ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Дистанционно обучение в Лесотехнически университет - История
В България нормативната уредба на дистанционното обучение се създава с приемането на „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища“ (ДВ 99/09.11.2004, приета с Постановление № 292 на Министерския съвет от 02.11.2004). С нея се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища на Република България. Наредбата регламентира и редица задължителни изисквания към ДО във ВУ. Провеждането на дистанционната форма на обучение в българските ВУ се провежда след акредитация в Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА) по критерии, показатели и процедура, които са част от общия регламент за програмна акредитация на професионално направление или регулирана специалност.

Материално-техническа база и информационна инфраструктура за дистанционно обучение в ЛТУ.
Основна роля при изграждането на материално-техническата база на ДО в ЛТУ има университетската компютърна мрежа. Учебните корпуси и учебно-опитните бази на Лесотехническия университет, имащи отношение към обучението и практиката на студентите и докторантите, притежават изградени стационарни компютърни мрежи, свързани с Интернет /учебни зали (лекционни и семинарни), лаборатории, кабинети на преподаватели и администрацията, намиращи се в: централна сграда А, учебно- лабораторен комплекс, корпус Д, базата на УОГС „Г. Аврамов“ с. Юндола, базата на УОГС „Петрохан“ с. Бързия, спортен комплекс “Бонсист”, учебна база „Враждебна”/.

В централната сграда на университета и в учебно-лабораторния комплекс, локалната компютърна мрежа е изградена през 1995 година, като до сега е правена подмяна на опорното оборудване, в съответствие с нуждата от нови потребители и услуги в мрежата. През 2006 година е изградена нова компютърна мрежа в корпус Д,. Изградени са мрежови сегменти в базите в Юндола, Бързия и спортния комплекс, а през 2011 година е направено и свързване в Интернет и на Учебно-опитна база „Враждебна”.

Осигуряването на достъпа до електронните ресурси и услуги за обучение в рамките на локалната компютърна мрежа на ЛТУ, както и достъпа до тези в Интернет е възможно, благодарение на изградените оптични мрежи между основните сгради на университета, както и връзката към доставчика на Интернет-услуги. Изградена е и функционира гигабитова оптична връзка между сградите на ЛТУ, която предоставя възможности за използване и развитие на предлаганите услуги и особено за нуждите на дистанционното и електронното обучение.

В техническо отношение за осигуряване на предоставяните услуги се поддържат десет сървъра с различно предназначение, функциониращи под различни операционни системи. Осигуряването на обучението, научно-преподавателската и управленска дейности на университета, е свързано предимно с поддръжката и осигуряването на достъпа до мрежови услуги. Понастоящем се поддържат скорости от 100Mbps към българското Интернет пространство и 50Mbps към чуждестранни сайтове.

Университетът разполага със собствен домейн ltu.bg, както и с 10 web-сървъра, на които са разположени учебни и информационни ресурси, достъпни през Интернет и локалната стационарна и безжична мрежа. Това включва: централния сайт на университета, системите за електронно обучение базирани на Moodle и eLSe, /понастоящем и платформата за електронно обучение Blackboard/, електронните каталози на библиотеката, сайтовете на списания издавани от университета, провеждани конференции и програми за обмен на преподаватели и студенти. Университетът разполага и със собствен пощенски сървър.

В лабораториите на Университетския компютърния център, както и в специализираните зали и лаборатории, в които се провежда учебния процес е осигурен свободен достъп за ползване на информационни ресурси и лицензиран софтуер, предоставен за ползване на университета по линия на различни дарения, спогодби или закупен със собствени средства.

Прилагането на информационните технологии /ИТ/ за управление на качеството на висшето образование включва обособяването на общи подходи, а именно: организация на учебния процес, учебно съдържание, методи на преподаване, самостоятелна работа на студентите и докторантите, контрол и оценка на знанията.

В резултат на направени научно-методични и научно-приложни проучвания в ЛТУ през 2005г. бе инсталирана, конфигурирана и тествана цялостна система за електронно обучение, базирана на пакета Moodle, представляващ едновременно среда и подход за обучение. На практика подобни системи представляват набор от web приложения, предназначени за управление на учебно съдържание, при което най-важното е не просто предоставяне на учебно съдържание, а обмяна на идеи и включване на обучаемите в конструирането на знания.

Един web базиран курс за обучение в зависимост от предназначението си съдържа основни елементи от образователни електронни ресурси: програмно-методични /учебни планове и програми/, учебно-методични /указания, ръководства, включващи материали свързани с методиката на преподаване на съответната дисциплина/, обучаващи / мултимедиен учебник, мултимедийна лекция, електронен текстов учебник, електронно учебно пособие, лекционен електронен курс и др./, спомагателни /лабораторен практикум, терминологичен речник и др./, контролиращи /разнообразен набор от реализации на тестови материали/.

От 2009 година е внедрена и получената като дарение от МОН система за електронно обучение eLSe, разработка на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

За поддържане и развиване на съвременни методи в обучението се планират и организират методични семинари и обучение в рамките на Университета, факултетите и катедрите. За целта бе подготвено методично ръководство (Методика, технология и средства за изграждане на електронен курс - Система за оценка на електронни материали за целите на дистанционното обучение в ЛТУ, 2009), което да подпомогне преподавателите, участващи в ДО.

