ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет,Факултет Горска промишленост;

Местоположение: административна дейност – ниска сграда срещу Аулата, стая № 1

Ръководител на катедрата: Проф. д-р Ася Петрова Маринова

Организатор учебна дейност: Сурпик Крикорян – Агопян – ниска сграда срещу Аулата, стая № 1, тел. 91907/329;

Отговорник по качеството: проф. Васил Живков

История на катедрата

Създаването на катедра „Интериор и дизайн за мебели“ се обуславя от редица обективни фактори. На първо място –демографските изменения в годините на преход, промяната в архитектурата на жилищните сгради, изискванията на все повече потребители към индивидуалност в обзавеждането пораждат необходимостта от създаване на висококвалифицирани специалисти в областта на проектирането на интериора и мебелите. На второ място – появяватсемебелни фирми с оборудване на световно ниво, с гъвкав технологичен процес при производството на мебели и обзавеждане, коетоправи възможно осъществяването на оригинални дизайнерски решения при проектиране на интериора на жилищни и на уникални обществени сгради.
Основите на образованието по инженерен дизайн в Лесотехническия университет са положени през 1989 г. Със създаването на двугодишен курс по инженерен дизайн в областта на проектирането на мебелите и интериора към Свободния факултет с ръководител ас. Янчо Генчев (впоследствие – до 2011 г. доцент към катедра “Интериор и дизайн за мебели, а понастоящем ръководител на катедра „Производство на мебели“ при ФГП). Като преподаватели в курса са поканени и четат лекции известни специалисти в тази област като проф. Димитър Ерменков, н.с. Веселин Пенчев, художниците Любо Делчев и Боряна Главлешка, а от ЛТУ (тогава ВЛТИ) –доц. Христофор Русанов, ас.арх. Регина Райчева (сега професор) и ас. Янчо Генчев. Естественото развитие на курса е той да прерасне в специалност в съответствие с тогава действащия Закон за автономия на ВУЗ.
През есента на 1994г. в Министерството на образованието и науката е представена учебната документация за разкриване на специалността “Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)” и през учебната 1995/1996г. е приет първият випуск студенти. Освен преподавателите от курса,за осигуряване на преподаванията се включватпреподаватели от ФГП, а по някои основни дисциплини на специалността са поканени да четат лекции проф. Незабравка Иванова от ХА,проф. Димитър Ерменков от ХА, н.с. Любомир Гуринов, н.с. Елена Писарева, н.с. Саша Лозанова.
Катедра “Интериор и дизайн за мебели” е създадена през 1998 г. във връзка с обслужване на специфичните учебни и организационни потребности на специалността “Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)”. Пръв ръководител на катедрата е проф. д-р Георги Борисов Кючуков. Последователно ръководители на катедрата са доц. д-р Георги Димитров Абрашев (понастоящем професор-пенсионер), доц. д-р Регина Павлова Райчева (понастоящем професор) и доц. д-р Георги Димитров Абрашев. От 2012 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Ася Петрова Маринова.
През годините от създаването на катедрата до сега са избирани като хонорувани преподаватели редица изявени в своите области професионалисти като доц. Стоян Делчев от УАСГ, доц. Пенка Попска от ТУ, доц. Цаньо Иванов от ТУ, доц. Добрина Желева-Мартинс (БАН), доц. Димитър Добревски (НХА), доц.Стела Ташева (БАН), художник Боряна Главлешка и др. Някои от хоноруваните преподаватели са назначени след успешно издържан конкурс за редовни преподаватели и след това се хабилитират като професори и доценти в катедрата: проф. д-р арх. Елена Писарева, доц. д-р Любомир Гуринов, доц. дн Саша Лозанова (понастоящем и тримата са пенсионери).
Преподавателите от катедрата благодарение на своята работа и всеотдайност се ползват с авторитет и уважение във факултета и в университета и са избирани на ръководни длъжности: зам. Декани на ФГП – проф. Георги Абрашев и доц. Десислава Ангелова; Институционален Координатор за ЛТУ по програми Socrates-Erasmus, Erasmus и Erasmus+ – проф. Регина Райчева.
В изминалите години от създаването на специалността „Инженерен дизайн“ в Лесотехнически университет до сега тя се утвърди с авторитет сред сродните специалности в други ВУЗ-ове в България и чужбина. Дизайнерите, завършили специалността в бакалавърска и магистърска степени, имат съществено предимство пред специалистите, обучавани в други сходни специалности. Те притежават изключително задълбочени познания в областта на материалите за производство на мебели и особено дървесината и дървесните материали, в това число относно техните физикомеханични характеристики и якостно и деформационно поведение, като освен това детайлно познават технологията на производство, което е особено важно в условията на значителна конкуренция на квалифицирани кадри. Неоспоримо доказателство за отличната подготовка на студентите, обучаващи се или завършили „Инженерен дизайн“ в Лесотехнически университет, са многобройните им участия на различни дизайн-форуми и конкурси. В почти всички значими дизайн-събития в страната и в чужбина студентите и инженерите от университета взимат много активно участие и в повечето случаи заемат призовите места в конкурсите.
Преподавателиот катедрата участват в международни мобилности по програма „Еразъм“, както и са били ръководители на екипи от студенти, участвали в международни студентски работилници (уъркшоп) в Австрия, Германия, Словакия, Чехия, Финландия, Испания и България.

