ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Адрес:
София 1797, бул. „Климент Охридски” 10, сграда А
Лесотехнически университет, Факултет Горска промишленост;

Местоположение:
Административна дейност – сграда “А”, лаб. 22, партер
Преподаватели - сграда “А”, II и III етаж
Лаборатории - сграда “А”- №№ 20, 21, УЛК-№№.103, 104, 105, 305 и 306, Пресова лаборатория
 

MTD

Ръководител катедра  
Доц. д-р Юлия Димитрова Михайлова, сграда “А”, ет. 3, кабинет 341, тел. 91907/260, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатор обучение
Мария Владимирова Юрукова – административна дейност и учебна документация - сграда “А”, партер, лаборатория 22, тел. 91907/323, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Николай Петров Гълъбов – изследователска техника и измервания – лаб. “Пресови материали”, тел. 91907/493

История
Катедрата е основана на 01.02.1974 г. в резултат от разделянето на съществуващата тогава катедра “Механична технология на дървесината” на катедра “Дървообработване” и катедра “Мебелно производство”. Независимо от това, катедра МТД винаги отбелязва и годината 1950, която бележи началото на нейното съществуване с първи ръководител проф. Петко Чернаев, който я ръководи до 1966 г. и с втори ръководител - проф. Свилен Николов (1966-1974 г.), при който реално става фактическото й разделяне.
От 1974 г. за ръководител на катедра “Дървообработване” е избран доцент, а по-късно проф. д-р Гено Дoнчев. Първоначално в катедрата са преподавателите - доц. Гено Дончев, доц. Кирил Киров, доц. Банчо Ганков, гл. ас. Иван Шишков, гл. ас. Николай Йосифов, гл. ас. Анка Парушева и ас. Валентин Цолов. Този състав осигурява изнасянето на лекции и упражнения по основните технологични дисциплини.
През периода 1975-1979 г. в катедрата постъпват като асистенти Георги Благоев, Иван Генов и инж. Веселин Брезин. За това време катедрата разширява състава си и значително увеличава броя на преподаваните учебни дисциплини.
През 1986 г. катедра “Дървообработване” се преименува в катедра “Технология на дървесината” с ръководител проф. д-р Гено Дончев. В катедрата посочените по-горе главни асистенти са вече хабилитирани, а много от асистентите са защитили дисертации.
Приемането на млади хора в катедрата е политика, която и преди, и сега е приоритет в управлението и подхода на всеки нейн ръководител. За посоченото време в катедрата постъпват: инж. Лиляна Вълчева, съответно като проучвател (1983 г.), научен сътрудник І-ва степен (1992 г.), гл. ас. (1995 г.), доцент (1997 г.); ас. Нено Тричков (1989 г.), който от 1997 г. вече е доцент; асистентите Петър Велев и Стефан Ганев (1987 и 1988 г.), които по-късно напускат и продължават научната си кариера, съответно в ХТМУ-София и Квебек, Канада.
През 1993 г. катедрата възстановява наименованието си като катедра “Механична технология на дървесината”. През този период ръководител на катедрата е доц. д-р Веселин Брезин, а състава й се увеличава с нови преподаватели - доц. д-р Генка Блъскова, доц. д-р Тодор Тодоров, гл. ас. д-р Неделчо Неделчев, гл. ас. д-р Юлия Михайлова (1996 г.), която от 2002 г. е доцент и ас. Николай Бърдаров – постъпил през 1995 г., а от 2012 г. е доцент.
В катедрата са работили още проф. д-р Петко Петков, хоноруваните преподаватели доц. Христо Бояджиев, инж. Анатолия Иванова и инж. Георги Георгиев, инж. Емил Стоилов – ръководител на лаборатория по пресови материали.

Ръководители на катедрата от 1974 г. до днес последователно са проф. д-р Гено Дoнчев (1974-1993 г.), доц. д-р Веселин Брезин (1993-1995 г.), проф. дтн Николай Йосифов (1995-1999 г.), проф. д-р Веселин Брезин (1999-2003 г.), доц. д-р Нено Тричков (2003-2007 г.), доц. д-р Тодор Тодоров (2007-2012 г.), доц. д-р Лиляна Вълчева (2012-февруари 2016 г.), проф. д-р Веселин Брезин (февруари-декември 2016 г.), доц. д-р Юлия Михайлова (декември 2016 г. и до днес).

