ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Ветеринарна медицина

VMtroyan0787

Адрес: България, София 1797, бул. Климент Охридски“ 10, Лесотехнически университет, Факултет Ветеринарна медицина.
Местоположение: сграда „Д“, етаж 1. стая № 122, 123, 123а, 123б, 125; сграда „Д“, етаж 2. стая № 202, 203, 204, 205, 206, 207

Ръководител катедра: Доц. д-р двм Надя Златозарева Златева-Панайотова

История: Катедрата е създадена през 1996 с ръководител доц. Колю Влахов, с название „Хирургия и физиотерапия с клиника”. През 1999 г. името е променено на „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология и биотехнология на репродукцията”, поради обединяване с катедрата по „Акушерство“, а ръководител става проф. Любомир Найденов Кънчев, дбн. През 2000 г. ръководител на катедрата е доц. Богдан Янев Аминков. От 2008 г. катедрата отново е разделена на две отделни катедри, едната с наименование „Хирургия, анестезиология, радиология, държавна ветеринарна медицина и обществено здраве”, с ръководител проф. Богдан Аминков, двмн и „Акушерство, гинекология, биотехнология на репродукцията, патологична анатомия и биохимия“, с ръководител проф. Първан Първанов.
От 2016 г. двете катедри отново са преобразувани в катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“. Ръководител става проф. Първан Митов Първанов, двм,а от м. февруари 2018 г. ръководител е доц. д-р двм Надя Златозарева Златева-Панайотова.“
В момента в катедрата работят двама професори, трима доценти, един главен асистент с ОНС „доктор“ и трима асистенти.“
В момента в катедрата работят двама професори, един доцент, двама главни асистенти и двамата с ОНС „Доктор“, трима асистенти, от които единият е „Доктор“.
Задължителните дисциплини преподавани в катедрата са Пропедевтика на хирургическите болести при животните, Радиология, Анестезиология и спешна ветеринарна медицина, Хирургия /Болести на животните за компания, болести на еднокопитните животни, болести на продуктивните животни/, Подвижна клиника по хирургия, Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения / Акушерство обща част, Андрология и изкуствено осеменяване/, Модул акушерство /Акушерство и гинекология на продуктивните животни, Акушерство и гинекология на еднокопитните животни и Акушерство и гинекология на животните за компания/ и Подвижна клиника по Акушерство и гинекология. В катедрата се преподават и избираемите дисциплини Ветеринарномедицинска стоматология и Неврология и неврохирургия.
Научните изследвания са в областта на клиничната и експерименталната хирургия и анестезиология, образна диагностика. онкологията, ветеринарномедицинска ортопедия и стоматология, офталмология, Акушеро-гинекологичните заболявания и възпаления на млечната жлеза при животните; Репродукция при продуктивните животни и изкуствено осеменяване, Репродукция при кучето и котката, Репродуктивна ендокринология и физиология, Репродуктивна патология, Болести при новородените, Ветеринарно-медицинска неонатология и педиатрия.

Академичен състав на катедрата:

 • Проф. двмн Богдан Янев Аминков
 • Доц. д-р двм Надя Златозарева Златева-Панайотова
 • Доц. д-р двм Николай Христов Механджийски
 • Доц. д-р двм Калин Йорданов Христов
 • Ас. Константин Богданов Аминков
 • Ас. Георги Маринов Маринов
 • Ас. Александър Александров Стоименов

Гост преподавател:

 • Проф. двмн Жеко Димитров Байчев

Хонорувани преподаватели:

 • Проф. двмн Любомир Найденов Кънчев

Организатор учебна дейност:

 • Цонка Василева Иванова – сграда “Д”, етаж. 1, стая No 122, тел. 02/8192923
 • Павлина Димитрова Петрова – Илиева - сграда “Д”, етаж. 2, стая No 204, тел. 02/8192940

Отговорник по качеството: Доц. д-р Николай Христов Механджийски

Дисциплини и преподаватели:· Пропедевтика на хирургическите болести при животните - лекциите се водят от проф. Богдан Аминков, доц. Надя Златева – Панайотова, доц. Николай Механджийски, а практическите занятия от ас. Димо Димов, ас. Константин Аминков и ас. Георги Маринов.