Понастоящем академичният състав на катедра „Интериор и дизайн за мебели“ се състои от следните членове:

 • Проф. д-р Ася Маринова–ръководител на катедрата
 • Проф. д-р Регина Райчева
 • Проф. д-р Васил Живков
 • Доц. д-р Десислава Ангелова
 • Доц. д-р Стела Борисова Ташева
 • Гл. ас. д-р Мирослава Петрова
 • Гл. ас. д-р Рангел Чипев
 • Гл. ас. д-р Ралица Симеонова
 • Гл. ас. д-р Мария Кокорска
 • Гл. ас. д-р Павлина Воденова
 • Сурпик Крикорян – Агопян – организатор учебна дейност

Учебен процес, дисциплини и преподаватели:
Преподавателите от катедрата са висококвалифицирани и утвърдени специалисти по изкуствознание, дизайнери, архитекти, художници, конструктори и проектанти. От създаването ѝ досега в катедрата са обучавани общо 10 докторанти в редовна или задочна форма на обучение, като 6 от тях са защитили дисертационните си трудове и им е присъдена образователната и научна степен “Доктор” – Мирослава Петрова, Десислава Ангелова, Мария Маринова Кокорска, Александрина Първанова, Ралица Симеонова и Красимир Савчев и двама са в напреднал стадий на разработване на дисертационните си работи – Павлина Воденова (в процедура по защита) и Диляна Еленска - Вълчанова.
Катедра ИДМ обезпечава преподаването на много голям брой учебни дисциплини от учебните планове на специалността “Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)”, ОКС Бакалавър и Магистър, и на няколко учебни дисциплини за специалност „Технология на дървесината и мебелите“–“Вътрешна архитектура” за ОКС Бакалавър и дисциплините „Системи и механизми в мебелите, интериора и дървените конструкции” и “Оразмеряване на мебели” за ОКС “Магистър”.

I. ОКС Бакалавър

 • Художествени методи и техники в интериорния дизайн. Упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Рангел Чипев
 • Цветознание. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Рангел Чипев.
 • Недървесни материали в интериора. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Живков, а упражненията от гл. ас. д-р Ралица Симеонова.
 • История на изкуството.
 • История на дизайна.
 • Стилове в интериора и мебелите. Лекциите се извеждат от проф. д-р Регина Райчева, а упражненията от хон. ас. д-р Александрина Първанова.
 • Формообразуване. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Мирослава Петрова.
 • Конструктивни елементи и съединения в мебелите. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Живков, а упражненията от гл. ас. д-р Ралица Симеонова.
 • Архитектура и строителство. Лекциите се извеждат от проф. д-р Регина Райчева и проф. д-р Ася Маринова, а упражненията от проф. д-р Ася Маринова.
 • Теория на композицията. Лекциите се извеждат от хон. доц. д-р Стела Ташева, а упражненията от гл. ас. д-р Мирослава Петрова
 • Компютърно проектиране на мебели. Упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Мария Кокорска.
 • Проектна седмица (V и VII семестър). Ръководители са проф. д-р Регина Райчева и доц. д-р Васил Живков.
 • Конструиране на мебели. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Живков, а упражненията от гл. ас. д-р Ралица Симеонова.
 • Проектиране на жилищен интериор и обзавеждане. Лекциите се извеждат от доц. д-р Янчо Генчев, а упражненията от ас. Павлина Воденова.
 • Графичен дизайн. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Десислава Ангелова.
 • Проектиране на обществено обзавеждане. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Мария Кокорска.
 • Оразмеряване на мебели. Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Ася Маринова.
 • Моделиране. Упражненията се извеждат от ас. Павлина Воденова.
 • Вътрешна архитектура. Лекциите се извеждат от проф. д-р Регина Райчева, а упражненията от доц. д-р Десислава Ангелова.

