ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Ветеринарна медицина

VMtroyan0787

Обучението продължава 11 семестъра (последният семестър е преддипломен стаж) и завършва с полагане на държавни изпити. Завършилите придобиват професионална квалификация “Ветеринарен лекар”.

Общата фундаментална подготовка на бъдещите специалисти се осъществява чрез изучаване на медицинска химия, ботаника с медицински растения, биометрика със статистика, информатика, латински език, зоология, основи на екологията, биофизика, философия и др.

Професионалната подготовка се постига чрез учебни програми по систематична анатомия на домашните животни, цитология и хистология, физиология, биохимия, генетика, диететика, хранене, етология, ендокринология и биотехнология на репродукцията, пропедевтика, микробиология, вирусология, хирургия, вътрешни незаразни болести, паразитология, експертиза на хранителни продукти, инфекциозни болести, акушерство и гинекология и др. Факултет "Ветеринарна медицина" подготвя лекари за осъществяване на цялостната дейност (ръководство, организация и изпълнение) по опазване здравето и продуктивността на селскостопанските животни, дребните луксозни домашни животни, дивеча, пчелите, рибите, бубите и др.

Back to top