В катедрата са постъпили като асистенти инж. Росен Григоров (сега асистент, доктор от 2016 г.), инж. Петър Антов (от 2015 г. доцент), инж. Виктор Савов (от 2015 г. доцент), инж. Даниел Койнов.

Катедра МТД осигурява извеждането на лекции и упражнения по дисциплини, залегнали в учебните планове на четири специалности в ЛТУ - “Технология на дървесината”, “Инженерен дизайн”, “Стопанско управление” и “Горско стопанство” в образователно-квалификационните степени – „Бакалавър”, „Магистър” и научно-образователната степен „Доктор”, редовна и задочна форма на обучение.

През 2011 г. към катедрата е зачислен като редовен докторант инж. Цветелин Евстатиев, отчислен с право на защита през 2014 г. От м. септември 2015 г. в катедрата са зачислени двама задочни докторанти - инж. Даниел Койнов и инж. Дияна Младенова.

Организирането на учебната дейност, административната документация и поддържането на материалната база в катедрата е поверена на Мария Юрукова (1977 г.) и Николай Гълъбов (1998 г.).

Катедрата разполага със специализирани лаборатории като:

 • ПРЕСОВА ЛАБОРАТОРИЯ за получаване и изпитване на дървесината и дървесните материали, в която се извърша учебна, научна дейност и работа с дипломанти по дисциплините ТПДЧ, ТМДВ, ТФСД, ТММД, ПЕОТ, Дървесинознание;
 • ЛАБОРАТОРИЯ № 20, която е специализирана по промишлена екология и охрана на труда и понастоящем се извеждат упражнения по дисциплините "Инженерна екология", "Промишлена екология и охрана на труда" и "Ергономия и ергономично проектиране";
 • ЛАБОРАТОРИЯ № 21, в която се провежда учебна и научна дейност по компютърно моделиране и оптимизация на технологични обекти, стандартизация и патентно дело и защита на интелектуалната собственост;
 • ЛАБОРАТОРИЯ № 105 в УЛК, в която се провежда основно учебна и научна дейност по дисциплините ТПДЧ, ТФСД, ТМДВ, ПДП, ТОКДЛЦМ, Управление на качеството и подготовка на дипломни проекти;
 • ЛАБОРАТОРИЯ № 104 в УЛК, в която се извеждат часовете по Технология на материалите от масивна дървесина, Технология на инженерната дървесина и ПММСД;
 • ЛАБОРАТОРИИ № 305 и № 306, в които се провежда основно учебна, научна дейност и кръжок по дисциплината "Дървесинознание".

Към катедрата са защитени 26 дисертации, в т.ч. две за доктор на техническите науки. Като специализанти са се обучавали 14 специалисти от Русия, Македония, Корея, Словакия, Судан и България.

В помощ на студентите и практиката са издадени 20 учебника за ВУЗ, 14 ръководства, 13 монографии, 2 наръчника и 3 учебника за техникуми.
В катедрата е организиран кръжок по Дървесинознание под ръководството на доц. Николай Бърдаров. Работата и дейностите в кръжока са насочени към по-добрата подготовка и квалификация на студентите и докторантите от няколко факултета - ФГП, ФГС и ФСУ.

По основната научна тематика и проблематика на катедрата са разработени много дипломни работи (от 2000 г. до сега защитените проекти са над 400).
Преподавателите от катедра МТД участват активно в международни форуми, проекти и мрежи, както и в разработването на над 54 теми по НИС, значителна част от които са внедрени в редица предприятия от дървообработващата и мебелна промишленост.

При организирането и провеждането на НТК “ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН”, катедра МТД винаги има водеща роля, не само поради активното участие на членовете на катедрата, но и заради качествените и количествените представени научни доклади.

ВАЖНО СЪБИТИЕ в живота на катедрата е откриването на нова производствена база на името на проф. д-р Гено Дончев, основател и първи ръководител на катедрата, в УОГС Петрохан с. Бързия, обл. Монтана.