Преподавателите от катедрата участват активно в комплексна практика по „Конструиране на мебели”, „Технология на мебелите” и “Строителни изделия от дървесина в интериора” в VI семестър от обучението и в текущите практики по „Недървесни материали в интериора”, „Стилове в интериора и мебелите”, „Проектиране на жилищен интериор и обзавеждане” и “Проектиране на обществено обзавеждане”.

II. ОКС Магистър

 • Иновативен и стратегически дизайн. Лекциите се извеждат от хон. доц. д-р Димитър Добревски, а упражненията от доц. д-р Десислава Ангелова.
 • Представяне на дизайнерски проекти. Лекциите и упражненията се извеждат от хон. ас. д-р Красимир Савчев.
 • Системи и механизми в мебелите, интериора и дървените конструкции. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Живков, а упражненията от гл. ас. д-р Ралица Симеонова.
 • Проектиране на интериор и мебели от недървесни материали. Лекциите и упражненията се извеждат от хон. проф. д-р Елена Писарева.
 • Проектиране на мебели за масово и серийно производство. Лекциите се извеждат от доц. д-р Янчо Генчев, а упражненията от ас. Павлина Воденова.
 • Дизайн на авангардни мебели. Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Регина Райчева.
 • Дизайн на аксесоари за интериора. Упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Мирослава Петрова.
 • Проектиране на интериор на уникални обекти. Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Регина Райчева.
 • Дизайн на осветлението и осветителни системи. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Васил Живков.
 • Проектиране на стилов интериор. Упражненията се извеждат от ас. Павлина Воденова.
 • Дизайн на средата за хора с увреждания. Лекциите се извеждат от хон. проф. д-р Елена Писарева, а упражненията от ас. Павлина Воденова.
 • Въведение в дизайна на градската среда. Лекциите и упражненията се извеждат от хон. доц. д-р Стела Ташева.
 • Изкуството в дизайна.
 • Екодизайн. Упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Мария Кокорска.
 • Дизайн на осветителни тела. Упражненията се извеждат от ас. Павлина Воденова

Преподаватели от катедрата са изнасяли лекции в редица чужди университети в Австрия, Германия, Македония, Словакия, Шотландия и др., както и са канени за лектори в редица български университети – УАСГ, НБУ, НХА, ВСУ, Европейски политехнически университет в Перник и др. Членове на катедрата имат сериозни успехи в своята художествено-творческа дейност – спечелени награди, участие в престижни изложби у нас и в чужбина и др.
Хабилитираните преподаватели и асистентите с докторска степен от катедра ИДМ са дипломни ръководители на голяма част от студентите от специалност ИД (ИДМ), както и на част от студентите от специалност ТДМ, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. Всички хабилитирани преподаватели са членове на държавните изпитни комисии за защита на дипломни работи в двете ОКС на двете специалности във ФГП.
Преподаватели от катедрата активно участват в редица проекти, свързани с повишаване на квалификацията им и използване на съвременни форми в обучението на студентите:
• Проект BG051PO001-3.3.06-0056 „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет”
• Проект BG051РО001-3.1.09-0019 “Изграждане на единна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в ЛТУ“
• Проект BG051РО001-4.3.04-0052 „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет”
• Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“

