ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Прием на студенти и докторанти

Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

 • Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование се издава, след като са изпълнени всички задължения по учебния план на съответната специалност.
  Издаване на диплома за образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“
 • Дипломата за образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се издава след успешна защита на дисертационен труд.

Издаване на европейско дипломно приложение

 • Европейско дипломно приложение (ЕДП) се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.
 • Заявление за издаване на ЕДП можете да изтеглите ТУК

Издаване на академична справка

 • Академичната справка отразява резултатите от обучението на студента на всеки негов етап.
 • Заявление за издаване на академична справка можете да изтеглите ТУК

Издаване на уверение

 • Уверението се изготвя при поискване от обучаемото лице за удостоверяване на студентско положение пред различни институции. Необходимо е студентът да закупи бланка за уверение.

Други образователни услуги, свързани с учебния процес

Образователна услуга Такса Правно основание Необходими документи
1. Разрешение за явяване на изпит извън редовната и поправителната сесия (за повишаване на оценката по учебна дисциплина, явяване на допълнителна сесия, явяване на условен изпит).

25 лв.

(за всяко допълнително явяване)

Закон за висшето образование – чл. 90, ал. 3, т. 4 „д“;

Решение на АС на ЛТУ – Протокол № 15/29.03.2017 г.

За явяване на изпит за повишаване на оценка – Заявление до декана на съответния факултет
2. Разрешение за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа на студенти, които не са се дипломирали на редовната сесия и първата поправителна сесия по учебен план.

75 лв.

(за всяко допълнително явяване)

Заявление до декана на съответния факултет
3. Издаване на дубликат на изгубена или унищожена студентска книжка. 15 лв. Заявление до Ректора на ЛТУ и обява за невалидност в ежедневник
4. Разрешение за преместване от една в друга специалност или форма на обучение. 30 лв. Заявление до Ректора на ЛТУ
5. Издаване на академична справка, която да послужи извън ЛТУ.* 30 лв. Заявление до Ректора на ЛТУ

Забележка: * – не заплащат за издаване на академична справка: лица, които са кръгли сираци; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; лица, отглеждани до пълнолетието си в социални институции; лица, на които все още не е издадена дипломата за завършена степен на висше образование.

Образователни услуги за лица, които не са обучаеми в ЛТУ

Образователна услуга Такса Правно основание Необходими документи
1. Издаване на служебна бележка за резултатите от кандидатстудентски конкурс. 20 лв.

Закон за висшето образование – чл. 90, ал. 3, т. 4 „г“;

Решение на АС на ЛТУ – Протокол № 15/29.03.2017 г.

Заявление до Ректора на ЛТУ
2. Издаване на уверение, служебна бележка или удостоверение. 50 лв.
3. Издаване на академична справка. 80 лв.
4. Издаване на диплома –дубликат за завършена степен на висше образование. 150 лв.
5. Признаване на висше образование или периоди на обучение, придобити в други български висши училища. 60 лв.
6. Признаване на висше образование или периоди на обучение, придобити в чуждестранни висши училища. 460 лв.

Услуги, предоставяни от Центъра за продължаващо обучение

Образователна услуга Такса Правно основание Необходими документи
1. Издаване на свидетелство за професионална квалификация. - Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1; Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 3 Заявление до Ректора на ЛТУ в свободен текст
2. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация. -
3. Издаване на уверение или служебна бележка. 5 лв.

Закон за висшето образование – чл. 90, ал. 3, т. 4 „д“;

Решение на АС на ЛТУ – Протокол № 15/29.03.2017 г.

4. Разрешение за явяване на изпит извън редовната и поправителната сесия, определения график или срок в индивидуалния учебен план. 25 лв.
5. Разрешение за провеждане на Педагогическа практика и явяване на държавен изпит по Педагогическа практика след поправителната сесия за курса/специализацията/випуска. 60 лв.
6. Разрешение за явяване на държавен изпит след поправителната сесия или извън определения график или срок в индивидуалния учебен план за курса/специализацията/випуска. 60 лв.
7. Издаване на дубликат на академична справка. 30 лв.
8. Издаване на дубликат на удостоверение за професионална квалификация. 50 лв
9. Издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация. 80 лв

Back to top