ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” към катедра "Математика и физика” към ФГП, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност Физика на плазмата и газовия разряд по задължителната дисциплина „Физика”, със срок за подаване на документи 1 (един ) месец от датата на публикуване на Интернет страницата на ЛТУ – 09.01.2018 г.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” към катедра "Инфекциозна патология, хигиена, технология и контрол на храните от животински произход” към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза” по задължителната дисциплина „Хигиена, технология и контрол на храните от животински произход”, със срок за подаване на документи 1 (един ) месец от датата на публикуване на Интернет страницата на ЛТУ – 13.12.2017 г.

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за академична длъжност „асистент“ за нуждите на катедра „Анатомия, хистология и физиология” към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Морфология” по дисциплината „Анатомия на домашните животни”, със срок 1 (един) месец от публикуване на Интернет страницата на ЛТУ – 13.12.2017 г.

ХОНОРУВАН АСИСТЕНТ

 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1797).

Back to top