ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Проф. д.ик.н Диана Иванова Георгиева

 
1756 София, бул. "Климент Охридски" № 10 сгр. А, кабинет 432, кабинет 109
 
Тел.: (+359 2) 91 907 / 283 или 450
Директен: (+359 2) 962 39 53
Факс: (+359 2) 862 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
инж. Антоанета Павлова Ботева
1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сгр. А, кабинет 109Тел.: (+359 2) 91 907 / 450
Директен: (+359 2) 9623953
Факс: (+359 2) 62 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

История

Центърът за продължаващо обучение е създаден като Център за следдипломно обучение и квалификация (ЦСОК) с решение на АС на ЛТУ през 1999 г. (протокол N 4/15.09.1999 год.). Предметът на дейност, съгласно Правилника за дейността на ЛТУ, е разпространение на научните познания в областта на науките за гората, дървообработващата и мебелната промишленост, интериора и дизайна на мебели, екологията и опазването на околната среда, ландшафтната архитектура, селското стопанство, ветеринарната медицина, мениджмънта и други разрешени от закона области.
Възможност за придобиване на специализирани знания в различни направления в ЛТУ съществува от 1985 г., когато с Постановление на МС се позволява на Висшите училища да откриват Факултети за обществени професии (ФОП). От 1986 г. към ФОП се утвърждават 4 специалности: “Екология и опазване на природната среда”, “Планински и ловен туризъм”, “Инженерна журналистика и художествена фотография”. През 1989 г. са утвърдени още 2 специалности - “Интериор и дизайн” и “Преводачи на научно-техническа литература”. През 1990 г. ФОП се преименува в Свободен факултет (СФ). До 1994 г. са утвърдени и новите специалности: “Кинология”, “Мениджмънт”, “Компютъризация на инженерната дейност”, “Инженерна педагогика”, “Ловно стопанство и ловен туризъм” и курсовете “Бонсай”, Цветарство”, “Ядливи гъби”, Планински туризъм”, “Теория на вероятностите и статистика”. Декан на ФОП и СФ е доц. д-р Генка Блъскова (1987 - 1994 г.).
От 1994 г. структурата на ЛТУ включва Факултет за задочно и следдипломно обучение (ФЗСО), който през 1998 г. се преобразува във Факултет за следдипломно обучение (ФСО). Декан на ФЗСО и ФСО е доц. д-р Искра Василева (1994 - 1999г.). Към ФЗСО, а по-късно към ФСО са включени: Център за следдипломно обучение (ЦСО) и Следдипломна квалификация (СДК). По тези две направления е организирана образователна и професионално-квалификационна система, предназначени за специалисти с висше образование, студенти и лица със средно образование.Наименованието на Центъра се променя на Център за Следдипломно Обучение и Квалификация (ЦСОК).Ръководител на ЦСОК през периода 2000 – 2003 е проф. д-р Екатерина Павлова. Към ЦСОК преподаватели от ЛТУ или други ВУ и отделни квалифицирани специалисти провеждат и специализирани курсове като ”Оценка на земеделските земи и подобренията върху тях”, “Оценка на гори и земи в горския фонд”, “Фитотерапия”,   “Болести по кучето и котката”, “Складови неприятели”, “Охрана на труда”, “Пчеларство”, “Методични основи на научните изследвания”, ”Нови материали и технологии”, “Охлювно фермерство” и пр. Ръководител на ЦСОК от 2004 г.до 2011г. е доц.д-р Никола Стоянов.
От 2012г. Центърът по продължаващо обучение се ръководи от проф.д.ик.н. Диана Иванова.
Обучението в ЦПО се осъществява чрез следдипломни школи, специализации, курсове за професионално обучение, курсове за повишаване на квалификацията и подготвителн курсове.
 
