ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет – София обявява конкурс за академична длъжност „асистент“ за нуждите на катедра “Дендрология”, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство; научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)“, по учебна дисциплина “Ботаника”, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ – 10.08.2018 г. Кандидатите да притежават ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“.

Лесотехнически университет - София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” към катедра „Животновъдни науки“ към ФВМ, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, по дисциплината „Ветеринарномедицинска хигиена и технологии в животновъдството“, със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ – 10.08.2018 г.

Лесотехническият университет - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” към катедра "Производство на мебели” към ФГП, област на виеше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.З „Общо инженерство“, по дисциплината „Технология на тапицирането” изучавана в специалност „Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели), със срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата на ЛТУ – 10.08.2018 г.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност съгласно “Правилник за развитието на академичния състав в Лесотехнически университет”

Справки и документи - Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски"№ 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02/91-907, в. 445.

Документи се приемат всеки работен ден от 8-12 ч. и от 13-16 ч. в общата канцелария на ЛТУ (стая № 6, партер, бул. “Климент Охридски” №10, София, 1756).

Back to top