ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Ветеринарна медицина

VMtroyan0787

Адрес: България, София 1797, бул. „Климент Охридски” №10, Лесотехнически университет, Факултет „Ветеринарна медицина“.

Местоположение: сграда „Д“ етаж 3, стаи № 302, 307, 309, 310, 311, 312, и сграда „С“, етаж 1 и 2.

Ръководител на катедрата: Доц. д-р Станислав Миладинов Радански, двм

История: Катедрата е създадена през септември 1999 г. въз основа на съществуващите преди това отделни дисциплини по „Инфекциозни болести”, „Паразитология”, „Вирусология”, „Епизоотология”, „Микробиология” и „Ветеринарно санитарна експертиза“. Пръв ръководител на катедрата е проф. двмн Йотко Каменов (1999-2008). От 2008-2017 г. ръководител е доц. двм Милослав Жиков. От ноември 2017 г. и сега ръководител е доц. двм Станислав Радански.

Академичен състав на катедрата:

 • Доц. д-р Станислав Миладинов Радански, двм
 • Проф. д-р Теодора Петрова Попова, двмн
 • Доц. д-р Чавдар Каменов Филипов, двм
 • Доц. д-р Костадин Павлов Кънчев, двм
 • Гл. ас. д-р Роман Пепович Петков, двм
 • Гл. ас. д-р. Георги Малинов Стоименов, двм
 • Ас. Радослав Митков Рафаилов

Организатор учебна дейност:  – Светлин Митков Иванов, Сграда „Д“, стая № 310, тел.: 02/8192959

Отговорник по качеството: Гл. ас. д-р Роман Пепович Петков

Дисциплини и преподаватели:

 • Инфекциозни болести. Лекциите се извеждат от доц. д-р Чавдар Каменов Филипов, а упражненията от гл. ас. д-р Роман Пепович Петков и ас. Георги Малинов Стоименов.
 • Паразитни болести. Лекциите се извеждат от доц. д-р Костадин Павлов Кънчев, а упражненията от доц. д-р Костадин Павлов Кънчев и ас. Радослав Митков Рафаилов.
 • Епидемиология и превантивна ветеринарна медицина. Лекциите се извеждат от доц. д-р Чавдар Каменов Филипов, а упражненията от гл. ас. д-р Роман Пепович Петков и ас. Георги Малинов Стоименов.
 • Микробиология. Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Теодора Петрова Попова, двмн.
 • Вирусология. Лекциите се извеждат от доц. д-р Чавдар Каменов Филипов, а упражненията от гл. ас. д-р Роман Пепович Петков и ас. Георги Малинов Стоименов.
 • Хигиена, технология и контрол на храните от животински произход. Лекциите и упражненията се извеждат доц. д-р Милослав Ванков Жиков и доц. д-р Станислав Миладинов Радански.

Научни направления на преподавателите от катедрата:

 • Проф. д-р Теодора Петрова Попова, двмн - Микробиология; Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните.
 • Доц. д-р Милослав Ванков Жиков, двм - Ветеринарно-санитарна експертиза; Хигиена, технология и контрол на храните от животински произход.
 • Доц. д-р Станислав Миладинов Радански, двм - Ветеринарно-санитарна експертиза; Хигиена, технология и контрол на храните от животински произход.
 • Доц. д-р Чавдар Каменов Филипов, двм - Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните.
 • Гл. ас. д-р Роман Пепович Петков, двм - Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните.
 • Доц. д-р Костадин Павлов Кънчев, двм - Паразитология и инвазионни болести на животните и човека.
 • Гл. ас. д-р Георги Малинов Стоименов, двм - Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните.
 • Ас. Радослав Митков Рафаилов - Паразитология и инвазионни болести на животните и човека.

