ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Лесотехнически университет – София, на основание РМС № 236/27.04.2017 г., обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г., по следните докторски програми:

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Форма на обучение
редовна задочна
3 Социални, стопански и правни науки
3.7. Администрация и управление
Икономика и управление (по отрасли) 1 1
Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) 2 1
Приложение на изчислителната техника в икономиката 1 1
4 Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята
Екология и опазване на екосистемите 3
5 Технически науки
5.7. Архитектура, строителсво и геодезия
Фотограметрия и дистанционни методи 1
5.13. Общо инженерство
Дървесинознание и дървесни материали 1
Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост 1 1
Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина 1
Машини и съоръжения в горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост 1 1
6 Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.1. Растениевъдство
Селекция и семепроизводство на културните растения 1 1
Лозарство 1
Зеленчукопроизводство 1
6.3. Животновъдство
Генетика 1
6.4. Ветеринарна медицина
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните 1
6.5. Горско стопанство
Лесовъдство (вкл. Дендрология) 1 2
Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите 2
Горски култури, селекция и семепроизводство 1

Срок за подаване на документи – 3 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник Брой 54 от 05.07.2017 г.

Кандидатите подават следните документи:

 1.  Заявление (по образец). Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от тук.
 2. Автобиография с актуална снимка.
 3. Нотариално заварени копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър “(за дипломи, издадени от ЛТУ не се изисква нотариална заверка);
 4. Удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище).
 5. Списък на публикациите и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Удостоверение от психодиспансер.
 8. Свидетелство за съдимост.
 9. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (30 лв. за изпит по специалност и 20 лв. за чужд език).

Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски № 10. Телефон за информация – 02 868 86 32.

Back to top