ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

През 2014 година Лесотехническият университет, разработи Проект BG051PO001-3.1.08-0033 „Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет”, осъществен с финансова подкрепа в размер на 430 472, 62 лева по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който позволи в Университета да бъде изградена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, включваща Система за управление на качеството (СУК) и Система за управление на информационната сигурност (СУСИ), сертифицирана по международните стандартите ISO9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005.
Разработването и внедряването на подобна система, сертифицирана по международно признатите стандарти за управление на качеството и информационната сигурност, позволява на Лесотехническия университет да се придържа стриктно към изпълнението на принципите заложени в Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG), както по отношение на вътрешното осигуряване на качеството, така и по отношение на външното осигуряване. В допълнение, изпълнението на изискванията на стандартите ISO, предвижда проверка на обхвата и правилното функциониране на системата от външна независима от Университета организация, което позволява да се изпълнят изискванията на Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG) в частта за използването на външни агенции за осигуряване на качеството.
Системата е внедрена със Заповед №440/22.07.2014 г., като позволи сертифицирането на Университета по посочените стандарти от утвърдена международна сертифицираща организация за периода от 26.09.2014 до 17.09.2017 година. Системата за управление на качеството успешно беше одитирана за трети път, като сертификатът е валиден за периода от 22.11.2016 до 15.09.2018 година, като сертификатът е издаден по изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:
„Управление на процесите на обучение на студенти за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и образователната и научна степен „доктор“ по акредитираните професионални направления и научни специалности в Лесотехническия университет. Управление на процесите на обучение, квалификация и преквалификация на кадри за горското, ловното и селското стопанство, горската промишленост, инженерния дизайн, екологията, ландшафтната архитектура, ветеринарната медицина, стопанското управление и алтернативния туризъм. Управление на процесите на присъщите за Лесотехническия университет научноизследователска, проектантска, внедрителска и експертна дейност.”
Ръководството на Лесотехническия университет в лицето на проф. д-р Иван Илиев - Ректор на Лесотехническия университет, официално поема ангажимента да поддържа устойчиво и усъвършенства непрекъснато Система за управление на качеството (СУК), изградена на основата на международния стандарт ISO 9001:2008, с което да осигури изпълнението на своята мисия и стратегически цели за предоставянето на качествено обучение за образователно-квалификационните степени магистър, бакалавър и доктор, както и квалификация и преквалификация на кадри, в съответствие с традициите на българското висше образование, световния опит и съвременните образователни тенденции. Последната актуализирана версия на Политиката за управление на ЛТУ, е декларирана на 10.03.2016 година (Приложение 1.5) и е съобразена с кореспондиращата осъвременената версия на програмата за изпълнение на стратегията за развитие на ЛТУ (Приложение 1.6).
Осъществяването на прегледите на постигането на целите по качеството на обучение и на академичния състав на равнище Университет и основните му звена, се извършва на периодичен принцип, като вътрешните одити се провеждат минимум 1 път годишно, както и контролните одити от външна международно призната сертифицираща организация, при които се наблюдава аналогична регулярност. Отношението на броя на планираните и извършените одити е 1:1.

Връзки към основни документи

Формуляри за основни документи за обучение

Back to top