ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

История
Центърът по управление на качеството (ЦУК) е създаден с решение на АС на ЛТУ през 2018 г. (Протокол N 28/30.05.2018 г.). Съгласно Правилника за дейността на ЛТУ (чл. 8а), ЦУК координира дейностите по Системата за управление на качеството (СУК). Организацията и функционирането му се уреждат с Правилник за дейността на ЦУК (ПД на ЦУК), приет от Академичния съвет. Центърът организира и координира дейностите, свързани с функционирането на СУК във всички звена на Университета, в т.ч. учебно-опитните горски стопанства (УОГС).

Структура
Центърът по управление на качеството се ръководи от хабилитирано лице. В съответствие с чл. 7, ал. 1 от ПД на ЦУК, със Заповед № 359/04.06.2018 г. на Ректора на ЛТУ за Ръководител на ЦУК е определена доц. д-р Красимира Станева.

Към ЦУК е създаден Съвет по управление на качеството. Съставът на Съвета по управление на качеството в ЛТУ е определен по чл. 8, ал. 2 от ПД на ЦУК със Заповед № 47/05.02.2019 г. на Ректора на ЛТУ. Съставът на Съвета е актуализиран със Заповед № ЗПС-143/01.04.2022 г.

В съответствие с чл. 9, ал. 1 от ПД на ЦУК, в двете УОГС са определени съвети по управление на качеството в състав от по трима души, за което са издадени заповеди от съответните директори. Съветът по управление на качеството в УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – с. Юндола е определен със заповеди № 24/16.04.2019 г. и № 42/04.07.2022 г. Съветът по управление на качеството в УОГС „Петрохан“ – с. Бързия е определен със Заповед № 69/07.06.2018 г.
ЦУК координира дейността на Факултетните комисии по качеството, създадени като помощни органи към факултетните съвети по чл. 31, ал. 4 от Правилника за дейността на ЛТУ.
Факултетните координатори по качеството са председателите на факултетните комисии по качеството.
Катедрените отговорници по качеството се определят със заповед на декана по предложение на ръководителите на катедри.

Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Тел., вътр. Сграда Етаж Стая
проф. д-р Красимира Станева Ръководител Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2)
91 907 /415
А 3 332
инж. Любка Георгиева Иванова Технически сътрудник Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2)
91 907 / 450
А 1 109

Back to top