ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за академична длъжност „Професор“ към катедра „Патология на растенията и химия “,област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите по дисциплината „Защита на парковите растения“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца, считано от публикуване на обявата в Държавен вестник бр. 8/24.1.2017 г. и интернет страницата на ЛТУ (24.01.2017 г.).

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top