ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Указания за провеждането на курсовете и изпитите в Център за продължаващо обучение на ЛТУ № ЗПС-465/20.10.2020 г.

Указание за провеждане на курсове в Център за продължаващо обучение на ЛТУ в условията на действие на Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., издадена от Министъра на здравеопазването в Р България

Указания за провеждане на лятна изпитна сесия в Център за продължаващо обучение (ЦПО) през периода на неприсъствено обучение в ЛТУ

УКАЗАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Указания за провеждане на обучението в Център за продължаващо обучение (ЦПО) през периода на преустановяване на присъствените учебни занятия в ЛТУ

РЪКОВОДИТЕЛ

Проф. д-р Красимира Светославова Станева

1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинети 332 и 109

Тел.: (+359 2) 91 907 / 415 или 450

Директен: (+359 2) 962 39 53

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор ЦПО

Юлианна Методиева Николова 

1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинет 109

Тел.: (+359 2) 91 907 / 450

Директен: (+359 2) 962 39 53

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

История

Центърът за продължаващо обучение е създаден като Център за следдипломно обучение и квалификация (ЦСОК) с решение на АС на ЛТУ през 1999 г. (Протокол N 4/15.09.1999 г.). Предметът на дейност, съгласно Правилника за дейността на ЛТУ, е разпространение на научните познания в областта на науките за гората, дървообработващата и мебелната промишленост, интериора и дизайна на мебели, екологията и опазването на околната среда, ландшафтната архитектура, селското стопанство, ветеринарната медицина, мениджмънта и други разрешени от закона области.

Възможност за придобиване на специализирани знания в различни направления в ЛТУ съществува от 1985 г., когато с Постановление на МС се дава възможност на Висшите училища да откриват факултети за обществени професии (ФОП). От 1986 г. към ФОП се утвърждават 3 специалности: “Екология и опазване на природната среда”, “Планински и ловен туризъм”, “Инженерна журналистика и художествена фотография”. През 1989 г. са утвърдени още 2 специалности: “Интериор и дизайн” и “Преводачи на научно-техническа литература”.

През 1990 г. ФОП се преименува в Свободен факултет (СФ). До 1994 г. са утвърдени и новите специалности: “Кинология”, “Мениджмънт”, “Компютъризация на инженерната дейност”, “Инженерна педагогика”, “Ловно стопанство и ловен туризъм” и курсовете “Бонсай”, “Цветарство”, “Ядливи гъби”, Планински туризъм”, “Теория на вероятностите и статистика”. Декан на ФОП и СФ е доц. д-р Генка Блъскова (1987 – 1994 г.).

От 1994 г. структурата на ЛТУ включва Факултет за задочно и следдипломно обучение (ФЗСО), който през 1998 г. се преобразува във Факултет за следдипломно обучение (ФСО). Декан на ФЗСО и ФСО е доц. д-р Искра Василева (1994 – 1999г.). Към ФЗСО, а по-късно към ФСО са включени: Център за следдипломно обучение (ЦСО) и Следдипломна квалификация (СДК). По тези две направления е организирана образователна и професионално-квалификационна система, предназначени за специалисти с висше образование, студенти и лица със средно образование. Наименованието на Центъра се променя на Център за следдипломно обучение и квалификация (ЦСОК). Ръководител на ЦСОК през периода 2000 – 2003 г. е проф. д-р Екатерина Павлова. Към ЦСОК се провеждат специализирани курсове като ”Оценка на земеделските земи и подобренията върху тях”, “Оценка на гори и земи в горския фонд”, “Фитотерапия”, “Болести по кучето и котката”, “Складови неприятели”, “Охрана на труда”, “Пчеларство”, “Методични основи на научните изследвания”, ”Нови материали и технологии” и др. Ръководител на ЦСОК от 2004 г. до 2011 г. е доц. д-р Никола Стоянов. През 2011 г. ЦСОК е преименуван в Център за продължаващо обучение. От 2012 г. до 2018 г. Центърът по продължаващо обучение се ръководи от проф. д.ик.н. Диана Иванова.

Проф. д-р Красимира Станева е избрана от Академичния съвет на ЛТУ за ръководител на ЦПО през 2018 г.

Основни направления в дейността на ЦПО

Обучението в ЦПО се осъществява чрез: паралелно обучение за допълнителна квалификация на студентите; следдипломна квалификация и преквалификация; специализации; курсове за професионално обучение; подготвителни курсове за кандидат-студенти.

Повишаването на квалификацията се осъществява чрез:

 • Специализации – организират се с цел повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование или специализиране в нова по-тясна област на познанието и могат да се провеждат индивидуално или групово в редовна и задочна форма на обучение с продължителност от 2 до 4 семестъра.

При заявен интерес могат да се организират и провеждат индивидуални и групови специализации в областите: Горско стопанство, Дървообработване и производство на мебели, Екология и опазване на околната среда, Селско стопанство, Ландшафтна архитектура, Ветеринарна медицина, Стопанско управление, Алтернативен туризъм и по теми и направления, посочени от заявителите.

 • Курсове за придобиване на професионална квалификация

Организират се с цел придобиване на знания и умения в определена област или специалност. Срокът на обучение е от 2 до 4 семестъра.

