВ Брой 101/19.12.2017 г. и Интернет страницата на ЛТУ - 19.12.2017 г.

Лесотехнически университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“, ккъм катедра „Компютърни системи и информатика“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“, по дисциплината „Бази данни в управлението“, със срок за подаване на документи – 3 (три) месеца от публикуване на обявата в ДВ Брой 101/19.12.2017 г. и Интернет страницата на ЛТУ - 19.12.2017 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top