ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Бизнес инкубатора в УОГС “Г.Ст. Аврамов”, Юндола

Покана

Отчет

Презентация

Снимки


Финансовият лизинг – възможност за финансиране на бизнес в горското стопанство

Поради редица причини развиващи бизнес в горското стопанство много трудно получават финансиране за дейността си. Още по-труден е достъпът до заемни средства за стартиращите собствен бизнес в горското стопанство поради липсата на възможности за обезпечаване на кредитите, не погасени данъчни и други задължения към държавата и общините, не внесени вноски за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и други задължения, трудности при попълване на изискуемите документи, недостигащата информация за различните възможности и форми на финансиране съществуващи у нас и други най-вече субективни причини.

Възможността за финансиране на закупуването на техника за бизнес в горското стопанство на лизинг е сега навлизащ, динамичен и достатъчно гъвкав инструмент за съвременните икономически условия у нас.

Лизингът като нетрадиционна форма на финансиране е сравнително нов за България. Смята се, че той е бил известен още преди хиляди години, през ХХ-ти век е бил използуван от американската телефонна компания “Бел”, но “бумът” си преживява през последните 40 – 50 години. Първата самостоятелна лизингова компания е създадена в САЩ през 1952г. Днес лизингът се ...

Погасителен план на финансов лизинг за закупуване на механизация за дърводобив

(Изтегли pdf)

Адреси на Агробизнес центровете

(Изтегли pdf)

Възможности за кредитиране на горското стопанство чрез Гаранционен Фонд за Микрокредитиране

Гаранционният фонд за микрокредитиране е създаден със средства от държавния бюджет, без срок, с национален обхват и първоначален размер от 20 милиона лева. При необходимост този фонд може да бъде попълван с нови средства.

Основната задача поставена пред фонда е облекчаване на достъпа до кредитен ресурс за развитие на собствен бизнес от хора в неравностойно положение, включително инвалиди, за стабилизиране, финансово укрепване и разширяване на действащи и новоучредени малки предприятия включително в областта на горското стопанство и земеделски стопанства и земеделски производители в планински и ...

Идеен бизнес план за създаване на обект за спортен риболов на шаран с кредит от Гаранционния Фонд за Микрокредитиране

Бизнес планът е разработен по методиката на Световната банка с конкретно изчисляване на всички разходи и приходи по месеци за целия период. Въз основа на това се разработва “Бюджет на фирмата” по месеци и по години в табличен вид и се формират месечните и годишните парични потоци. Те се дисконтират със съответния дисконтираш коефициент и се изчислява показателя “Сегашна нетна стойност” /NPV/. След това се разработва “Финансовият бюджет на фирмата” с погасителен план по месеци и по години.

Използувайки този подход за разработване на бизнес план може лесно да се попълват всички предлагани ...

Необходими документи за кандидатстване на физически лица, които не са търговци

(Изтегли pdf)

Необходими документи за кандидатстване за търговци (еднолични търговци, търговски дружества и кооперации)

(Изтегли pdf)

Възможности за финансиране на екологично земеделско производство в полупланински райони от Държавен фонд “Земеделие”

(Изтегли pdf)

Държавен фонд “Земеделие” е подчинил своята дейност на целите на държавната политика за финансово подпомагане на земеделските производители и на приоритетите по присъединяването ни към Европейския съюз.

Фондът предлага разнообразни възможности за финансиране на аграрния сектор. Кредитната политика на фонда включва отпускане на краткосрочни субсидии и кредити за производство на основна растениевъдна продукция – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, картофи и др. и отглеждането на продуктивни селскостопански животни и ...

Идеен бизнес план за създаване на насаждения за екологично производство по 10 декара на жълт кантарион, лавандула и мента и пчелин от 70 пчелни семейства с кредит от ДФ "Земеделие"

(Изтегли pdf)

У нас все повече се налага необходимостта от разработването на специални разчети за бъдещото развитие на конкретната земеделска дейност. Такива разработки се обединяват под общото наименование бизнес план По същество бизнес планът представлява изходна разработка за започващ или развиващ се бизнес, включващ в себе си съображения и разчети за целите, продуктите, услугите, технологиите, техническите средства, пазарите, стратегията и преди всичко основните финансови резултати и очаквания за планирания период.

При разработването на всеки бизнес план трябва да се подходи сериозно, задълбочено и с убеждението, че това е цялостен проект, в които техническите, технологическите и пазарните условия се анализират и ...

Бюджет на екологичната ферма

(Изтегли pdf )

Финансов бюджет на екологичната ферма

(Изтегли pdf)

(Изтегли pdf)

(Изтегли pdf)

(Изтегли pdf)

Изследвания на нагласите за бъдеща професионална реализация през 2011 година

Изследването е проведено сред студентите на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и акцентира върху нагласите за бъдеща реализация на студентите първокурсници и абсолвентите през 2011 година, както и оценка на влиянието на изучаваните икономически дисциплини върху развитието на предприемачески умения.
Анкета абсолвенти - резултати pdf
Анкета първокурсници - резултати pdf

 

Изследвания на нагласите за бъдеща професионална реализация през 2011 година

Изследването е проведено сред студентите на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и акцентира върху нагласите за бъдеща реализация на студентите първокурсници и абсолвентите през 2011 година, както и оценка на влиянието на изучаваните икономически дисциплини върху развитието на предприемачески умения.
Анкета абсолвенти - резултати pdf
Анкета първокурсници - резултати pdf

Back to top