Научни направления на преподавателите от катедрата
Преподавателите от катедра ИДМ са сред водещите специалисти в науката в своите области и имат множество публикации и цитирания в реномирани научни издания в България и чужбина, участват редовно в международни научни форуми и са членове на международни научни колективи. Научните им интереси са многостранни, тъй като те са професионалисти в разнообразни области.
Научните направления, в които те работят са:

 • Проектиране на интериор и обзавеждане на жилищни и обществени сгради;
 • Теория и история на архитектурата и дизайна;
 • Формообразуване и теория на композицията;
 • Мебелен дизайн и оптимизиране на конструкциите на мебелите;
 • Изследване и създаване на нови конструкционни материали за мебелите;
 • Конструиране на мебели с олекотени конструкции;
 • Компютърно проектиране и презентиране на дизайнерските проекти;
 • Изследване на якостните и деформационните характеристики на съединенията и конструктивните материали, използвани в мебелите и
  изделията от дървесина и дървесни материали;
 • Изследване на деформационното поведение при продължително натоварване на дървесината и дървесните материали;
 • Деформационно и якостно изследване на мебелните конструкции с компютърни програми, разработени с метода на крайните елементи;
 • Прилагане на иновативни методи в обучението по дизайн;
 • Традиционни и съвременни средства за художествена визуализация;
 • Графичен дизайн, печатна графика и книгоиздателство, фирмена акциденция, лого, комуникативно-знакова система и типография;
 • Компютърно моделиране и визуализация на архитектурни решения за екстериор и интериор, продукти на индустриалния и графичен дизайн.

Членове на катедрата са участвали в разработването на редица международни и национални научноизследователски и инфраструктурнипроекти:
• „Изпитване на някои основни видове ъглови съединения при натоварване на срязване изработени от фурнировани и облагородени ПДЧ”
• „Изследване върху якостната и деформационна характеристика на ъглови съединения на конструктивни елементи на корпусна мебел от масивна дървесина”
• „Изследване на проблемите и възможностите за създаване на мебели за хора с физически увреждания”
• „Изследване на съединения от олекотени мебелни плочи в конструкциите на мебелите”
•„Установяване съпротивлението при изваждане на винтове за дървесина, едноелементни разглобки тип „Confirmat” и на специални винтове за ОМП от различни мебелни плочи“
• Разработване на проект и конструкторска документация за обзавеждане на учебни зали в УОГС “Юндола”
• Инфрастурктурен проект за “Модернизиране на ЦПО за трансфер на научни знания в съответствие с потребностите на практиката”
• Инфрастурктурен проект "Изграждане на научна лаборатория "Управленски и икономически анализи и оценки за устойчиво развитие"

Преподаватели от катедрата имат защитени патенти и полезни модели в Патентно ведомство на Република България:
• Регистрация на полезен модел №1412/2011 – „Оребрен плочест конструктивен елемент за мебели” – доц. Живков, проф. Маринова
• Свидетелство за регистрация на "Промишлен дизайн" №7535/2012 г.: "Комбинирана мебел" – проф. Писарева, доц. Живков
• Свидетелство за регистрация на „Промишлен дизайн” №7847/05.07.2013 г.: „Закачалки за дрехи” – доц. Живков и др.
• Свидетелство за регистрация на „Изобретение” №66531/30.06.2016 г.: „Оребрен плочест конструктивен елемент за мебели и метод за неговото изработване” – доц. Живков и проф. Маринова.

Активната научна работа на преподаватели от катедрата и създаването на полезни модели и изобретения като краен резултат се осъществява в лабораторията по конструиране на мебели, където се поставят основите на рационалното конструиране и оразмеряване на мебели у нас чрез прилагане на оригинални експериментално-теоретични методи за изпитване и установяване на якостните и деформационните характеристики на ъгловите съединения на конструктивните им елементи, които се прилагат при деформационното и якостното изследване на мебелните конструкции с компютърни програми, разработени с метода на крайните елементи.
Катедра ИДМ работи в тясно сътрудничество с бизнес организации от бранша, което помага на студентите от специалност “Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)” да добият повече практически знания и опит, а на бизнеса – да се запознаят с бъдещите си колеги и да използват иновативните им идеи.

Back to top