ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Добре дошли в сайта на Факултет Горска промишленост
Нашата мисия е да обучаваме и да създаваме висококвалифицирани инженерни кадри за дървообработващата и мебелната промишленост и интериорния дизайн на мебели и обзавеждане.
Основната ни цел и задачи са чрез изучаване на върховите постижения на науката, техниката, технологията и дизайна, чрез прилагане на опита и традициите на водещите в тази област страни, чрез активна научно-изследователска и внедрителска дейност, насочена към нуждите на практиката, да предоставим качествено образование и подготовка на инженерни кадри, които да гарантират успешна конкурентоспособна професионална реализация.
За осъществяване на мисията, за постигане на основната цел и задачи, ФГП разполага с висококвалифициран преподавателски състав, с модерна материално-техническа база, с учебно-производствени центрове и лаборатории, поддържа тесни професионални контакти с водещи в ЕС образователни и научни институции, производствени фирми и проектантски бюра от България.

Акредитирани сме от НАОА за обучение:

 • в две специалности:
  - Технология на дървесината и мебелите (правоприемник на специалността Дървообработване и производство на мебели). Специалността е в професионално направление 6.5. Горско стопанство и подготвя инженер-технолози за производството на мебели и дървообработването (производството на фурнир и слоеста дървесина, производството на инженерна и масивна дървесина и дървени конструкции, производството на плочести материали и др.).
  Специалност „Технология на дървесината“, сега „Технология на дървесината и мебелите“, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ е част от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Проектиране на дървообработващи и мебелни предприятия)“, съгласно Постановление № 318 от 24.11.2016 г. на Министерския съвет на Р. България за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование (публикувано в ДВ бр. 96 от 02.12.2016 г.).
  - Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели). Специалността е в професионално направление 5.13. Общо инженерство и подготвя конструктори и дизайнери на мебели и обзавеждане на жилищни и обществени сгради
 • в три образователно-квалификационни степени:
  - бакалавър;
  - магистър;
  - доктор (образователна и научна степен).
 • в две форми на обучение:
  - редовна;
  - задочна.

Back to top