ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Центърът за проектно осигуряване е създаден през 2005 г. като структура в рамките на Научно изследователския сектор на ЛТУ.
Мисията на Центъра е обезпечаване на академичния състав, студентите и докторантите на ЛТУ с актуална информация за отворени конкурси, предстоящи научни форуми и др., както и предоставяне на техническа и методическа помощ при подготовката на научни и приложни проекти. В рамките на проект BG051PO001- 3.3.06-0056 „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ на ЕС е създаден Научен информационен портал, който изпълнява информационните функции на центъра. В Центъра е създадена и се поддържа подробна база данни с научната дейност на академичния състав на ЛТУ.

Основни дейности:

 • Поддържане на научната база данни на ЛТУ;
 • Поддържане на информацията за НИРД на ЛТУ в регистъра на МОН;
 • Администриране на проект по ОП Студентски практики;
 • Участие в информационни събития относно възможности за финансиране на проекти;
 • Техническа помощ при администрирането на проекти на ЛТУ
  o закупуване на материали и оборудване по проектите;
  o снабдяването на колективите по проектите с артикули, закупени по процедури на ЗОП;
 • Техническа помощ при подготовка на проектни предложения;
 • Организиране на информационни мероприятия;
 • Изпълнение на дейностите на Научен информационен център:
  • Поддържане на информационни експозиции и табла;
  • Търсене на информация и поддържане на създадения интернет портал на информационния център, представящ актуална информация за:
     o отворени конкурси;
     o предстоящи форуми;
     o партньорство;
     o нормативни документи
  • разпращане на информация до академичния състав.

КЪМ НАУЧНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

Back to top