ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Ветеринарна медицина

VMtroyan0787

Факултетът по ветеринарна медицина (ФВМ) обучава студенти по специалността “Ветеринарна медицина” от 1994 г. През 1999 г. е получил първата акредитация за редовно обучение на студенти, за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „ветеринарен лекар”. Акредитационният съвет на НАОА на заседание, проведено на 13.11.2008 г. даде нова програмна акредитация на специалността от регулираните професии “Ветеринарна медицина” за ОКС “Магистър” за срок от 6 години. Обучението е с продължителност 5,5 години в съответствие с изискванията на “Наредбата за единни държавни изисквания" и съответната директива на Европейския съюз, с приемен изпит по биология.Завършилите обучението могат да продължават обучението за придобиване на научната и образователна степен „доктор”.
Във ФВМ се обучават студенти и докторанти от Македония, Сърбия, Гърция, Кипър, Израел, Турция,Сирия, Либия и други държави.
Дипломирането е след тримесечен стаж и полагане на изпит по две групи учебни дисциплини: I Вътрешни незаразни болести,хирургия, акушерство и гинекология; II Хигиена, технология и ветеринарно-санитарна експертиза на суровини и храни от животински произход, инфекциозни болести и паразитология.
Подготовката на студентите във ФВМ в гр. София им предоставя възможности като бъдещи ветеринарни лекари да се реализират професионално във всички сфери, предмет на ветеринарната медицина, включително: научно-изследователските и диагностични ветеринарномедицински институти и лаборатории от НВМС, Националния център за аграрни науки, БАН, в системата на НВМС за нуждите на здравеопазването на националното животновъдство и държавния и граничен ветеринарномедицински контрол, Висши и средни учебни заведения, Ветеринарномедицинските служби в Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната и Министерство на транспорта, като консултанти на застрахователни дружества и фирми за внос и износ на животни, като представители на чуждестранни фирми за дистрибуция на лекарствени средства, биопрепарати, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни средства.
Законът за ветеринарномедицинската дейност и квалификацията на завършилите ФВМ при ЛТУ им дава възможност да разкриват частни ветеринарномедицински кабинети (амбулатории, клиники, лаборатории и аптеки.)
Част от завършилите обучението във Факултета работят успешно в Австрия, Германия, Испания, Канада,Гърция, Израел, Македония и други държави и оценката на работодателите за тяхната професионална подготовка е подчертано положителна.
 

История
Факултетът по ветеринарна медицина е създаден през 1994 г. в рамките на Лесотехническия университет в гр. София.
Първи декан на ФВМ е проф. двмн Г. Ковачев, със зам. декан доц. двм Т. Маринков.
Втори декан е проф. дбн Л. Кънчев със зам. декан проф. двмн Й. Каменов.
Трети декан (с два последователни мандата по 4 години от 1999 г. до 2007 г.) е проф. двм Й. Костадинов със зам. декани доц. двм Г. Георгиев и доц. двм М. Петров.
Четвърти декан от 08.05.2008 г. е проф. двмн Йотко Каменов Иванов със зам. декани доц. двм Красимира Иванова Генова, проф. двм Първан Митов Първанов и доц. двм Матей Тодоров Деянов.
Да стане: Пети декан от 16.12.2011 г. е проф. двмн Богдан Янев Аминков със зам. декани доц. двм Красимира Иванова Генова и проф. двмн Емил Иванов Сапунджиев
 

Договори
ФВМ има сключени договори за научно - образователно сътрудничество с НДНИВМИ „проф. Г. Павлов” –София, Института по микробиология „Акад. Ст. Ангелов” при БАН, Института по биология и имунология на размножаването при БАН, Института по експериментална патология и паразитология (БАН), Националния център по аграрни науки, Института по планинско земеделие и животновъдство – гр. Троян, Института по животновъдство гр. Костинброд и с ветеринарномедицинския факултет от гр. Сесари, Италия.
Във ФВМ е установена практика да се провеждат ежегодни научни сесии под надслов „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, с разширено участие на университетски преподаватели и студенти, научни работници от сродни организации и от чужбина, след което се издава и разпространява сборник с научни доклади.

От учебната 2011/2012 г. Факултета провежда обучение на студенти по специалността „Ветеринарна медицина” на английски език.

Back to top