ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет – София, на основание РМС № 341/21.05.2018 г., преобявява:

  • 1 редовна докторантура по научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“, професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник (обн. в ДВ, брой 12/08.02.2019 г.).

1. Заявление (по образец). Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от тук.
2. Автобиография с актуална снимка.
3. Нотариално заварени копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение( или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за дипломи, издадени от ЛТУ не се изисква нотариална заверка).
4. Допустими са и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област.
5. Удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище).
6. Списък на публикациите (ако има такива).
7. Медицинско свидетелство.
8. Удостоверение от психодиспансер.
9. Свидетелство за съдимост.
10. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (60 лв.).
11. Два самоадресирани плика.

Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, ректорат на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10. Телефон за информация и справки – 02 91 907, вътр. 445 и 414.

Back to top