 • Радиология - лекциите се водят от проф. Богдан Аминков, доц. Надя Златева – Панайотова, доц. Николай Механджийски, а практическите занятия от ас. Константин Аминков и ас. Георги Маринов.
 • Анестезиология и спешна ветеринарна медицина - лекциите се водят от проф. Богдан Аминков, доц. Надя Златева – Панайотова, доц. Николай Механджийски, а практическите занятия ас. Константин Аминков и ас. Георги Маринов.
 • Модул Хирургия /Болести на животните за компания, болести на еднокопитните животни, болести на продуктивните животни/ - лекциите се водят от проф. Богдан Аминков, доц. Надя Златева – Панайотова, доц. Николай Механджийски, а практическите занятия от ас. Константин Аминков и ас. Георги Маринов.
 • Подвижна клиника по хирургия - практическите занятия се водят от проф. Богдан Аминков, доц. Надя Златева – Панайотова, доц. Николай Механджийски, ас. Константин Аминков и ас. Георги Маринов.
 • Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения. Лекциите и упражненията се извеждат, доц. двм Калин Христов, гл. ас. двм Димитър Димитров.
 • Акушерство – Модул (продуктивни, еднокопитни и животни за компания). Лекциите и упражненията се извеждат, доц. двм Калин Христов, гл. ас. двм Димитър Димитров.
 • Подвижна клиника по Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения. - практическите занятия се водят от доц. двм Калин Христов, гл. ас. двм Димитър Димитров.
 • Ветеринарномедицинска стоматология - лекциите се водят от проф. Богдан Аминков, доц. Надя Златева – Панайотова, доц. Николай Механджийски, а практическите занятия от ас. Константин Аминков и ас. Георги Маринов.
 • Физиотерапия - лекциите се водят от доц. Надя Златева – Панайотова, а практическите занятия от ас. Константин Аминков и ас. Георги Маринов.
 • Неврология и неврохирургия - лекциите се водят от проф. Богдан Аминков, доц. Надя Златева – Панайотова, доц. Николай Механджийски, а практическите занятия от ас. Константин Аминков и ас. Георги Маринов.
 • Диагностика на стадното здраве - лекциите се водят от проф. Богдан Аминков, доц. Надя Златева – Панайотова и доц. Николай Механджийски.
 • Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Калин Христов, гл. ас. двм Димитър Димитров.
 • Акушерство – Модул (продуктивни, еднокопитни и животни за компания). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Калин Христов, гл. ас. двм Димитър Димитров.
 • Подвижна клиника по Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения. - практическите занятия се водят от доц. Калин Христов, гл. ас. двм Димитър Димитров.

Научни направления на преподавателите от катедрата:·

 • Проф. д-р двмн Богдан Янев Аминков – научна специалност „Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните“
  Интереси:
  - Анестезиология
  - Образна диагностика
  - Ортопедия
 • Доц. д-р двм Надя Златозарова Златева-Панайотова – научна специалност „Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните“
  Интереси:
  - Анестезиология
  - Мекотъканна хирургия
  - Образна диагностика
  - Физиотерапия
  - Регенеративна медицина
 • Доц. д-р двм Николай Христов Механджийски - научна специалност Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните
  Интереси:
  - Анестезиология
  - Офталмология
  - Ортопедия
  - Експериментална хирургия
 • Доц. д-р двм Калин Йорданов Христов – научна специалност Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни.
  Интереси:
  - Болести на млечната жлеза при дребните преживни животни
  - Репродукция и репродуктивни нарушения при кучето
  - Диагностика на бременността при животните за компания
 • Ас. двм Димитър Димитров Димитров - научна специалност Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни.
  Интереси:
  - Репродукция и контрол на репродуктивния процес при едрите преживни животни
  - Ехографска диагностика на бременността и патологични състояния при при едрите преживни животни
  - Хормонален анализ в репродукцията и гинекологията при животните
 • Ас. Константин Богданов Аминков - научна специалност Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните.
  Интереси:
  - Регенеративна медицина
  - Ортопедия
  - Образна диагностика
  - Анестезиология
 • Ас. Георги Маринов Маринов - научна специалност Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните
  Интереси:
  - Анестезиология
  - Образна диагностика
  - Експериментална хирургия
  - Регенеративна медицина

- Ортопедия

Back to top