ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за академична длъжност „професор” към катедра „Компютърни системи и информатика“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“, по дисциплината „Информационни технологии” със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 101 от 27.12.2019 г. Код на процедурата: ABM-P-1119-27
Публикувано на 29.11.2019 г.

Лесотехническият университет-София, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Математика и физика“, в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13 Общо инженерство, научна специалност „Приложна механика”, по дисциплината „Механика““, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник бр. 101 от 27.12.2019 г. Код на процедурата: WWI-P-1119-28
Публикувано на 29.11.2019 г.

 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1797).

Back to top