Основни направления в дейността на ЦПО
Повишаването на квалификацията на специалистите с висше образование се осъществява чрез:
А. Специализации - организират се с цел повишаване на ква­ли­фи­ка­ци­ята на специалисти с висше образование или специализиране в нова по-тясна област на познанието и могат да се провеждат индивидуално или групово в редовна и за­дочна форма на обучение с продължителност от 12 до 18 месеца.
Понастоящем към ЦПО се провеждат индивидуални и групови специализации по: “Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителни продукти от животински произход”, “Растителна защита”,    “Инженерен дизайн” и др,
При заявен интерес могат да се организират и провеждат индивидуални и групови специализации в областта на горското стопанство, дървообработването и производството на мебели, екологията и опазването на околната среда, селското стопанство, ландшафтната архитектура, ветеринарната медицина и стопанското управление по теми и направления, посочени от заявителите. 
Б. Курсове за повишаване на квалификацията и опресняване на знанията– организират се по желание на заявителя или по предварително подготвени модули от научно-преподавателския състав на ЛТУ или други организации. Продължителността на курсовете се определя от заявителя и се съгласува с ЦПО, а обучението се провежда групово или индивидуално.
До сега към ЦПО са организирани курсове в тематичните области: Иновации и предприемачество в горското и селското стопанство, дървообработването и производството на мебели, Разработване на бизнес-планове за усвояване на средства от стуктурните фондове в ЕС, Възможности на лизинга за финансиране в селското и горското стопанство, дървообработването и производството на мебели, Маркетингови проучвания и маркетингови стратегии, Стратегическо управление, реклама, счетоводсво и логистика на малките и средни предприятия от ДПМ, Управление на горското стопанство, Оценка на гори и на земите в горския фонд, Пазарът на дървесина,  Хуманно отношение към животните по време на транспорт, Хуманно отношение към животните отглеждани в приют, Компютърни системи и информатика, езиково обучение и др.
В. Курсове /школи/ за професионална квалификация - организират се с цел придобиване на знания и умения в определена област или специалност. Срокът на обучение е от 2 до 4 семестъра .
Обучението на специалисти със средно образование се осъществява чрез:
А. Курсове /школи/ за професионална квалификация- организират се с цел придобиване на знания и умения в определена област или специалност. Срокът на обучение е от 2 до 4 семестъра. Към ЦПО е организирана школа за получаване на професионална ква­ли­фи­ка­ция “Учи­тел”. В нея се при­е­мат за обучение студенти редовно и задочно обучение от всички спе­ци­ал­ности в ЛТУ. Завършилите придобиват професионална ква­ли­фи­ка­ция “Учи­тел” и могат да преподават в средните специални училища.
Б. Курсове /школи/ за професионално обучение – организират се с цел придобиване на документ за правоспособност за определена про­фе­сия. Понастоящем към Центъра се провеждат курсове за обуче­ние за придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храс­то­рези и за получаване на лиценз за технолог-обгазител. Курсо­ве­те се организират по предварителна заявка от индивидуални лица, фирми или предприя­тия, съгласувана с ЦПО по всяко време на годината.
В. Подготвителни курсове за кандидат–студенти  по математика, биология и рисуване. Учебните програми се разра­бот­ват в съответствие с програмите за кандидатстване. Обучението започ­ва след набиране на необходимия брой кандидати за формиране на гру­па. По време на ученическите ваканции се провеждат интензивни кандидатстудентски курсове.
 Прием за курсове и специализации в ЦПО
Приемът на специализантите и курсистите в различните форми на обучение към ЦПО се осъществява през цялата година, при спазване на следните изисквания:
1. Специализации и курсове (школи) за професионална квалификация - кандидатите подават молба до Ректора, в която се посочва желаното направление, тема, продължителност и вид на специализацията или курса и формата на финансиране, ксерокопие на дипломата за завършено образование и данни за обратна връзка (адрес или телефон).
2. Краткосрочни курсове – кандидатите по лично желание се записват при инспектора на ЦПО в списък до набиране на необходимия минимален брой курсисти за формиране на група, след което се определят времето и мястото на провеждане на обучението.
Когато курсовете се провеждат по предварителна заявка от юридически лица времето и мястото на провеждане се съгласуват с ЦПО предварително.
Утвърдените такси за обучението се внасят в касата на ЛТУ от курсистите, специализантите или организациите – заявители преди започването на курса, за което се издава документ.
 Документи
След успешно приключване на обучението, ЦПО издава съответен документ (свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен курс или документ за правоспособност).
Документите са лигитимни, по силата на институционалната акредитация на ЛТУ и всичките му структурни подразделения.

Back to top