През 2009 г., с финансиране по инфраструктурен проект на ЛТУ бе създадена Лаборатория за нови образователни технологии (НИТО), която отговаря на значителното нарастване на потребността от нови компютърни информационни ресурси и технологии за нуждите на електронното осигуряване на учебната и научноизследователската дейност.

Натрупан опит и добри практики при използване на системи за електронно обучение в Лесотехнически университет.

Лабораторията за нови образователни технологии се изгради като специализирано научно-изследователско звено в структурата на Лесотехнически университет, София (ЛТУ) под научно-методическото ръководство на Катедра “Компютърни системи и информатика” (КСИ), с цел научно-изследователска, развойна и внедрителска дейност за разработване, приложение и развитие на комплексни научни и образователни иновации в областта на многофункционалното използване на горските ресурси, в устойчивото развитие на екологията и ландшафтната архитектура, земеделието, растителната защита, ветеринарната медицина, стопанското управление и алтернативния туризъм. Ще изпълнява задачи по проучване, разработване и трансфер на технологиии за виртуално обучение и виртуално моделиране в научните експерименти в целеви интердисциплинарни научни области.

В Лесотехнически университет бе реализиран проект за „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет”, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ - /2013г. - 2015г./

Целите на проекта:

 • усъвършенстване и подобряване на съществуващата организация и структура на дистанционно обучение в ЛТУ
 • Изграждане, инсталиране и интегриране на цялостна електронна инфраструктура, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на съвременно дистанционно обучение;
 • повишаване на квалификацията на преподавателите, административния и технически персонал;
 • обмен на опит и добри практики с представители на бизнеса;
 • апробиране и проверка на функционалността и обхвата на платформата за електронно обучение;
 • качеството на разработените електронни ресурси и дейности и възможността за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение.

В процеса на изпълнение на проекта бе закупена е-платформата Blackboard Learn™. В рамките на проекта е извършено структуриране, организация и създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти и виртуални библиотеки в е-платформата Blackboard Learn™, адаптирано за нуждите на ЛТУ. Създадено бе и електронно хранилище с е-книги за нуждите на образователния процес в ЛТУ.

Проектът споделя добри световни и европейски практики като прилага една от водещите платформи за електронно обучение. Blackboard Learn™ се използва от около 100% от университетите в Холандия, 70% от тези във Великобритания и 70% от тези в САЩ.

В изпълнение на дейност 1 по проекта, от 3-ма ключови експерти, а именно: Експерт по „Европейски практики в дистанционното обучение” проф. д-р Иван Палигоров; Експерт по „Развитие на човешките ресурси“ проф. дин Елизабета Вачкова; Експерт по „ИТК в дистанционното обучение” доц. д-р Владислав Тодоров бе разработена експертна оценка, както и извършено актуализиране на действащата в ЛТУ нормативна уредба регламентираща дистанционното обучение.

В изпълнение на дейността е подготвен Правилник за организиране и провеждане на дистанционно обучение в Лесотехническия университет и съпътстваща документация към него. Правилника е обсъден и приет на заседание на Академичния съвет на ЛТУ проведено на 15.01.2014 г. Вътрешните правила за организация на обучението в дистанционна форма в ЛТУ и Правилника за Устройство и функции на Методическия съвет на ЦДО в ЛТУ са обсъдени и приети на заседание на Академичния съвет на ЛТУ проведено на 17.12.2014 г.

Правилник за организиране и провеждане на дистанционно обучение в Лесотехническия университет.

Списък на съпътстваща Правилника за организиране и провеждане на дистанционно обучение в ЛТУ документация:
1. Вътрешни правила за организация на обучението в дистанционна форма в ЛТУ
2. Устройство и функции на Методическия съвет на Центъра за дистанционно обучение в ЛТУ
3. Документи, публикувани в уеб страницата на ЛТУ, регламентиращи и представящи дистанционната форма на обучение в ЛТУ
4. Инструменти

a) Модел за оценяване на резултатите от ДО
b) Форма за самооценка на готовността на преподавател за извеждане на дисциплина в ДО
c) Форма за отчет на работата на преподавател
d) Стандартни документи за разработена дисциплина от преподавател в ДО
e) Препоръчителни рубрики за разработване на електронно съдържание по дисциплина (модул)
f) Анкета за проучване на мнението на студентите за качество на обучението по модул
g) Анкета за качеството на учебните ресурси
h) Форма за оценяване на дипломна работа

Разработените материали са публикувани в платформата за е-обучение Blackboard.

Работата на Центъра за дистанционно обучение се осигурява от администраторите:

 • доц. д-р Марина Младенова - поддръжка на интернет услугите в ЛТУ и администриране на платформата за електронно обучение към Центъра за дистанционно обучение в ЛТУ - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • доц. д-р Галин Милчев - администриране на платформата за електронно обучение към Центъра за дистанционно обучение в ЛТУ - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Back to top