ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ към катедра „Мениджмънт и алтернативен туризъм“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление“, по дисциплината „Здравен, балнео и СПА туризъм“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник - ДВ бр. 37/ 07.05.2019 г. Код на процедурата: ABM – P – 0419 – 04

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ към катедра „Дървообработващи машини“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Рязане на дървесината и режещи инструменти“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник. Код на процедурата: WWW – P – 0419 – 06

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ към катедра „Дендрология“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“, по дисциплината „Горска генетика и селекция“ със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“- ДВ бр. 37/ 07.05.2019 г. Код на процедурата: FOR – P – 0419 – 07

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ към катедра „Патология на растенията и химия“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“, по дисциплината „Горска фитопатология“, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“- ДВ бр. 37/ 07.05.2019 г. Код на процедурата: ELA – P – 0419 – 08

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1797).

Back to top