ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор” към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология”, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните”, по дисциплината „Патология /Специална патологична анатомия/“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародване в Държавен вестник бр. 32 от 03.04.2020 г. Код на процедурата: VM-P-0320-35.
Публикувано на 16.03.2020 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1797).

Back to top