ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “асистент” към катедра “Анатомия, хистология и физиология” към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност “Морфология” по дисциплината “Анатомия на домашните животни”, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ – 18.01.2017 г.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “асистент” в катедра „Анатомия, хистология и физиология“ към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. “Ветеринарна медицина”, научна специалностМорфология”, по дисциплината “Цитология и хистология”, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ – 18.01.2017 г.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “асистент” в катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“ към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.4. “Ветеринарна медицина”, научна специалностПатология на животните”, по дисциплината “Вътрешни незаразни болести”,със срок за подаване на документи 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ – 18.01.2017 г.

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за академична длъжност „асистент“ за нуждите на катедра “Ловно стопанство”, в област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, специалност Горско стопанство, по дисциплината „Рибно стопанство“, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ – 06.01.2017 г. Кандидатите да притежават диплома за завършено висше образование с ОКС „магистър“. За информация се обръщайте към катедрата.

ХОНОРУВАН АСИСТЕНТ

Лесотехнически университет – София обявява конкурс за „хоноруван асистент“ за нуждите на катедра "Ловно стопанство“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност “Зоология” по дисциплината „Зоология“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на ЛТУ – 20.12.2016 г. Изисквания към кандидатите: да притежават диплома за висше образование с професионална квалификация „магистър – зоолог“.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1797).

Back to top