ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за академична длъжност „асистент“ към катедра “Почвознание”, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, по дисциплината “Микробиология”, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ 09.08.2019 г. Кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“. Код на процедурата: FOR-a-0719-21

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за академична длъжност „асистент” в катедра „Животновъдни науки“ към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, по дисциплината „Генетика и развъждане на животните“, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ 09.08.2019 г. Код на процедурата:VM-a-0719-22

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“ към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните”, по дисциплината „Хирургия (Болести по продуктивните животни, Болести по еднокопитните животни, Болести по животните за компания)“, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ 09.08.2019 г. Код на процедурата: VM-a-0719-23

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за академична длъжност „асистент” в катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“ към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни”, по дисциплината „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ 09.08.2019 г. Код на процедурата: VM-a-0719-24

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за академична длъжност „асистент” в катедра „Анатомия, хистология и физиология“ към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Морфология”, по дисциплината „Анатомия на домашните животни“, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ 09.08.2019 г. Код на процедурата: VM-a-0719-25

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за академична длъжност „асистент” в катедра „Инфекциозна патология, хигиена, технология и контрол на храните от животински произход“ към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза” по дисциплината „Хигиена, технология и контрол на храните от животински произход“, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ 09.08.2019 г. Код на процедурата: VM-a-0719-26

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top