ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Ветеринарна медицина

VMtroyan0787

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Факултет „Ветеринарна медицина”;

Местоположение: сграда "С", етаж 1, стая No: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и сграда „Д”

Ръководител на катедрата: проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм, Телефон: (+359 2) 97 333 94.

История: При възстановяването на Факултета по ветеринарна медицина към Висшия лесотехнически институт през 1994 г. е създадена първата катедра “Анатомия, хистология и ембриология” с ръководител проф. д-р Георги Ковачев, двмн. През 1999 г. е създадена обединена катедра “Анатомия, хистология и физиология” на базата на катедра “Анатомия, хистология и ембриология” и “Предклинични ветеринарномедицински науки”, на която тогава е бил ръководител проф. Никола Седлоев. За ръководител на новата катедра “Анатомия, хистология и физиология” е избран проф. д-р Йончо Костов, двмн. През периода 2006 – 2012 год. ръководител на катедрата е проф. д-р Георги Георгиев. От 2012 год. ръководител катедра е проф. д-р Янислав Илиев.
Преподаваните сега дисциплини в Катедрата – “Цитология и хистология”, “Ембриология”, “Анатомия на домашните животни” (систематична и топографска анатомия), “Физиология на животните” са фигурирали и като самостоятелни катедри в структурата на Ветеринарномедицинския факултет при СУ “Св. Кл. Охридски”, София (1923г.). Така са преподавани и във Висшия ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Г. Павлов”, София до 1974 г., когато Институтът е пребазиран като Ф акултет в състава на ВИЗВМ, Стара Загора. От 1995 г. в катедрата се преподава и дисциплината “Етология на животните”. В новият учебен план на катедрата от 2016 год. са включени и се преподават две нови дисциплини - Морфологична практика и Клинична анатомия.

Академичен състав на катедрата:
- проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм
- проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн
- доц. д-р Виолета Герасимова Александрова, двм
- ас. д-р Михаил Стоянов Червенков, двм
- доц. д-р Георги Иванов Георгиев, двм
- ас. Илиана Стефанова Ружанова-Господинова
- редовен докторант Любомир Иванов Христакиев

Организатор учебна дейност: сграда “Д”, Анатомия

Отговорник по качеството: Доц. д-р Георги Иванов Георгиев

Дисциплини и преподаватели:
- Анатомия на домашните животни. Лекциите се извеждат от проф. д-р Георги Димитров Георгиев и доц. д-р Георги Иванов Георгиев, а упражненията от проф. д-р Георги Димитров Георгиев, доц. д-р Георги Иванов Георгиев, ас. Илиана Стефанова Ружанова-Господинова и ас. Биляна Петрова Петкова, както и от редовния докторант Любомир Иванов Христакиев, като хоноруван асистент.
- Топографска анатомия. Лекциите се извеждат от проф. д-р Георги Димитров Георгиев и доц. д-р Георги Иванов Георгиев, а упражненията от доц. д-р Георги Иванов Георгиев, ас. Илиана Стефанова Ружанова-Господинова и ас. Биляна Петрова Петкова, както и от редовния докторант Любомир Иванов Христакиев, като хоноруван асистент.
- Морфологична практика. Упражненията от проф. д-р Георги Димитров Георгиев, доц. д-р Георги Иванов Георгиев, ас. Илиана Стефанова Ружанова-Господинова и ас. Биляна Петрова Петкова, както и от редовния докторант Любомир Иванов Христакиев, като хоноруван асистент.
- Клинична анатомия. Лекциите се извеждат от проф. д-р Георги Димитров Георгиев и доц . д-р Георги Иванов Георгиев.
- Цитология и хистология. Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн, и ас. д-р Михаил Стоянов Червенков, а някои упражнения и от редовния докторант Любомир Христакиев, като хоноруван асистент.
- Ембриология. Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн, и ас. д-р Михаил Стоянов Червенков, а някои упражнения и от редовния докторант Любомир Христакиев, като хоноруван асистент.
- Физиология. Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Янислав Илиев и доц. д-р Виолета Герасимова Александрова.
- Етология, защита и хуманно отношение към животните. Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Янислав Илиев и доц. д-р Виолета Герасимова Александрова.

Научни направления на преподавателите от катедрата:
проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм - Физиологични и имунологични особености на резистентността на новородените животни; Нервно-ендокринна регулация на естествената устойчивост и адаптивните възможности на бременни и лактиращи преживни животни; Хроничен стрес при селскостопанските животни.
проф. д-р Георги Димитров Георгиев, двм - Кръвоснабдяване на органите; Вариационна анатомия; Проучване на археологичен костен материал.
проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн - Криобиология на гамети и ембриони; Органохистология на храносмилателния апарат;
доц. д-р Виолета Герасимова Александрова, двм – Електрокардиография, Електрофизиология, Етология, Език на животните, звукограми.
доц. д-р Георги Иванов Георгиев, двм – кръвоснабдяване на различни органи и части на тялото, образна и клинична анатомия, остеологични изследвания и експертизи.
ас. д-р Михаил Стоянов Червенков, двм - Мъжки и женски гамети, Репродуктивна биология, Биологична активност на вещества от растителен произход.
ас. Илиана Стефанова Ружанова-Господинова – кръвоснабдяване и образна анатомия на крайници и сравнителна остеология.
ас. Биляна Петрова Петкова - кръвоснабдяване и образна анатомия на вътрешни органи и вариационна анатомия.
редовен докторант Любомир Иванов Христакиев - Сравнителна анатомия, Вариационна анатомия, Остеологична експертиза, Кръвоснабдяване на органите.

Back to top