В памет и с дълбок поклон на признателност, благодарност и уважение за проф. д-р инж. Гено Дончев (1927-2001) от името на катедрения съвет, доклад до Ректора на ЛТУ, Декана и членовете на Факултетния съвет, внесе доц. д-р инж. Лиляна Вълчева - ръководител на катедрата: „Механична технология на дървесината” при ФГП:

„Лесотехническият университет устойчиво се развива и днес открива нова учебно-производствена база за преработване на иглолистни трупи в УОГС – Бързия. Ученият с най-голям принос за развитието на ЛТУ, Факултета по горска промишленост и катедра МТД, както и преподавателят, който полага основите в областта на дърворезното производство, технологията на дървените фасонирани материали, технологичното проектиране на дървообработващите производства, на нови методи, машини и технологии за комплексно използване на дървесината с над 250 научни публикации, учебници и монографии е проф. д-р Гено Дончев Генов.

Роден на 17.01.1927 г. в с. Илаков рът, област Велико Търново, проф. Гено Дончев завършва специалност “Горска промишленост” към Лесовъден факултет на Селскостопанската академия в гр. София през 1953 г. През 1964 г. защитава научна степен “кандидат на техническите науки” (сега “доктор”). Последователно придобива научните звания асистент (1954), доцент (1964) и професор (1979). Проф. Дончев е създател и ръководител на катедра “Дървообработване” (сега “Механична технология на дървесината”) от 1974 г. до 1992 г. В периода от 1968 г. до 1972 г. е зам.-ректор на Висшия лесотехнически институт, сега ЛТУ. За преподавателски, научни и научно-приложни приноси е награждаван с орден “Кирил и Методий” І степен и “Орден на труда”. Носител е на званието “Почетен доктор”, присъдено му от Академичния съвет на Зволенски Лесотехнически Университет, Словакия и “Почетен знак на ЛТУ”, а през 2001 г. е удостоен с почетното звание на ЛТУ “DoctorHonorisCausa”.

Проф. Гено Дончев беше носител на висока нравственост и обществено отговорен човек. Зачиташе единственото качество, което се изисква от човека – трудолюбието! Беше много упорит човек и много добър учител! Излъчваше знание и го споделяше с всички. Нямаше време в живота си да подрежда нещата около себе си, защото беше ориентиран към хората, с които работеше всеотдайно. Отговаряше за всеки от нас, за всяка съдба и за всичко това, което днес е катедра „Механична технология на дървесината”. Така, ние и много от присъстващите, работихме и вървяхме до истинския човек и се опитвахме сами да бъдем такива! Основателен е въпросът: Кое е това, което кара нашата катедра да е толкова динамична и да се развива? Кое е това, което я прави толкова жизнеспособна? То е като силата в корените, което кара дървото да расте непрекъснато и да се превръща във вековен дъб, с нови и нови филизи, които всъщност са нашите млади асистенти, както и нашите студенти! И ние знаем отговора, защото това, което е заложено във фундамента на катедрата е Памет и Свободата да уважаваш традициите, но и да ги създаваш! Свободата на академичната толерантност и приемственост на свободния дух, на положителното, на всичко онова създадено преди и от нас, което сега и в бъдеще трябва да се доразвива. Ето това, драги колеги и приятели, означава градеж и на всичко добро в живота и в работата ни научи проф. Гено Дончев!

И днес, след толкова години, искаме в знак на признателност, с дълбок поклон и уважение към светлата му памет и за да има памет за делата на добрия човек, любимия преподавател и признат учен, искаме и моля да подкрепите решението на катедра „Механична технология на дървесината”, новата

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ В УОГС-БЪРЗИЯ ДА НОСИ ИМЕТО НА
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ГЕНО ДОНЧЕВ ГЕНОВ

05.12.2012г. 

