ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” към катедра „Анатомия, хистология и физиология“ към Факултет Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Физиология на животните и човека”, по дисциплината „Физиология на животните“.
Код на процедурата: VM–a–1219–32. Срок за подаване на документи 1 (един ) месец от датата на публикуване на Интернет страницата на ЛТУ - 06.01.2020 г.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” към катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“ към Факултет Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни”, по дисциплината „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“.
Код на процедурата: VM-a-0120-33. Срок за подаване на документи 1 (един ) месец от датата на публикуване на Интернет страницата на ЛТУ - 15.01.2020 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1797).

Back to top