ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

УОГС "Петрохан", с. Бързия е със 120-годишна история. Неговият особен статут, като база за учебно-опитна и научноизследователска дейност е от 1928 г. Буковите насаждения в стопанството са от най-добрите в Европа. Те са уникални по своята продуктивност и многофункционално предназначение. Поколения лесовъди и научни работници са отдали труда и уменията си на Бързийската гора. На тях се дължи високият авторитет на стопанството в региона и страната.
УОГС "Петрохан" носи името си от едноименния проход. Разположено е върху североизточните склонове на Западна Стара планина. Общата му площ е 7192 ha.
Релефът на стопанството е типично планински, стръмен, с дълбоко врязани речни долини и стръмни второстепенни била. Най-ниската точка в района на стопанството е с надморска височина 350 m, а най-високата ­ 1900 m.
Голяма част от горската площ ­ 88,5% попада в средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (600­1800 m), като разпределението и по подпояси е следното:
· нископланински подпояс (600­1000 m н. в.) ­ 37,7%
· среднопланински подпояс (1001­1500 m н. в.) ­ 44,7%
· горнопланински подпояс (1501­1800 m н. в.) ­ 6,1%
Останалата част от дъвопроизводителната площ попада в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори ­ 11,5%.
Половината от площта на стопанството е със стръмен наклон (48,9%), следват наклонените (28,9%) и много стръмните терени (13,9%). Полегатите и равни терени са с малък дял, съответно 7,5% и 0,8%.
Хидроложката мрежа в района на стопанството е гъста, с постоянен дебит през цялата година.
УОГС "Петрохан" попада в Севернобългарската климатична област с умерено-континентален климат. В нископланинската част той се характеризира с продължителност на вегетационния период 5,5­6 месеца, средна годишна температура 8­9° С и средногодишно количество на валежите между 600­750 mm. В среднопланинската част вегетационният период е 4­5 месеца, температурата ­ 5,5­7° С, а валежите от 850 до 1000 mm.
Основен дървесен вид е букът на кафяви горски почви - тъмна и преходна. Той заема 81,7 % от залесената площ на стопанството. След него се нареждат белият бор ­ 5,8 %, обикновеният смърч ­ 4,0 %, обикновеният габър ­ 3,7 %, други широколистни ­ 2,0 %.
Висок е делът на защитните и охранни гори ­ 74,4 %. Те са обособени във вододайна зона. Върху площ от 4,5 % е формирано изборно стопанство.
Петроханската гора е една от най-рано измерените и устроените гори у нас. Нейното стопанисване започва с устройването й, станало за пръв път през 1893 г.
Лесничеят Ст. Панайотов извършил първото устройство, като е разделил гората на два дяла ­ петрохански и клисурски ­ и за всеки от тях е определил годишно ползване на дървесина. Съставеният стопански план обаче е нарушаван често и фактически сечта се е осъществявала близо до примитивните дървообработващи заведения.
За втори път гората е измерена през 1919/1920 г., въз основа на което е съставен нов стопански план.
През лятото на 1931/1932 г. петроханската гора отново е таксирана под ръководството на инспектора по горите Ст. Дарлев, но планът за стопанисването й станал готов едва през 1936 г. В него вече се отчитат изискванията за устройство на гората като учебно и опитно горско стопанство. За съжаление при съставянето му не е проследено влиянието на предвидените в предшестващия план мероприятия, тъй като през 1930 г. е изгоряла напълно архивата на лесничейството.

През следващите години стопанството е устройвано още 6 пъти ­ през 1943, 1954, 1965, 1973, 1984 и 1995 г.
 

Средните таксационни показатели за УОГС "Петрохан" са следните:
1. Обща площ 7192,3 ha
2. Залесена площ 6669,0 ha
3. Средна възраст 97 год.
4. Среден бонитет II (2,2)
5. Средна пълнота 0,73
6. Общ запас (с клони) 1989 695 куб. м
7. Запас на 1 ha (с клони) 298 куб. м
8. Общ годишен прираст (с клони) 24271 куб. м
9. Прираст на 1 ha (с клони) 3,64 куб. м

Размерът на общото ползване е 199250 куб. м, от който 69 % е от главни сечи, 28,4 % от отгледни сечи.
Общата площ на насажденията, предвидени за отгледни сечи е 1743 ha.
Основното предназначение на стопанството е в него да се провежда практическото обучение на студентите от ЛТУ. То разполага с богата и обновена материална база ­ учебно общежитие, показни обекти, учебен дендрариум, подходяща техника за осъществяване на основните лесовъдски мероприятия.
В стопанството се развива и значителна научноизследователска дейност. Голям принос при нейното реализиране имат: проф. Вл. Власев, проф. Б. Богданов, доц. Г. Костов, доц. Н. Игнатова, доц. И. Василев, доц. М. Милев, гл.ас. Кр. Петкова, доц. Н. Нинов. Създадени са географски култури от черен бор, зелена дугласка. Изграден е хидроложки стационар в м. "Гаванешница", а също и аклиматизационна станция за елен лопатар. В стопанството се извършват научни изследвания по възобновяването на бука, създаването на двуетажни насаждения.
В УОГС "Петрохан" активно се работи и по Българо-Швейцарски проект за многофункционално и устойчиво стопанисване на буковите гори.
Предвиденото ползване по ЛП се изпълнява. Отглеждането на младите насаждения се извършва съгласно лесовъдските изисквания. При провеждане на главните сечи се използват подходящи технологии и съвременна техника. Условията за осъществяването на ловно-стопанската дейност непрекъснато се подобряват. Изградени са ловни заслони, чакала, хранилки, солища, рибни прагове, стоянки за лов. Всичко това е предпоставка за опазване и увеличаване на дивеча, а също и за успешен ловен туризъм.
Приетата нова нормативна уредба за горите не трябва да бъде пречка за запазване статута на стопанството като учебно-опитно. Навлизайки в новото хилядолетие УОГС "Петрохан" трябва да запази добрите традиции и още по-многостранно да бъде в услуга на учебния и научен процес в подготовката на специалистите, работещи в горите.

Карта на дендрариума в Бързия

Dendrarium Barzia 1

Към интернет страницата на УОГС "Петрохан" - Бързия

КОНТАКТИ 
Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Телефон
инж. Калин Еленков Николов Директор УОГС Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 09523/26 26
0887 790 032
факс 09523/26 33
инж. Михаил Костодинов Алексов зам. директор Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  0887 789 423 
Сашка Димитрова Данова гл. счетоводител Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

09523/26 19
0887 783 097

Ивайло Добрев Каменов управител студ. база Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0887 414262
09523/26 62

Back to top