ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет – София, на основание PMC № 241 от 25.04.2019 г. обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019/2020 г. по следните докторски програми:

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми Форма на обучение
редовна задочна
3. Социални, стопански и правни науки    
3.7. Администрация и управ­ление    
  Икономика и управление (по отрасли) 1 1
  Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) 1 1
  Приложение на изчислителната техника в икономиката 1 1
5. Технически науки    
5.13. Общо инженерство    
  Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост 1 1
  Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина 1  
  Машини и съоръжения в горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост 2 1
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина    
6.1. Растениевъдство    
  Мелиорации 1  
  Почвознание 1  
6.2. Растителна защита    
  Растителна защита 1 2
6.4. Ветеринарна медицина    
  Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните 1  
6.5. Горско стопанство    
  Лесовъдство (вкл. Дендрология) 2 1
  Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите 1  
  Горски култури, селекция и семепроизводство 1  
  Озеленяване на населените места и ландшафта 1  
  Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов 1  

Срок за подаване на документи – 3 (три) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник (обн. в ДВ, брой 52/02.07.2019 г.).

1. Заявление (по образец). Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от тук.
2. Автобиография с актуална снимка.
3. Нотариално заварени копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение( или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за дипломи, издадени от ЛТУ не се изисква нотариална заверка).
4. Допустими са и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област.
5. Удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище).
6. Списък на публикациите (ако има такива).
7. Медицинско свидетелство.
8. Удостоверение от психодиспансер.
9. Свидетелство за съдимост.
10. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (60 лв.).
11. Два самоадресирани плика.

Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, ректорат на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10. Телефон за информация и справки – 02 91 907, вътр. 445 и 414.

Back to top