ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Ветеринарна медицина

VMtroyan0787

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет Ветеринарна медицина.

Местоположение: сграда "Д", етаж 1 и 3, стаи No 104,106, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 306.

Ръководител на катедрата: Проф. д-р Димитричка Йорданова Димитрова двм.

История: Катедрата е създадена през декември 1999 г. въз основа на съществуващите преди това отделни катедри по „Вътрешни незаразни болести”, „Патология” и „Фармакология, обща терапия и токсикология” . Ръководител на катедрата по „Вътрешни незаразни болести” от нейното създаване до 1999 г. е бил проф. Георги Михайлов. Ръководител на катедрата „Патология” от създаването й до 1999 г. е бил проф. Васил Иванов, а тази по „Фармакология, обща терапия и токсикология” от създаването й до 1999 г. ръководител е проф. Борис Георгиев. От 1999 г. до 2018 г. ръководител на катедрата е проф. Гено Ангелов. От м. феврури 2018 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Димитричка Димитрова.
През 2004 г. от състава на катедрата излизат дисциплините по Патологична физиология и Имунология, а на тяхно място влизат тези по Токсикология и Диететика, а през 2008 г. от катедрата излизат дисциплините по обща патологична морфология и специална патологична анатомия. През 2015 г. към катедрата влизат дисциплините по обща патологична морфология и специална патологична анатомия. Понастоящем в Катедрата по вътрешни незаразни болести, патология и фармакология се изучават 12 дисциплини (11 задължителни и една избираема) – Вътрешни незаразни болести; Пропедевтика на вътрешните болести; Фармакология с Фармация; Токсикология; Обща патоморфология; Специална патологична анатомия; Фармакотерапия; Диететика; Клинична лаборатория; Кардиология и част от дисциплината Болести по дивеча.
Към момента в Катедрата работи един професор, трима доценти, един главен асистент , трима асистенти и организатор на учебната дейност.
През 2006 г. в Катедрата е открита лаборатория: по „Клинична лаборатория”, оборудвана с автоматичен хематологичен анализатор, полуавтоматичен спектрофотометър, и научно-изследователски микроскоп, комплектован с цифрова камера и компютърна конфигурация.

Академичен състав на Катедрата:
• Проф. Д-р Димитричка Йорданова Димитрова;
• Доц. Д-р Тони Атанасов Тодоров;
• Доц. Д-р Васил Костадинов Манов;
• Доц. Д-р Танджу Наилов Мехмедов;
• Гл. ас. Д-р Илия Василев Пеев;
• Ас. Д-р Атанас Георгиев Панков;
• Ас. Д-р Ралица Теофилова Банкова;
• Ас. Георги Стойчев Попов.

Организатор учебна дейност: Павлина Димитрова Петрова-Илиева – в сграда “Д”, етаж 1, стая № 113.

Отговорник по качеството: Ас. д-р Ралица Теофилова Банкова

Дисциплини и преподаватели:
• Пропедевтика на вътрешните болести. Лекциите се извеждат от доц. Д-р Танджу Мехмедов, а упражненията от доц. Д-р Танджу Мехмедов, гл.ас. Д-р Илия Пеев и ас. Д-р Атанас Панков.
• Вътрешни незаразни болести. Лекциите се извеждат от доц. Д-р Танджу Мехмедов и доц. Д-р Тони Тодоров, а упражненията доц. Д-р Танджу Мехмедов, гл.ас. Д-р Илия Пеев и ас. Д-р Атанас Панков.
• Токсикология. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Д-р Тони Тодоров.
• Клинична лаборатория. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Д-р Танджу Мехмедов.
• Диететика. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Д-р Тони Тодоров.
• Кардиология. Лекциите и упражненията се извеждат от ас. Д-р Атанас Панков.
• Фармакология с Фармация. Лекциите се извеждат от проф. Д-р Димитричка Димитрова, а упражненията от проф. Д-р Димитричка Димитрова и ас. Д-р Ралица Банкова.
• Фармакотерапия. Лекциите се извеждат от проф. Д-р Димитричка Димитрова.
• Патоморфология. Лекциите се извеждат от доц. Д-р Васил Манов, а упражненията от доц. Д-р Васил Манов и ас. Георги Попов.
• Специална патологична анатомия. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Манов, а упражненията от доц. Д-р Васил Манов и ас. Георги Попов.
• Болести по дивеча. Част от лекциите се извеждат от доц. Д-р Танджу Мехмедов, а упражненията от Д-р Танджу Мехмедов, гл.ас. Д-р Илия Пеев и ас. Д-р Атанас Панков.
• Подвижна клиника. Клиничните занятия се извеждат от доц. Д-р Танджу Мехмедов, доц. Д-р Тони Тодоров, гл.ас. Д-р Илия Пеев и ас. Д-р Атанас Панков.

Научни направления на преподавателите от Катедрата:
• Проф. Д-р Димитричка Димитрова  Фармакология и фармакокинетика; Лекарствена токсикология.
• Доц. Д-р Тони Тодоров  Токсикология; Клинично хранене (диететика); Вътрешни незаразни болести.
• Доц. Д-р Васил Манов – Патология на домашните животните; Неопластични заболявания; Хепатопротективен ефект на различни растителни екстракти.
• Доц. Д-р Танджу Мехмедов – Заболявания на бъбреците и пикочния мехур; Хематологични и биохимични показатели на кръвта при фазани – норма и патология; Диагностика и лечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт чрез ендоскопски методи.
• Гл. ас. Д-р Илия Пеев – Ендокринология,; Недоимъчни заболявания,; Ехографска диагностика; Дерматология.
• Ас. Д-р Атанас Панков  Сърдечно съдови заболявания; Електрокардиография; Диабет.
• Ас. Д-р Ралица Банкова  Фармакология; Хранителни добавки.
• Ас. Георги Попов  Патология на домашните животните; Неопластични заболявания; Хепатопротективен ефект на различни растителни екстракти.

 

Back to top