ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Ветеринарна медицина

VMtroyan0787

Адрес: България, София 1797, бул. Климент Охридски“ 10, Лесотехнически университет, Факултет Ветеринарна медицина

Местоположение: Сграда „Д“, стаи №№ 103, 106, 119, 120, 128, 129 130, 131, 132, 133

Ръководител катедра: проф. Запрянка Николаева Шиндарска

История: Катедрата е създадена през 1995 год. като обединяваща основни дисциплини, необходими за изграждането на висококвалифицирани специалисти по ветеринарна медицина, с ръководител проф. дн Димитър Стоев Добриянов, а след него ръководители на катедрата са били доц. д-р Малчо Господинов Петров, двм; проф. д-р Байко Димитров Байков, двмн; доц. д-р Илия Стоянов Ралчев, двм. В момента в катедрата работят един професор, трима доценти, един гл.асистент с ОНС „Доктор“ и един новоназначен асистен. Включените дисциплини в катедрата дават съвременни познания, задължителни за всеки ветеринарен лекар в областта на генетиката и развъждането, ветеринарномедицинска хигиена и технология в животновъдството, основните видове животни, породния състав, съвременните изисквания при храненето на животните, както и влиянието на отделните фуражи и добавки върху здравословното състояние, репродуктивните функции на животните и качеството на получената продукция. Задължителните дисциплините преподавани в катедрата са: Професионална етика, Екология, Молекулярна биология, Хранене и агрономия, Генетика и развъждане на животните, Биохимия, Животновъдство, Ветеринарномедицинска хигиена и технология в животновъдството, Имунология, Патология (Патологична физиология), Етология, защита и хуманно отношение към животните, Обществено ветенирано дело и законодателство, Съдебна ветеринарна медицина. В катедрата се преподават и избираемите дисциплини: История на ветеринарната медицина, Кинология, Работа с лабораторни животни, хуманно отношение към тях, организация на експеримента, Качество и безопасност на храните за животни, Ветеринарно обслужване на биологичното животновъдство и Генетични диагностични методи във ветеринарната медицина. Към катедрата се провежда и задължителната лятна учебна практика по Животновъдство. Научните изследвания са в областта на оценката на въздействието на различни фактори върху продуктивността на домашните животни, управлението на еволюцията на животните, характеристики на имунния отговор, анализ и усъвършенстване на законодателната база в областта на ветеринарната медицина и животновъдството.
В катедрата са провежда обучението по две образователна и научна степен “ДОКТОР”, както следва по научната специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване” и „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” на български и английски език.
Катедрата разполага и с три специализирани научно изследователски лаборатории по „Биология и биотехника на размножаването на животните за стопанско ползване”, „Екологични биотехнологии в животновъдството и контрол на фуражите” и „Научно-учебна лаборатория по имунология”.

Академичен състав на катедрата:

  • Проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска – каб. 103 (Хранене и агрономия, Биохимия, Качество и безопасност на храните за животни);
  • Доц. д-р Красимира Иванова Генова – каб.119 (Молекулярна биология, Биохимия, Имунология, Патология /Патологична физиология/, Работа с лабораторни животни, хуманно отношение към тях, организация на експеримента);
  • Доц. д-р Андрей Александров Куртенков – каб.129 (Професионална етика, Генетика и развъждане на животните, Животновъдство, История на ветеринарната медицина, Кинология, Ветеринарно обслужване на биологичното животновъдство);
  • Доц. д-р Веселин Киров Киров – каб. 132 (Екология, Ветеринарномедицинска хигиена и технология в животновъдството; Обществено ветеринарно дело и законодателство; Съдебна ветеринарна медицина);
  • Гл. ас. Илиян Манев Манев – каб. 106 (Патология /Патологична физиология/, Имунология);
  • Ас. Христина Нешовска – каб. 106 (Ветеринарномедицинска хигиена и технологии в животновъдството; Хранене и агрономия; Екология; Качество и безопасност на фуражите и храните за животни; Кинология).

Организатор учебна дейност: Тошка Евгениева Петрова – каб. 128

Отговорник по качеството: Гл. ас. д-р Илиян Манев Манев

ZhNauki

 

Back to top