ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Факултет Горска промишленост

Мисия
Нашата мисия е да обучаваме и да създаваме висококвалифицирани инженерни кадри за дървообработващата и мебелната промишленост и интериорния дизайн на мебели и обзавеждане.

Основната ни цел и задачи сса чрез изучаване на върховите постижения на науката, техниката, технологията и дизайна, чрез прилагане на опита и традициите на водещите в тази област страни, чрез активна научно-изследователска и внедрителска дейност, насочена към нуждите на практиката, да предоставим качествено образование и подготовка на инженерни кадри, които да гарантират успешна конкурентоспособна професионална реализация.
За осъществяване на мисията, за постигане на основната цел и задачи, ФГП разполага с висококвалифициран преподавателски състав, с модерна материално-техническа база, с учебно-производствени центрове и лаборатории, поддържа тесни професионални контакти с водещи в ЕС образователни и научни институции, производствени фирми и проектантски бюра от България.

История

Факултет „Горска промишленост" (ФГП) е приемник на Горско-промишления отдел, основан през 1949 г. към Селскостопанската академия - София. С Указ на Президиума на Народното събрание № 3754/12.01.1953 г. от учебната 1953/1954 се обособява самостоятелен Висш Лесотехнически Институт с 5 специалности, една от които е Механична технология на дървесината. ФГП се създава като самостоятелна учебна и научна структура през 1974 г. на основата на специалността Механична технология на дървесината.

За първи Декан на факултета е избран проф. Нино Статков, а след това последователно декани са били проф. Андрей Кавалов, проф. Христо Шехтов, проф. Георги Филипов, проф. Христофор Виделов, проф. Николай Йосифов, проф. Божидар Динков, доц. Христофор Русанов, доц. Нено Тричков.
От 20016 г. Декан на ФГП е доц. д-р Живко Гочев.

Повече информация за историята на ФГП.

Акредитирани сме от НАОА за обучение:

 • в две специалности:
  - Технология на дървесината и мебелите (правоприемник на специалността Дървообработване и производство на мебели). Специалността е в професионално направление 6.5. Горско стопанство и подготвя инженер-технолози за производството на мебели и дървообработването (производството на фурнир и слоеста дървесина, производството на инженерна и масивна дървесина и дървени конструкции, производството на плочести материали и др.);
  - Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели). Специалността е в професионално направление 5.13. Общо инженерство и подготвя конструктори и проектанти на мебели и обзавеждане на жилищни и обществени сгради
 • в три образователно-квалификационни степени:
  - бакалавър;
  - магистър;
  - доктор (образователна и научна степен).
 • в две форми на обучение:
  - редовна;
  - задочна.

Докторанти

Във Факултет „Горска промишленост“ се обучават докторанти по следните научни специалности:

 • „Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост“ (02.01.32.);
 • „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“ (02.13.02.);
 • „Дървесинознание и дървесни материали“ (02.13.05.).

Обучението се извършва от 46 висококвалифицирани преподаватели, в т.ч. 3професори и 21 доценти, 18 редовни асистенти, 5 гост-преподаватели и 8 хонорувани преподаватели.

За провеждане на теоретичното обучение и практическите занятия, ФГП разполага със специализирани лаборатории по рязане на дървесината, по лазерни технологии, проблемна научноизследователска лаборатория по модифициране на дървесината, по автоматика и автоматизация на производството, Учебно-производствен център по дървообработване, Учебно-производствен център по производство на мебели, металообработваща работилница.

Факултетът поддържа тесни контакти с фирми от дървообработващата и мебелната промишленост, в които провежда практическо обучение на студентите и използва като база за разработване и внедряване на научно-изследователски проекти.

В дългогодишната си история ФГП е изградил отлични взаимоотношения със сродни факултети и университети от много страни. Фактите, които илюстрират международния му авторитет, са участията на преподавателите в различни научни изяви в чужбина; научните постижения; спечелените конкурси за проекти, финансирани от международни фондации; даването на почетни звания, а именно: членове на IUFRO; членове на Американско общество на инженерите в горската промишленост и др.; възпитаници на специалностите от ФГП, които работят или са работили в чуждестранни университети (САЩ, Канада, Швеция, Япония, Чили, Франция, Швейцария, Германия и др.); участие в международни проекти по програмите ТЕМПУС, ФАР и Леонардо да Винчи; съвместни научни разработки с колективи от чуждестранни университети (Русия, Словакия, Сърбия и Черна гора, Македония, Гърция, Швейцария, Полша, Беларус, Чехия, Унгария); оказана научно-техническа помощ от наши преподаватели на организации и фирми (Нигерия, Судан, Ливан, Словакия, Македония, Чехия и др.); спечелени от студенти и възпитаници на двете специаности награди, грамоти и дипломи от международни конкурси и изложби.

Към настоящия момент ФГП има акредитация и извършва обучение на общо 400 студенти, разпределени в 2 специалности, в 2 форми на обучение (редовна и задочна), в 3 образователно-квалификационни степени –  "бакалавър", "магистър" и "доктор".

Декан на Факултет „Горска промишленост“

Доц. д-р Живко Бонев Гочев

Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 221

Вътр. тел.(+359 2) 91 907/463

Директ. тел.(+359 2) 862 10 98

Факс:(+359 2) 862 28 54

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. декан по учебно-възпитателната дейност

Доц. д-р Димитър Христов Ангелски

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 221

Вътр. тел.(+359 2) 91 907/463

Директ. тел.(+359 2) 862 10 98

Факс:(+359 2) 862 28 30

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. декан по научно-изследователската дейност

Доц. д-р Десислава Иванова Ангелова

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 221

Вътр. тел.(+359 2) 91 907/463

Директ. тел.(+359 2) 862 10 98

Факс:(+359 2) 862 28 30

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор редовно обучение – ИД

инж. Виолета Йорданова Болярова

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 220

Вътр. тел.(+359 2) 91 907/430

Директ. тел.(+359 2) 862 10 98

Факс:(+359 2) 862 28 30

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор редовно обучение – ТДМ

Ирина Христова Мишева

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 220

Вътр. тел.(+359 2) 91 907/430

Директ. тел.(+359 2) 862 10 98

Факс:(+359 2) 862 28 30

E-mail:td_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор задочно обучение

инж. Надежда Константинова Симеонова

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 109

Вътр. тел.(+359 2) 91 907/450

Директ. тел.(+359 2) 962 39 53

Факс:(+359 2) 862 28 30

E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Back to top