MTD 2 

Академичен състав на катедрата:

 • Доц. д-р Юлия Димитрова Михайлова – Ръководител катедра
 • Доц. д-р Нено Иванов Тричков
 • Доц. д-р Лиляна Лозанова Вълчева
 • Доц. д-р Николай Спасов Бърдаров
 • Доц. д-р Петър Йорданов Антов
 • Доц. д-р Виктор Петров Савов
 • Гл. ас. д-р Росен Иванов Григоров
 • Гл. ас. Даниел Иванов Койнов
 • Проф. д-р Веселин Стаменов Брезин – Гост преподавател

Организатор обучение

 • Мария Владимирова Юрукова – административна дейност и учебна документация - сграда “А”, партер, лаборатория 22, тел. 91907/323, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Николай Петров Гълъбов – изследователска техника и измервания – лаб. “Пресови материали”, тел. 91907/493

Отговорник по качеството: доц. Виктор Савов

Дисциплини и преподаватели:

 • Дървесинознание. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Николай Бърдаров.
 • Дървесни материали в интериора. Лекциите се извеждат от доц. Николай Бърдаров, а упражненията от гл. ас. д-р Росен Григоров.
 • Ергономия и ергономично проектиране. Лекциите се извеждат от доц. д-р Лиляна Вълчева, а упражненията от хоноруван преподавател – ас. Жасмина Кънчева.
 • Защита на интелектуалната собственост. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Юлия Михайлова.
 • Инженерна екология. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Петър Антов.
 • Методи за експериментални изследвания и оптимизация. Лекциите се извеждат от доц. д-р Нено Тричков, а упражненията от доц. д-р Виктор Савов.
 • Неразрушаващи методи за изследване на дървесина и дървесни материали. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Николай Бърдаров.
 • Основи на дървообработването. Лекциите се извеждат от доц. д-р Нено Тричков, а упражненията от гл. ас. Даниел Койнов.
 • Практикум. Лекциите се извеждат от доц. д-р Виктор Савов, а упражненията от гл. ас. д-р Росен Григоров.
 • Производство на дървени опаковки и подови настилки. Лекциите и упражненията се извеждат от гост-преподавател проф. д-р Веселин Брезин.
 • Производство на дървесни плочи. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Лиляна Вълчева.
 • Производство на материали от масивна и слоеста дървесина. Лекциите се извеждат от доц. д-р Нено Тричков, а упражненията от гл. ас. Даниел Койнов.
 • Промишлена екология и охрана на труда. Лекциите се извеждат от гост-преподавател проф. д-р Веселин Брезин, а упражненията от доц. д-р Петър Антов.
 • Стандартизация и патентно дело. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Юлия Михайлова.
 • Теоретични основи на композитите от дървесина и лигноцелулозни материали. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Юлия Михайлова.
 • Технологично проектиране на дървообработващи предприятия. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Виктор Савов.
 • Технология на дървесните материали. Лекциите се извеждат от доц. д-р Юлия Михайлова, а упражненията от гл. ас. д-р Росен Григоров.
 • Технология на инженерната дървесина. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Нено Тричков.
 • Технология на материалите от дървесни влакна. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Виктор Савов.
 • Технология на материалите от масивна дървесина. Лекциите се извеждат от доц. д-р Нено Тричков, а упражненията от гл. ас. Даниел Койнов.
 • Технология на плочите от дървесни частици. Лекциите се извеждат от доц. Лиляна Вълчева, а упражненията от гл. ас. д-р Росен Григоров.
 • Технология на фурнира и слоестата дървесина. Лекциите се извеждат от гост-преподавател проф. д-р Веселин Брезин, а упражненията от гл. ас. Даниел Койнов.
 • Управление на качеството. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Юлия Михайлова.

Научни направления на преподавателите от катедрата:
Основните направления на научните интереси и разработки на преподавателите от катедра „Механична технология на дървесина” са многостранни, като по-основните са представени по-долу.

 • Фундаментални изследвания, свързани с дървесина и дървесни материали.
 • Качество на дървесината.
 • Механична технология на дървесината и дървесните материали.
 • Изследване, моделиране и оптимизиране на технологии за производство на инженерна дървесина и на материали от масивна дървесина.
 • Изследване, моделиране и оптимизиране на технологии и състави на композити от дървесина.
 • Управление на качеството на дървесни материали и на технологичните процеси за получаването им.
 • Оползотворяване на лигно-целулозни материали.
 • Системи за управление.
 • Защита на интелектуалната собственост.
 • Стандартизация и оценяване на съответствието на дървесни материали.
 • Екологични изследвания и оценка токсичността на дървесните плочи.
 • Ергономични изследвания, анализи, оценка и проектиране на трудова дейност в дървообработващата и мебелна промишленост.
 • Акустика на дървесината.
 • Шум и вибрации.
 • Инженерна екология.

Back to top