ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

ПРОЕКТИ
с участието на преподаватели от катедра "Дървообработващи машини"

2012 – 2016 г.

  1. Gochev Zh., Member of Management Committee, COST Action FP1004, Enhance mechanical properties of timber, engineered wood products and timber structures COST Grant System, Start date: 30/05/2011, End date: 29/05/2015, Action FP1004, Forests, their Products and Services, Brussels.
  2. Договор ДНТС/Словакия 01/8, Тема № 863 (28.11.2011÷02.10.2014), Комплексно използване на дървесната биомаса за енергия, Договор за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия, ДНТС/Словакия 01/8, Колектив с ръководител доц. Ж. Гочев, МОМН/НИС-ЛТУ.
  3. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ – в проекта са включени всички преподаватели, които ръководят разработването на дипломни работи по време на студентските практики за ОКС „Бакалавър“ – доц. Ж. Гочев, доц. Ю. Михайлова, доц. В. Живков, доц. д-р Л. Вълчева, гл.ас. Д. Ангелова, гл.ас. Д. Ангелски, гл. ас. Р. Чипев и др., продължителност: 2012-2015 г.
  4. Проект BG051РО001-4.3.04-0052 „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с ръководител проф. Брезин и участници доц. Н. Тричков, проф. Н. Делийски, проф. д.ик.н. Диана Иванова Георгиева, проф. С. Соколовски, доц. д-р Марина Младенова, доц. Ю. Михайлова, доц. Н. Бърдаров, гл. ас. д-р Петър Антов, доц. Н. Станева, доц. д-р Л. Вълчева, доц. д-р Ж. Гочев, доц. Я. Генчев, гл.ас. д-р Д. Ангелски, гл. ас. В. Савов, гл. ас. Р. Чипев, ас. П. Воденова, доц. С. Лозанова, доц. Р. Райчева, проф. Е. Писарева, л.ас. д-р Д. Ангелова, гл.ас. В. Мерджанов, гл. ас. И. Радкова, гл. ас. д-р Мая Цоклинова, ас. Д. Младенова, Д. Койнов, ас. П. Вичев, ас. П. Николов, ас. М. Кючукова и др.,продължителност: 2013-2015 г.
  5. Проект BG051PO001-3.3.06-0056 „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с ръководител проф. Брезин и 12 одобрени участници от ФГП – 6 докторанти, 1 млад учен, 3 постдокторанти и 2 специализанти (проф. д.ик.н. Диана Иванова Георгиева, доц. д-р Ж. Гочев, доц. д-р Марина Младенова, доц. Н. Станева, гл.ас. д-р Д. Ангелски, гл.ас. д-р Д. Ангелова, гл.ас. В. Мерджанов, ас. П. Вичев, ас. П. Воденова, гл. ас. Р. Чипев, ас. П. Николов, ас. М. Кючукова, докт. Диляна Еленска-Вълчанова, доц. В. Живков, докт. Д. Христодорова, докт. Т. Петков, докт. Цв. Евстатиев, докт. В. Атанасов, докторант Георги Ковачев, Н. Тумбаркова и др., продължителност: 2013 г – 2015 г.
  6. Договор № 22 (2016÷2017), Моделиране и експериментално изследване на процесите при надлъжно фрезоване на масивна дървесина, Ж. Гочев, НИС/ЛТУ.
  7. Договор ФГП–2016-Ю-1 (2016), Методически въпроси относно експлоатацията на УПБ по дървообработване към УОГС-Юндола, Ж. Гочев, НИС/ЛТУ.

Back to top