Обучение за придобиване на професионална квалификация „учител" (ОППКУ) – Ръководител: проф. д-р Кр. Станева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Към ЦПО е организирано обучение за получаване на професионална квалификация “учител” (ОППКУ). Обучението може да се провежда паралелно – за действащи студенти от всички специалности в ЛТУ и като следдипломна квалификация – за лица с висше образование. Завършилите придобиват професионална квалификация “учител” и могат да преподават в професионалните гимназии. ОППКУ се провежда в редовна и задочна форма с продължителност, не по-малка от една година, съобразно Учебния план, приет от Академичния съвет на ЛТУ.

 • Курсове за повишаване на квалификацията и опресняване на знанията

Организират се по желание на заявителя или по предварително подготвени модули от научно-преподавателския състав на ЛТУ или други организации. Продължителността на курсовете се определя чрез съгласуване между заявителя и ЦПО, а обучението се провежда групово или индивидуално.

В ЦПО се организират курсове в следните тематични области: Иновации и предприемачество в горското и селското стопанство, Дървообработване и производството на мебели, Разработване на бизнес-планове за усвояване на средства от структурните фондове в ЕС, Възможности на лизинга за финансиране в селското и горското стопанство, дървообработването и производството на мебели, Маркетингови проучвания и маркетингови стратегии, Стратегическо управление, реклама, счетоводство и логистика на малките и средни предприятия от ДПМ, Управление на горското стопанство, Горски рекреационен туризъм, Виртуален туризъм, Оценка на гори и на земите в горските територии, Пазар на дървесина, Компютърни системи и информатика, СПА мениджмънт, Езиково обучение, Аранжиране на цветя и др.

 • Курсове за професионално обучение

Организират се с цел придобиване на правоспособност за определена професия. Курсовете се организират целогодишно по предварителна заявка от индивидуални лица, фирми или предприятия.

Към ЦПО се провеждат индивидуални и групови обучения по:

 • Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за образователни или научни цели – Ръководител: проф. д-р Ян. Илиев-Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Защита и хуманно отношение към животните, отглеждани в зоомагазини с цел търговия – Ръководител: проф. д-р Ян. Илиев-Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Защита и хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни и птици – Ръководител: проф. д-р Ян. Илиев-Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Защита и хуманно отношение към животни, отглеждани в приюти за безстопанствени животни – Ръководител: проф. д-р Ян. Илиев- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Хуманно отношение към животните по време на транспорт – Ръководител: доц. д-р Ст. РаданскиТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Защита на животните по време на умъртвяване – Ръководител: доц. д-р Ст. Радански
 • Използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба – Ръководител: доц. д-р Л. Маркова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Други специализирани курсове – по изискванията на законовата и нормативната база.
  Само групово се провежда обучението за придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – категория ТПС. То се съгласува с Комисията по чл. 23 от Наредба № 12/22.04.2009 г. на МЗХГ.

 • Обучение за придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – Ръководител: доц. д-р Д. Георгиев

 • Подборен лов – Ръководител: гл. ас. д-р Ст. Стоянов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедра "Ловно стопанство" към Лесотехническия университет организира курсове за придобиване право на подборен отстрел. Курсът се провежда съгласно изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за неговото приложение.

 • Курсове за подготовка на кандидат-студенти:
 • по Математика (ръководител: доц. д-р В. Драгиева- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • по Биология (ръководител: проф. д-р Н. Цветкова- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • по Рисуване (ръководител: гл. ас. д-р М. Стойчева- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебните програми за кандидат-студентските курсове са в съответствие с програмите за кандидатстване. Обучението започва след набиране на необходимия брой кандидати за формиране на група. По време на ученическите ваканции се провеждат интензивни кандидатстудентски курсове.

Процедура за прием в ЦПО

Приемът на специализанти и курсисти в различните форми на обучение към ЦПО се осъществява през цялата година, при спазване на следните изисквания:

1. За специализации и курсове за професионална квалификация – кандидатите подават заявление до Ректора, в което се посочва желаното направление, тема, продължителност и вид на специализацията или курса и формата на финансиране, ксерокопие на дипломата за завършено образование и данни за обратна връзка (адрес, телефон, e-mail).

2. За краткосрочни курсове – кандидатите по лично желание подават заявление в ЦПО и след набиране на необходимия минимален брой курсисти се записват за формиране на група. В ЦПО се определят времето и мястото на провеждане на обучението.

Когато курсовете се провеждат по заявка от юридически лица, времето и мястото на провеждане се съгласуват с ЦПО предварително.

Утвърдените такси за обучението се превеждат по банков път от курсистите, специализантите или организациите - заявители преди започването на курса:

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ
БАНКА: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIG код: BNBGBGSD

Издавани документи

След успешно приключване на обучението, ЦПО издава съответен документ (свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен курс или документ за правоспособност).

Документите са легитимни, по силата на институционалната акредитация на ЛТУ, законовата и нормативната база и съгласуване със съответните компетентни органи.

Правилник за устройството и дейността на центъра за продължаващо обучение

За допълнителна информация:

Тел.: (+359 2) 91 907 /450; директен: (+359 2) 962 39 53

 

 

Back to top