Учебен процес:

 • Дисциплината „Хигиена, технология и контрол на храните от животински произход” се изучава от студентите по ветеринарна медицина през деветия и десетия семестър. Задачата на обучението е те да се запознаят със състава, свойствата и основите на технологията при добива и преработката на месото, месните продукти, млякото и млечните продукти, птиците, яйцата, рибата и меда и техническите животински суровини, както и с контрола върху безопасността и качеството на суровините и хранителните продукти от животински произход по цялата верига „от фермата до трапезата”.
 • Микробиологията е основна дисциплина със съществено значение за обучението на студентите по ветеринарна медицина. Учебната програма включва подбрани теми от общата и специална ветеринарномедицинска микробиология, чието преподаване дава на студентите теоретични познания и практически умения. Те са необходими както за по-нататъшното им обучение, така и за бъдещата им дейност като ветеринарни лекари. В учебния курс по ветеринарномедицинска микробиология се осигурява подготовка по морфология и физиология на патогенните за селскостопанските животни и човека бактерии. Изучават се методите за микробиологична диагностика на причиняваните от тях заболявания. Тъй като микробиологията е в пряка връзка с инфекциозните болести, се дават основни познания и за най-важното от тяхната патогенеза, клиничните и патологоанатомичните изменения, актуалните профилактични и терапевтични средства.
 • Предмета „Епидемиология и превантивна ветеринарна медицина”, има за цел да даде на студентите по ветеринарна медицина най-необходимите теоретични и практически познания за масово протичащите болести по животните. Изучават се инфекциозния процес (отношенията макро-микроорганизъм) и епидемичния процес (условията на възникване на епидемиите и движещите сили на епидемичния процес). Обобщава се световния и наш опит за профилактика на масовите болести и мерките за осъществяване на техния контрол (констатиране, ограничаване и ликвидиране на появилите се епидемии.
 • Паразитологията е биологична наука, която има за цел да даде на студентите теоретични познания за паразитизма и паразитите по полезните за човека животни, за тяхната систематика, морфология, биология, физиология, биохимия и екология, за взаимодействията между паразитите и техните гостоприемници (патогенеза, имунитет), както и да ги въоръжи с научна подготовка и похвати за разкриване на важни моменти от епизоотологията и диагностиката на паразитните заболявания, за лекуване на опаразитените животни, за организиране на профилактиката и борбата срещу паразитозите при различните технологии на отглеждане на животните, опазване на природната среда от инвазии и замърсяване. Ветеринарномедицинската паразитология е особено актуална сега, когато в частното животновъдство се използват всички резерви и голяма част от животните се отглеждат при пасищни условия, като в същото време вече години наред не се провеждат профилактични мероприятия. Познанията по паразитология са необходими на ветеринарния лекар, за да може той да осъществи мерки по опазване на хората от опасни паразитни заболявания, които пряко или чрез животински продукти се предават на човека. Паразитологията има връзка с много общобиологични и почти с всички ветеринарномедицински науки, както и с организацията и икономиката на селското стопанство и на първо място на животновъдството. Затова теоретическата и практическата подготовка по паразитология налага да се интегрират познанията и изследователските методи по зоология, генетика, цитология, биохимия, физиология, микробиология, имунология, патофизиология, патология, фармакология, хранене и зоохигиена, епизоотология, незаразни болести, хирургия, акушерство и гинекология, организация и икономика на животновъдството, ветеринарно-санитарна експертиза.
 • Инфекциозни болести - по време на учебния курс студентите се запознават с отделните заразни болести общи за два и повече вида животни и човека (зоонози). Особено внимание се отделя на актуални за страната и региона силно контагиозни заболявания. Материалите, включени в лекционния курс са пряко свързани с предмета на микробиологията, вирусологията, имунологията и епидемиологията. Програмата предвижда разглеждането на отделни нозологични единици или на групи такива, като във всеки случай се предвижда запознаването на студентите със следните основни характеристики: етиологичен фактор; история и разпространение на заболяването; епидемиологични особености; патогенеза на заболяването; клинично проявление на болестта; диагностика; диференциална диагноза; лекуване; превенция и борба с инфекциозното заболяване.
 • Вирусология - през последните десетилетия се наблюдава неимоверно нарастване на вирусните заболявания по всички животни, както и по човека. Около 60% от масовите заболявания в едрите ферми са свързани с вирусни инфекции, които причиняват значителни щети. Курсът по вирусология цели да даде на студентите по ветеринарна медицина основни съвременни познания за същността на вирусите, техните свойства, патогенността им и тяхната циркулация. Едновременно с това студентите се запознават в най-общ план с най-актуалните вирусни инфекции по домашните животни и методите за тяхната диагностика. Получените знания по дисциплината „Вирусология” подготвят студентите по ветеринарна медицина да разбират, усвояват и анализират по-лесно материала по епидемиология и превантивна ветеринарна медицина и инфекциозните болести при различните видове животни, преподавани в по-горните курсове.

Back to top