ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност “асистент” към катедра „Патология на растенията и химия“ към ФЕЛА, научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност „Биохимия”, по дисциплината „Биохимия”, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на публикуване на Интернет страницата на ЛТУ – 07.04.2017 г. . Кандидатите да притежават диплома за завършено висше образование с ОКС „магистър“ по специалност „Ветеринарна медицина“ и да владеят английски език.

ХОНОРУВАН АСИСТЕНТ

 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1797).

Back to top