ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Ветеринарна медицина

VMtroyan0787

Мисия

Факултетът по ветеринарна медицина на Лесотехническия университет изпълнява отговорната мисия да обучава студенти по специалността „Ветеринарна медицина“, включена в класификатора на областите на висше образование и професионалните направления в Република България, и според държавните изисквания, съгласувани с Директива на Европейската комисия за образование и признаване на професионална квалификация 36/2005 и допълнителната Дириктива на Европейския съюз 55/2013, както и акредитирани учебен план и учебни програми според българското законодателство.

Цел и задачи

Пред ФВМ стои основна цел, да се подготвят ветеринарни лекари с магистърска степен на обучение, способни да работят в диагностично-лечебната област на ветеринарномедицинската професия, в експертната дейност за контрол и безопасност на храните, в научноизследователския сектор, в административно-организационната и законотворческа функция и в други стопански както държавни, така и частни сектори, изискващи компетентност от ветеринарномедицинско естество.

В съответствие с тази цел са заложени няколко задачи, чрез които се обезпечава по-качествено образование, по-добра професионална комуникативност, по-функционално научно развитие и по-пълна реализация на обучаваните студенти след дипломиране с придобити компетенции от първия ден.

Деканат

Back to top