ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет развива своята Система за управление на качеството в съответствие с изискването на чл. 6, ал. 4 от Закона висшето образование (ЗВО).

През 2014 г. ЛТУ разработи Проект BG051PO001-3.1.08-0033 „Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет”, осъществен с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който позволи в Университета да бъде внедрена Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, включваща Система за управление на качеството (СУК) и Система за управление на информационната сигурност (СУСИ), сертифицирана по международните стандартите ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005. Разработването и внедряването на подобна система, сертифицирана по международно признатите стандарти, позволява на ЛТУ да се придържа стриктно към изпълнението на принципите заложени в стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG), както по отношение на вътрешното осигуряване на качеството, така и по отношение на външното осигуряване. Изпълнението на изискванията на стандартите ISO, предвижда проверка на обхвата и правилното функциониране на Системата от външна независима организация. Системата е внедрена със Заповед №440/22.07.2014 г. и е сертифицирана за периода от 26.09.2014 до 17.09.2017 г.

Лесотехническият университет поддържа системи за управление на качеството по ISO 9001:2008 и в учебно-опитните горски стопанства: УОГС „Г. Ст. Аврамов“ с. Юндола – от 2009 г. и УОГС „Петрохан“ с. Бързия – от 2012 г.

Със Заповед 117/11.03.2016 г. се преминава към поддържането на Система за управление на качеството (СУК) по Стандарта ISO 9001:2008. Системата е одитирана от сертифициращата организация „AQ Cert”, като е издаден сертификат с валидност за периода от 22.11.2016 до 15.09.2018 г., като обхватът включва дейностите на структурните звена на ЛТУ в гр. София.

Ръководството на Лесотехническия университет в лицето на проф. д.н. Иван Илиев – Ректор на ЛТУ, официално поема ангажимента да поддържа устойчиво и усъвършенства непрекъснато Система за управление на качеството (СУК), изградена на основата на международния стандарт ISO 9001:2008, с което да осигури изпълнението на своята мисия и стратегически цели за предоставянето на качествено обучение за образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор, както и квалификация и преквалификация на кадри, в съответствие с традициите на българското висше образование, световния опит и съвременните образователни тенденции. Последната актуализирана версия на Политиката за управление на ЛТУ, е декларирана на 04.06.2018 г. Тя е съобразена със стратегията за развитие на ЛТУ и се провежда чрез приетата от Академичния съвет (АС) Мандатна програма на Ръководството.

Със Заповед № 221/13.04.2018 г. поддържаната досегашна СУК на ЛТУ преминава към изискванията на стандарт ISO 9001:2015, като преходът включва обединяване с двете УОГС. С решения на АС от 30.05.2018 г. в структурата на ЛТУ се включва Център по управление на качеството (ЦУК) и се приема Правилник за дейността на ЦУК, съгласно който се формират съвети за управление на качеството в ЛТУ и в двете УОГС. Съответно обхватът на СУК в ЛТУ се разширява и включва следните дейности:

„Управление на процесите на обучение на студенти за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и образователната и научна степен „доктор“ по акредитираните професионални направления и научни специалности в Лесотехническия университет. Управление на процесите на обучение, квалификация и преквалификация на кадри за горското, ловното и селското стопанство, горската промишленост, инженерния дизайн, екологията, ландшафтната архитектура, ветеринарната медицина, стопанското управление и алтернативния туризъм. Управление на процесите на присъщите за Лесотехническия университет научноизследователска, проектантска, внедрителска и експертна дейност, включително за инвентаризация на горски територии и изработване на горскостопански планове и планове за ловностопански дейности и дейности по опазване от пожари.. Управление на гори и горски територии. Административни дейности и услуги, свързани с горите и горските територии. Осъществяване на опитна и научноизследователска работа и практическо обучение на студенти и курсисти по присъщите на ЛТУ професионални направления. Организация и провеждане на дърводобив, лесокултурна, ловностопанска, растениевъдна и туристическа дейност“. Със Заповед № 359/04.06.2018 г. на Ректора на ЛТУ за Ръководител на ЦУК е определена доц. д-р Красимира Светославова Станева. В резултат на успешния надзорен одит по Стандарта ISO 9001:2015 от сертифициращата организация „AQ Cert”, на 29.06.2018 г. е издаден сертификат с разширения обхват.

След успешно проведен втори надзорен одит, на 19.06.2019 г. Комитетът по решенията на AQ Cert постанови положително становище за поддържане на сертификацията на Лесотехническия университет и издаде Анекс, с който валидността на сертификат № 534-2153-K/21.09.2018 се потвърждава и удължава до: 20.09.2020 г.

Осъществяването на прегледите за постигането на целите по качеството на обучение и на академичния състав на равнище Университет и неговите звена, се извършва на периодичен принцип, като вътрешните одити се провеждат минимум 1 път годишно. Контролните одити от външна сертифицираща организация се провеждат с аналогична регулярност. Отношението на броя на планираните и извършените одити е 1:1.

Връзки към основни документи

Формуляри за основни документи за обучение

Back to top